Tekninen lautakunta, kokous 21.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Vanhankylän koulutien kunnostus, aloite

TUUDno-2017-552

Valmistelija

  • Jukka-Matti Laakso, liikenneinsinööri, jukka-matti.laakso@tuusula.fi

Perustelut

Valtuusto 19.6.2017 § 150 Ruut Sjöblomin esittelemä valtuustoaloite:

Me allekirjoittaneet kuntalaiset vaadimme, että Vanhankylän koulutie kunnostetaan pikaisesti sekä sen viereen rakennetaan kevyenliikenteen väylä.

– tie on nykykunnossaan hengenvaarallinen
– tien varrella sijaitsee koulu joka on päivittäisessä käytössä, kou-lulaisilla ja muilla kyläläisillä
– tiellä on runsaasti työmatkaliikennettä
– raskas rekkaliikenne on päivittäistä
– pyöräily ja jalankulku kyseisellä tiellä ovat erittäin vaarallista, pientareet puuttuvat / ovat sortuneet

Hyvässä kunnossa oleva tie ja sen vieressä kevyenliikenteen väylä mahdollis-taa kaikkien turvallisen päivittäisen liikkumisen niin kouluun, töihin, harrastuksiin ja nauttia turvallisesta ulkoilusta.

__________

Tekninen lautakunta 21.11.2017

Asiaselostus

Vanhankylän koulutie on maantie 11507. Väylän pituus on noin 4 km. Väylän tieviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskus. Tien ajorata on 6,5-7,0 metriä leveä. Tien keskimääräinen liikennemäärä on Liikenneviraston liikennemääräkartan perustella 1754 ajoneuvoa vuorokaudessa (vuosi 2016). Raskasta liikennettä liikenteestä on saman tietolähteen perusteella keskimäärin 86 ajoneuvoa vuorokaudessa, keskimäärin noin 5 % vuorokausiliikennemäärästä. Tien nopeusrajoitus on Jokelantieltä alkaen noin 750 metrin matkalla 60 km/h:ssa, noin 500 metrin osuudella koulun kohdalla 50 km/h:ssa, tämän jälkeen noin 2700 metrin matkalla 70 km/h:ssa Vanhalle Hämeentielle asti. Vanhankylän koulutiellä on maantievalaistusta.

Tieliikenneonnettomuustilaston 2012-2016 mukaan Vanhankylän koulutiellä on tapahtunut viiden vuoden jaksolla yhdeksän onnettomuutta kun myös tien päiden liittymät otetaan huomioon. Kahdeksan onnettomuuksista on johtanut vain omaisuusvahinkoihin. Yhdeksästä onnettomuudesta kaksi on ollut peuraonnettomuuksia, kolme yksittäisonnettomuuksia, yksi ohitusonnettomuus, yksi risteämisonnettomuus, yksi kohtaamisonnettomuus (johtanut loukkaantumiseen) ja yksi peräänajo-onnettomuus.

Vuonna 2004 on laadittu Nurmijärvi-Järvenpää välin Nukarin-Purolan tieyhteyden yleissuunnitelma. Tuusulan alueella yleissuunnitelma on koskenut Vanhankylän koulutien kanssa samassa pääpiirteisessä väyläkäytävässä kulkevaa korvaavaa maantieyhteyttä. Suunnitelman mukaan uusi maantieyhteys kiertäisi Vanhankylän koulun pohjoispuolelta ja Vanhankylän koulutie olisi muuttunut yksityistieksi Jokelantien ja koulun välillä. Lisäksi uusi maantieyhteys olisi muutoinkin muuttanut Jokelantien ja Vanhan Hämeentien välisen nykyisen maantien sijaintia jonkin verran. Uusi yhteys olisi liitetty Jokelantiehen Vähänummentien liittymän kohdalla. Uuden tien poikkileikkaus olisi ollut 9,0/7,0 metriä. Uuden tien rinnalle kaavailtiin myös koko matkalle kevyen liikenteen väylää sekä väylään liittyvää erillistä kevyen liikenteen yhteyttä Vanhankylän koululle. Suunnitellun maantieosuuden pituus oli noin 7 km ja vuonna 2004 hankkeen rakentamiskustannuksiksi arvioitiin 8,6 miljoonaa euroa.

Vuonna 2015 valmistui Uudenmaan ELY-keskuksen laatima Keski-Uudenmaan poikittaisyhteyksien selvitys, jossa logistiikan tavoiteverkko sisältää mm. Järvenpää-kantatie 45 –yhteyden parantamisen, jolla yleisesti tarkoitetaan edellä mainittua, vuonna 2004 yleissuunniteltua maantieyhteyttä Vähänummentieltä Vanhalle Hämeentielle ja kantatielle 45. Tässä yhteydessä parannettavan/rakennettavan väylän pituudeksi on arvioitu edelleen noin 7 km ja toteutuskustannuksiksi 12 M€.

Vuonna 2015 valmistui toimenpideselvitys Maantien 1421 (Jokelantie, Eriksnäsintie) ja 11507 (Vanhankylän koulutie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyörätie (Uudenmaan ELY-keskuksen raportteja 5/2015). Työn tavoitteena oli tarkastella seudun pääpyöräilyverkkoon kuuluvan Jokelantien puuttuvaa jalankulku- ja pyörätietä sekä avustaa Purolan ja Vanhankylän asukasyhdistyksen pyrkimyksiä rakentaa kevyen liikenteen väylä Vanhankylän koulutien varteen. Toimenpideselvityksessä Vanhankylän koulutien kevyen liikenteen väylän toteuttamisen kustannusarvioksi laskettiin 1,349 M€ (välille Jokelantie-Vanha Hämeentie). Uudenmaan ELY-keskus ei pidä kuitenkaan asukasyhdistyksen tavoitteena ollutta talkootyönä toteutettavaa kevyen liikenteen väylän rakentamista Vanhankylän koulutien varteen realistisena, vaan luontevin mahdollisuus edistää väylän toteuttamista olisi ELY:n näkemyksen mukaan normaali tiesuunnitelmaprosessi Tuusulan kunnan laatimana.

Vuonna 2016 valmistui Uudenmaan ELY-keskuksen tilaama Keski-Uudenmaan poikittainen tieyhteys, tekninen selvitys; Nurmijärvi, Tuusula ja Järvenpää (Uudenmaan ELY-keskuksen raportteja 88/2016). Tässä selvityksessä kuvattiin tarkkaan mm. nykyisen Vanhankylän koulutien väylätekninen ja liikenteellinen tilanne sekä tien ympäristön maakäytöllinen tilanne.  

Vuonna 2017 Uudenmaan ELY-keskus käynnisti Nurmijärvi-Järvenpää –tieyhteyden parantaminen välillä Nukari (kantatie 45) – Purola (maantie 1421), Nurmijärvi ja Tuusula –yleissuunnitelman laatimisen. Ko. tien yleissuunnittelu käynnistettiin uudelleen, koska vuonna 2004 laadittu yleissuunnitelma on vanhentunut. Yleissuunnitelmassa tarkastellaan vuoden 2004 yleissuunnitelmassa tarkasteltu tievaihtoehto sekä muuttuneen tilannekuvan perusteella valitut muut tielinjavaihtoehdot. Hankkeeseen on sisällytetty mm. Teilinummen pohjavesialueen rajauksen uusi määrittäminen. Väyläyleissuunnitelman oletetaan olevan valmis syksyllä 2018.

Käynnissä oleva Nurmijärvi-Järvenpää –tieyhteyden parantaminen välillä Nukari (kantatie 45) – Purola (maantie 1421) –yleissuunnitelmavaihe käydään loppuun ennen muuta toteutukseen tähtäävää suunnittelua koskien Vanhankylän koulutietä. Yleissuunnitelma määrittää Nukari-Purola –maantieyhteyden kannalta mm. nykyisen Vanhankylän koulutien tiekäytävän roolin osana Nukari-Purola –maantieyhteyttä sekä yleisemmin alueen kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen verkon tulevan rakenteen. Yleissuunnitelmassa esitettävien ratkaisujen selvittyä hyväksytysti vuoropuhelu maantieviranomaisen kanssa koskien yksityiskohtaisia, Vanhankylän koulutiehen kohdentuvia jatkosuunnittelu- sekä toteutussopimusesityksiä voi todellisuudessa vasta edetä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa valtuutettu Ruut Sjöblomin esittelemän 19.6.2017 § 150 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.