Tekninen lautakunta, kokous 21.6.2022

§ 80 Sopimus pysäköinninvalvonnan hoitamisesta Tuusulan kunnassa

TUUDno-2022-1321

Valmistelija

  • Jukka-Matti Laakso, liikenneinsinööri, jukka-matti.laakso@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Tuusulan kunnan hallintosäännön (voimaan 1.1.2019) 25 §:n mukaan lautakunta päättää toimialuettaan/palvelualuettaan koskevien palvelujen ostamisesta ja myymisestä sekä tekee ja irtisanoo niitä koskevat sopimukset.

Tuusulan kunnalla on aluehallintoviraston lupa (päätös 30.11.2018, ESAVI/16892/06.01.06/2018) järjestää kunnallinen pysäköinninvalvonta. Lupa on voimassa 31.12.2022 asti. Luvalle on tarkoitus hakea jatkoa.

Tuusulan kunta ja Keravan kaupunki ovat neuvotelleet yhteistyöstä pysäköinninvalvonnassa. Periaate on se, että Tuusulan kunnan alueella harjoitettavan kunnallisen pysäköinninvalvonnan pysäköinninvalvojana toimii Keravan kaupungin pysäköinninvalvoja ja pysäköinnintarkastajana Tuusulan kunnan pysäköinnintarkastaja. Neuvottelujen perusteella on laadittu sopimusluonnos (liite). Sopimusluonnoksen mukaan Keravan kaupunki myy Tuusulan kunnalle pysäköinninvalvojan palvelut. Palvelun myyntihinta on omakustannushinnan tasolla. Muutoin Tuusulan kunta vastaa kaikista Tuusulan pysäköinnintarkastustoiminnan aiheuttamista asianhallintaan, laitteisiin, työvaatteisiin, tietojärjestelmiin ja vastaaviin liittyvistä kustannuksista.

Keravan kaupungin myymään pysäköinninvalvojan kuukausimaksulliseen palveluun sisältyy oikaisuvaatimusten käsittely siltä osin kuin niiden määrä on enintään 100 kpl kalenterivuodessa. Sen ylittävältä osalta oikaisuvaatimusten käsittelystä peritään lisähinta. Mahdollisten hallinto-oikeuteen menevien tapausten käsittely ei sisälly sopimukseen vaan niistä sovitaan erikseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen
  • valtuuttaa yhdyskuntatekniikan päällikön allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään sopimukseen sopimusteknisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jukka-Matti Laakso, pysäköinninvalvonta

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, tekninen lautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.