Tekninen lautakunta, kokous 22.11.2022

§ 122 Laitoshuoltajien sijaistamis- ja perussiivouspalvelut

TUUDno-2022-2009

Valmistelija

 • Heidi-Elina Mantere, kiinteistöhoidon esimies, heidi-elina.mantere@tuusula.fi

Perustelut

Esittely ja hankinnan kohde

Tuusulan kunta/ Tilapalvelut on pyytänyt tarjouksia Laitoshuoltajien sijaistamis- ja perussiivouspalveluista tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinnasta on tarjouspyyntö julkaistu tarjouspalvelu.fi sivustolla ja Hilmassa 11.10.2022 tunnisteella 2022-110310. Hankinnassa on noudatettu avointa menettelyä, tarjousten vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus (hinta 74 % ja laadulliset tekijät 26 %).

Sopimuskausi on 1.1.2023 -31.12.2025

Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016). Hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n kansallisen kynnysarvon, mutta alittaa EU:n kynnysarvon. Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska kohteissa tuotettu palvelu muodostaa luontevan kokonaisuuden, jota ei ole tarkoituksen mukaista jakaa.

Tarjouspyynnössä on kerrottu, että sopimuskauden aikana voi tulla muutoksia palveluiden hankintaan kunnan palvelutarjonnan ja toimitilojen muutosten vuoksi.

Puitejärjestelyyn valitaan kolme kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyttä toimijaa ja tilaukset tehdään etusijajärjestyksessä kolmelta kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneiltä yrityksiltä. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on saanut suurimmat kokonaisvertailupisteet ja tulee valituksi Tuusulan kunnan ensisijaiseksi toimittajaksi ja toiseksi toimittajaksi tulee toiseksi eniten kokonaisvertailupisteitä saanut ja kolmanneksi toimittajaksi tulee kolmanneksi eniten kokonaisvertailupisteitä saanut tarjoaja.

Tarjousten käsittely

Tarjousten avaamisen jälkeen suoritettiin määräajassa saapuneiden tarjousten tarkastus ja arviointi. Tarjousten käsittely ennen vertailua on kolmivaiheinen, ensin avataan saapuneet tarjoukset ja tämän jälkeen tarkistetaan tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus ja tarjoajan kelpoisuusehtojen täyttyminen.

Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään ja vaatimukset täyttävät tarjoukset otetaan mukaan tarjousvertailuun.

Tarjousten avaus, tarjouspyynnönmukaisuus ja tarjoajien kelpoisuus

Tarjouksia saatiin asetettuun määräaikaan 31.10.2022, klo 12.00 mennessä kolme (3) kappaletta, L&T Siivous Oy, Siivousliike MR-Tiimi, Tmi Tuus-Siivous.

Tarjoukset avattiin 31.10.2022, klo 15.00. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei ollut. Tarjousten avauspöytäkirja liitteenä.

Avausten jälkeen suoritettiin määräajassa saapuneiden tarjousten tarkastus ja arviointi. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja tarjoajat täyttivät tarjouspyynnön kohdassa Tarjouspyynnön muut ehdot, pyydetyt kelpoisuusehdot.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyyntöön liittyviä lisäkysymyksiä. Määräaikaan 24.10.2022, klo 10.00 mennessä esitettyyn kysymykseen vastattiin kaikille tarjoajille 12.10.2022 tarjouspalvelu.fi kautta.

Tarjousvertailu

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan palvelutuottajaksi valitaan kolme kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjous siten, että hinnan osuus on maksimissaan 74 pistettä ja laadun osuus maksimissaan 26 pistettä.

Hinnan pisteytys muodostuu:

·        Sijaistamisen ja tiskausavun kolmen vuoden tuntihinnan keskiarvo - maksimipisteet 50

·        Perussiivouksen kolmen vuoden tuntihinnan keskiarvo - maksimipisteet 20

·        Iltalisän kolmen vuoden tuntihinnan keskiarvo - maksimipisteet 2

·        Lauantailisän kolmen vuoden tuntihinnan keskiarvo - maksimipisteet 2

·        Pisteytyksen laskentakaava on pienin annettu arvo/tarjottu hinta*maksimipisteet

Laadun pisteytys muodostuu

·        Työnohjaus ja laadunvarmennus - maksimipisteet 3

·        Laatupoikkeamiin reagointi - maksimipisteet 2

·        Perussiivouksen joutuisuus m²/h - maksimipisteet 7

·        Tutustuminen kohtiin, avaimen haku ja opastus - maksimipisteet 8

·        Sijaisjärjestelyihin kuluva aika - maksimipisteet 4

·        Työntekijöiden tiedot ja työaikakirjanpito - maksimipisteet 2

Vertailtavat hinnat

  Vuosien 2023, 2024, 2025 keskiarvo €/tunti
  L&T Siivous Oy Siivousliike MR-Tiimi Oy Tmi Tuus-Siivous
Sijaistamis- ja tiskausapu 26 32,576 26,5
Perussiivous 29 32,576 32.5
Iltalisä 18.00 - 22.00 0,2 0 1,5
Lauantailisä 6.00 - 18.00 0,01 0 0

Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous saa suurimmat kokonaisvertailupisteet

Palvelun tarjoaja Laatu 26 Hinta 74 Kokonaisvertailupisteet
Laadun vertailupisteet Hinnan vertailupisteet
L&T Siivous Oy 26 72 98
Siivousliike MR-Tiimi Oy 21,16666 59,7341 80,90076
Tmi Tuus-Siivous 20,316 69,16941 89,48541

Vertailussa eniten pisteitä sai L&T Siivous Oy:n tarjous 98 pistettä. Toiseksi eniten pisteitä sai Tmi Tuus-Siivouksen tarjous 89,48541 pistettä ja kolmanneksi eniten pisteitä sai Siivousliike MR-Tiimi Oy:n tarjous 80,90076 pistettä.

Hankintapäätös ja sopimus

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on antanut L&T Siivous Oy, toiseksi edullisin on Tmi Tuus-Siivous ja kolmanneksi edullisin on Siivousliike MR-Tiimi Oy

Hankintapäätöksen tekee tekninen lautakunta, koska Tuusulan kunnan puhtaanapidosta vastaa Tilapalvelujen puhtauspalveluyksikkö, mikä toimii teknisen lautakunnan alaisuudessa.

Hankinatapäätöksen tiedoksianto ei merkitse sopimuksen syntymistä. Valittujen toimittajien kanssa tehdään kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut päätöksen valitusoikaisuineen tiedoksi.

 

Toimivalta

Tuusulan kunnanvaltuuston hyväksymän Hallintosäännön toimivaltasäännösten mukaan tekninen lautakunta päättää hankinnoista, joiden arvo ylittää 200 000 euroa (alv 0%).

Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut päätöksen valitusosoituksineen tiedoksi.

 

 Lisätiedot:

Heidi-Elina Mantere, heidi-elina.mantere(at)tuusula.fi 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Mikko Simpanen, tilapalvelupäällikkö, mikko.simpanen@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • valita Laitoshuoltajien sijaistamis-ja perussiivouspalveluiden palveluntuottajiksi valitaan 1. sijalle L&T Siivous Oy, 2. sijalle Tmi Tuus-Siivous ja 3.sijalle Siivousliike MR-Tiimi yllä mainituin perustein.
 • oikeuttaa tilapalvelupäällikön allekirjoittamaan hankintasopimus sekä väliaikainen hankintasopimus, mikäli hankintapäätöksestä valitetaan markkinaoikeuteen.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tarjoajat, valmistelija

Muutoksenhaku

Oikaisuohje ja valitusosoitus (Kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat)

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkina-oikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 1.1.2017 lähtien:

 • 60.000 €  tavarat– ja palvelut
 • 400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
 • 300.000 € muut erityiset palvelut
 • 150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat
 • 500.000 € käyttöoikeussopimukset

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Tuusulan kunta
(päätöksen tehnyt toimielin tai viranhaltija)
PL 60, 04301 Tuusula
Kotorannankuja 10
kirjaamo@tuusula.fi

Hankintaoikaisun käsittelee päätöksentekijä.

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Hankintalain 146 §:n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

 1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
 2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla
 3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia

Hankintalain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
puh. 029 564 3300
fax 029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi