Tekninen lautakunta, kokous 21.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Viranhaltijoiden päätökset

Perustelut

Kuntakehitysjohtaja
hankintapäätös:
§8 Lahelan tertun päiväkodin ja nuorisotalon ylläpito- ja perussiivous sekä vaatehuolto, 18.10.2017
§9 Koneiden ja autojen palvelutilaukset, optiovuoden käyttöönotto, 08.11.2017

Liikenneinsinööri
muu päätös:
§2 Pysäkkikatosten taideprojekti, 03.11.2017
§3 Pertuntien sivukadut, nopeusrajoitusmerkintöjen muuttaminen, 24.10.2017
§4 Rullakuja, Pysäköintikieltoalueen merkitseminen, 31.10.2017
§5 Teollisuustie, Telitie ja Tuotantotie, pysäköintikieltojen asettaminen, 03.11.2017
§6 Fallbackankaari, nopeusrajoituksen asettaminen, 03.11.2017

Tilakeskuksen päällikkö
hankintapäätös:
§18 Tuusulan uimahallin sopimussiivouksen jatkaminen optioajalle 1.7.2018 – 30.6.2020, 18.10.2017
§19 Koulujen, päiväkotien ylläpito- ja perussiivous sekä ruokahuolto- ja vaatehuoltopalveluiden(ryhmä A) ja muiden kohteiden ylläpito- ja perussiivouspalveluiden (ryhmä B) sopimuksen jatkaminen optioajalle 1.7.2018 – 30.6.2020, 18.10.2017

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
§14 Maantien 11465 (Lahelantie) liikenneturvallisuusselvitys, 18.10.2017
§15 Koskenmäentien liikenneturvallisuuden kehittämis- ja katualuevaraussunnitelma, 19.10.2017
§16 Ympäristötekniset tutkimukset, Raviradankuja 4, 19.10.2017
§17 Tuusulanjärven eteläosan esteettömän luontoreitin suunnittelu, lisätyötarjous, 19.10.2017
§18 Pilaantuneen ja jätteensekaisen maa-alueen kunnostus, Haarakaari 34, 02.11.2017
§19 Puistometsäntien katuliittymän, Puusetllinpolun alkulkusillan ja Puustellinniitypolun alikulkusillan rakennuttamis- ja valvontatehtävät, 03.11.2017

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • merkitä viranhaltijapäätökset tiedokseen 
  • ettei ottokelpoisia viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, tekninen lautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 TuusulaPL 60, 04301 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181