Tekninen lautakunta, kokous 21.6.2022

§ 79 Kuorma-auton hankinta 2022

TUUDno-2022-486

Valmistelija

 • Jari Huttunen, kunnossapitopäällikkö, jari.huttunen@tuusula.fi

Perustelut

Esittely ja hankinnan kohde

Yhdyskuntatekniikka / kunnossapito pyysi tarjousta  3-akselisesta tienhoitoon ja maansiirtoon soveltuvasta koukkulavakuorma-autosta, vaihdossa annetaan Volvo FL 6 koukkulavakuorma-auto, rek.nro. TZB-661, vm. 2013 alaterävarustuksella sekä AM 3004 vm. 2013 lautassirotin. Kuorma-auton hankintaan kunnalla on varattuna voden 2022 budjettiin 300 000€. 

Lisäksi optiona pyydetiin hintaa nastarenkaista vanteilla etu/vetäville akseleille, jousitetusta apumiehen istuimesta, nosturilavasta kauko-ohjauksella sekä erilaisista lavoista ja lumiauroista. 

Tarjouspyyntö kuorma-autosta julkaistiin Cloudia tarjouspalvelussa sekä Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä ilmoitusjärjestelmässä julkisten hankintojen tietokannassa Hilma-tietokannassa 22.3.2022. HILMA 930543 ja TED numero 2022/S 060-154776.

Kyseessä on hankintalain mukainen EU-kilpailutus, avoin menettely, jossa sekä tarjouspyyntöasiakirjat että tarjoukset liitteineen annetaan sähköisenä.

Hankinnassa noudatetaan  julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusopimuksista annettua lakia (1397/2016). Hankinnan arvo ylittää  hankintalain  26 §:ssä ilmoitetun Eu-kynnysarvon.

Saapuneet tarjoukset ja tarjousten käsittely

Tarjousten jättämisen määräajaksi ilmoitettiin maanantai 16.5.2022 klo 16:00

Määräaikaan mennessä saatiin yksitoista tarjousta, yhdeksän  Scanialta ja kaksi Volvolta. Tarjousten yhteenveto ja vertailu ovat liitteenä.

Tarjouspyynnöstä pystyi esittämään lisätietokysymyksiä  2.5.2022 klo 09:00 saakka ja niitä esitettiin kaikkiaan kymmenen kappaletta ja joihin vastattiin tarjouspalvelu.fi:n kautta kaikille tarjoajille 30.4.2022 mennessä.

Tarjousten käsittely avaamisen jälkeen on kolmivaiheinen, ensin tarkistetaan tarjoajien kelpoisuusehtojen täyttyminen ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus.  Tarjouspyynnönvastaiset tarjoukset hylätään ja vaatimukset täyttävät tarjoukset otetaan mukaan tarjousvertailuun.

Tarjoajien kelpoisuus ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus

Tarjousten avaamisen jälkeen suoritettiin määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi.

Tarjoajien kelpoisuusehdot oli asetettu hankintailmoituksessa /tarjouspyynnössä kohdassa III. 

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä vaaditut ehdot. 

Tarjousvertailu

Tarjousvertailu tehtiin kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella pisteytyksellä, huomioiden vaihtoauton hyvityshinta (35 000€)  sekä ajoneuvojen ominaisuuksista etuakselin massa, moottorin teho ja vääntömomentti sekä takuuaika (yht 20 %). Pisteytyksen jälkeen ensimmäiseksi tuli Volvo Finland Ab:n Volvo FMX 6x2 tarjous Pajakulma päälirakenteella vertailuhintaan  257128,00 € . Tarjousten vetailutaulukko liitteenä.

Hankintapäätös ja sopimus

Kuorma-auton toimittajaksi valitaan Volvo Finland ja autoksi valitaan Volvo FMX 6x2  Pajakulma päälirakenteella hintaan  292 128,00€ sekä annetaan vaihdossa Volvo FL 6 koukkulavakuorma-auto, rek.nro. TZB-661 edellä esitetyin varustein hyvityshintaan 35 000€.

Hankintapäätöksen tiedoksianto ei merkitse sopimuksen syntymistä. Valitun toimittajian kanssa tehdään kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Toimivalta

Tuusulan kunnanvaltuuston 10.10.2018 § 150 hyväksymän hallintosäännön toimivaltasäännösten mukaan lautakunta päättää hankinnoista, joiden arvo ylittää 200.000 euroa.

Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut päätöksen valitusosoituksineen tiedoksi.

 Lisätiedot:

Jari Huttunen p.040 314 3557, jari.huttunen@tuusula.fi

Liitteet:

Tarjouspyyntö, avauspöytäkirja, vertailu-, kelpoisuus- ja tarjouspyynnönmukaisuustaulukot

Ehdotus

Esittelijä

 • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • hankkia Volvo Finland Ab:n Volvo FMX 6x2 tarjous Pajakulma päälirakenteella vertailuhintaan  292 128,00 €

 • oikeuttaa yhdyskuntatekniikan myymään kunnossapitokuormaauto Volvo FL 6 koukkulavakuorma-auto, rek.nro. TZB-661 hintaan 35 000 € , kun uusi auto on saatu käyttöön

 • oikeuttaa kunnossapitopäällikkö Jari Huttusen allekirjoittamaan hankintasopimuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tarjoajat:Volvo Finland Ab (janne.pelttari@volvo.com) ja Scania Suomi Oy (ville.nevalainen@scania.fi), Jari Huttunen, pormestari, kansilapäällikkö, Markku Vehmas

Muutoksenhaku

Oikaisuohje ja valitusosoitus (Kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat)

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkina-oikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 1.1.2017 lähtien:

 • 60.000 €  tavarat– ja palvelut
 • 400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
 • 300.000 € muut erityiset palvelut
 • 150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat
 • 500.000 € käyttöoikeussopimukset

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Tuusulan kunta
(päätöksen tehnyt toimielin tai viranhaltija)
PL 60, 04301 Tuusula
Kotorannankuja 10
kirjaamo@tuusula.fi

Hankintaoikaisun käsittelee päätöksentekijä.

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Hankintalain 146 §:n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

 1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
 2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla
 3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia

Hankintalain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
puh. 029 564 3300
fax 029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi