Tekninen lautakunta, kokous 21.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Viranhaltijapäätösten ottaminen toimielimen päätettäväksi, ottomenettelyn keventäminen

TUUDno-2017-927

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että liikelaitoksen johtokunta, sen puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty liikelaitoksen johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen lautakunnan käsiteltäväksi, jonka alainen liikelaitoksen johtokunta on. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

Tuusulan kunnan hallintosäännön 31 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi  voi päättää kunnanhallituksen ja pormestarin lisäksi kansliapäällikkö.

Hallintosäännön 32 §:n mukaan kunnanhallituksella on otto-oikeus Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tekemiin päätöksiin vain silloin, kun lautakunnan päätös on yhteistyösopimuksen, säädösten tai kunnan hallintoa koskevien määräysten vastainen. Otto-oikeutta ei ole päätösten sisältökysymyksiin.

Hallintosäännön 33 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä.

Hallintosäännön 34 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi. Asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi voi päättää johtokunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi johtokunnan esittelijä. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa.

Hallintosäännön 35 §:n mukaan kunnanhallituksen alaisen viranomaisen ja konsernijaoston on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Lautakunnan tai johtokunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tai johtokunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta tai johtokunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen tai lautakunnan tai johtokunnan puheenjohtajalle ja esittelijälle. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi.

Kuten em. hallintosäännön määräyksestä ilmenee, kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta voivat ennalta ilmoittaa, minkälaisissa asioissa ne eivät tule käyttämään otto-oikeutta. Ko. ilmoituksesta huolimatta ko. toimielimet voivat tarvittaessa käyttää otto-oikeutta myös ilmoituksessa mainituissa asioissa.

Kunnassa noudatetaan v. 1997 tehtyä päätöstä, jonka mukaan lautakuntien alaisten viranhaltijoiden päätöksiä valvovat lähinnä ao. lautakunnat ja kunnanhallitus puolestaan lähinnä sen alaisuudessa olevien viranhaltijoiden päätöksiä. Näin ollen viranhaltijapäätökset on toimitettu tiedoksi lautakuntien alaisten viranhaltijoiden osalta pääsääntöisesti ao. lautakunnalle ja kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden osalta kunnanhallitukselle. Nyt vastaavat säännökset ovat hallintosäännössä. Yksittäistapauksissa kunnanhallitus on voinut/voi ottaa käsiteltäväkseen myös lautakunnan alaisen viranhaltijan päätöksen.

V. 1997 tehdyn päätöksen mukaan kunnanhallitukselle ei tarvitse toimittaa tiedoksi päätöksiä asioissa, jotka koskevat VES/TES:n mukaisia vuosilomia, virkavapauksia ja sijaisten ottamista, alle 50.000 markan kertaluonteisia hankintoja, kertaluonteisia tapahtumia ym. näihin verrattavia asioita, vaan ne voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asuntotoimenpäällikkö ei ole tarvinnut toimittaa kunnanhallitukselle tiedoksi asuntoviranomaisena tekemiään päätöksiä.

Lisäksi kunnanhallitus on kehottanut lautakuntia antamaan vastaavat ohjeet alaistensa viranhaltijoiden päätösten osalta.

 

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, että sille ei tarvitse toimittaa tiedoksi päätöksiä, jotka on tehty

1. hallintosäännön talousasiat-taulukossa viranhaltijoille delegoidun päätösvallan nojalla lukuunottamatta seuraavia päätöksiä:

 • yli 60 000 euron tavara- tai palveluhankinta
 • osakkeiden ja osuuksien hankkiminen

2. hallintosäännön henkilöstöasiat-taulukossa viranhaltijoille delegoidun päätösvallan nojalla lukuunottamatta seuraavia päätöksiä:

 • nimikkeen muuttaminen
 • paikallisesti ratkaistavien järjestelyvarojen käyttö
 • sivutoimiluvan myöntäminen
 • kun päätös koskee tulosaluepäällikköä:
  • virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen
  • henkilöstövalinta
  • viran siirtäminen organisaatiossa tai viranhaltijan siirtäminen toiseen virkaan
  • virantoimituksesta pidättäminen
  • palvelussuhteen irtisanominen tai purkaminen
  • harkinnanvarainen virka/työvapaa
 • kun päätös koskee toimialajohtajaa tai tulosaluepäällikköä:
  • poikkeavat työajat ja niihin liittyvät työjärjestelyt
  • työvuorojärjestelmä ja luettelot, määrääminen lisä-, yli-, ilta-, yö-, lauantai- tai sunnuntaityöhön ja sen korvaaminen
  • avoimen viran hoitajan määrääminen
  • varoituksen antaminen viranhaltijalle.

Lisäksi kunnanhallitus kehottaa

 • lautakuntia ja johtokuntaa tekemään vastaavan päätöksen alastensa viranhaltijoiden päätösten osalta.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Kunnanhallitus on kehottanut lautakuntia antamaan vastaavat ohjeet (§467 Kunnanhallitus 23.10.2017 Viranhaltijapäätösten ottaminen toimielimen päätettäväksi, ottomenettelyn keventäminen) alaistensa viranhaltijoiden päätösten osalta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää, että sille ei tarvitse toimittaa tiedoksi päätöksiä, jotka on tehty

1. hallintosäännön talousasiat-taulukossa viranhaltijoille delegoidun päätösvallan nojalla lukuunottamatta seuraavia päätöksiä:

 • yli 60 000 euron tavara- tai palveluhankinta
 • osakkeiden ja osuuksien hankkiminen

2. hallintosäännön henkilöstöasiat-taulukossa viranhaltijoille delegoidun päätösvallan nojalla lukuunottamatta seuraavia päätöksiä:

 • nimikkeen muuttaminen
 • paikallisesti ratkaistavien järjestelyvarojen käyttö
 • sivutoimiluvan myöntäminen
 • kun päätös koskee tulosaluepäällikköä:
  • virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen
  • henkilöstövalinta
  • viran siirtäminen organisaatiossa tai viranhaltijan siirtäminen toiseen virkaan
  • virantoimituksesta pidättäminen
  • palvelussuhteen irtisanominen tai purkaminen
  • harkinnanvarainen virka/työvapaa
 • kun päätös koskee toimialajohtajaa tai tulosaluepäällikköä:
  • poikkeavat työajat ja niihin liittyvät työjärjestelyt
  • työvuorojärjestelmä ja luettelot, määrääminen lisä-, yli-, ilta-, yö-, lauantai- tai sunnuntaityöhön ja sen korvaaminen
  • avoimen viran hoitajan määrääminen
  • varoituksen antaminen viranhaltijalle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.