Tekninen lautakunta, kokous 21.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Tarveselvitys ja hankesuunnittelun konsultoinnin puitejärjestely

TUUDno-2017-114

Valmistelija

 • Riitta Laurila, suunnitteluarkkitehti, riitta.laurila@tuusula.fi

Perustelut

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on tarveselvitys ja hankesuunnittelun puitejärjestely.

Sopimusalue sisältää erityyppisiä toimeksiantoja suunnittelun tehtäväkuvauksen ARK12 (RT 10-11109) A, B, C, L ja PS12 (RT 10-11108) A, B mukaisesti.

Puitejärjestelyssä tehdään kilpailutuksen perusteella sopimus valittujen puitesopimuskumppanien kanssa tarveselvitys ja hankesuunnittelun tuntityönä tehtävien toimeksiantojen tuntiveloitushinnoista. Hankekohtainen tilaaminen, toimittajan valinta ja toimeksiannoista sopiminen tehdään noudattaen kilpailuasiakirjojen liitteenä ollutta sopimusluonnosta ja siinä määriteltyjä valintaperiaatteita.

Hankinnan suuruus ja sopimuskausi

Hankinnan kokonaisarvo ylittää sopimuskaudella hankintalain 26 §:n EU-kynnysarvon. Hankinnan kokonaisarvon arviointi perustuu aikaisempien vuosien aikana tehtyjen vastaavien suunnitelmien ja selvitysten pohjalta tehtyyn arvioon, eikä ole tilaajaa sitova. Yksittäisten kohdekohtaisten toimeksiantojen arvot vaihtelevat.

Tarve tähän hankintaan liittyvien tehtävien teettämiseen vaihtelee vuosittain riippuen hankkeiden määrästä, vaativuudesta ja omista resursseista.

Sopimuskausi on määräaikainen ja kestää kaksi (2) vuotta. Sopimusta voidaan jatkaa tämän jälkeen Tilaajan niin päättäessä käyttöönotettavilla jatkoaikaoptiovuosilla (1+1) vuosi kerrallaan. Sopimuskaudella tehdyt toimeksiannot voivat jatkua sopimuskauden jälkeen.

Puitesopimuksen kilpailuttaminen

Tuusulan kunnan tilakeskus kilpailutti tarveselvitys ja hankesuunnittelun konsultointipalvelut.

Tarjouspyyntö julkaistiin 28.7.2017 tarjouspalvelu.fi -palvelussa sekä Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä HILMA ilmoitusjärjestelmässä (numerolla TUUDno-2017-174).

Kyseessä on hankintalain mukainen avoin EU kynnysarvon ylittävä tarjousmenettely.

Hankinnassa pyydettiin tuntihinnat viidelle eri SKOL-luokituksen mukaiselle ammattiryhmälle. Kaikki kustannukset tuli olla sisällytetty tuntiveloitushintoihin, mm. matka- ja kokouksiin osallistumisesta ei makseta erillistä korvausta.

Tarjouskilpailun perusteella muodostetaan puitejärjestely kaikille osa-alueille viiden (5) siihen valitun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen toimittajan kesken.

Saapuneet tarjoukset ja tarjousten käsittely

Tarjousten avaamisen jälkeen suoritettiin saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi.

Tarjouspyynnössä annettiin mahdollisuus esittää kyseiseen hankintaan liittyviä kysymyksiä 16.8.2017 kello 10.00 asti. Määräaikaan mennessä saapui viisi (5) kysymystä.

Tarjoajien kelpoisuus ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus

Tarjouksia saapui määräaikaan 30.8.2017 klo 10 mennessä yhteensä kaksitoista (12) kappaletta.

Tarjoajan kelpoisuuden arviointi tehtiin tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyynnön vaatimusten täyttyminen tarkastettiin tarjoajan liitteissä antamien sekä muiden tarjouspyynnössä vaadittujen tietojen mukaan.

Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnön mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Tarjousten vertailu

Tarjouksien vertailu suoritettiin tarjouspyynnössä esitetyn mukaisesti.

Tarjoushinnan merkitys oli 30 pistettä ja laadullisten tekijöiden 70 pistettä. Tarjoajan tuli ilmoittaa kohdassa ”Hankinnan kohteen kriteerit” sekä pyydetyt hinnat tuntihintoina SKOL-luokituksen mukaisesti ilman arvonlisäveroa että arvioitavat laatutekijät.

Tarjoushinta muodostuu siten, että SKOL-luokkien mukaiset tuntihinnat on kerrottu hankittavalla määrällä (painoarvolla) ja laskettu yhteen. Määrä ilmaisee ko. ammattiryhmän tarvetta tavanomaisessa suunnittelutoimeksiannoissa. Laskennallisesti kokonaishankintamäärä on määritelty sadaksi (100), yksittäisen esim. SKOL 02 hankintamäärä on 20.

Tarjousten hinnan vertailupisteet laskettiin seuraavasti: Tarjouksen vertailupistemäärä = edullisimman tarjouksen tarjoushinta (X) jaettuna asianomaisen tarjouksen tarjoushinnalla (Y) ja kerrottuna 30 pisteellä. Laskukaava: X/Y x 30 pistettä.

Laadulliset tekijät: yrityksen toiminta, kokemus ja laatu arvioitiin liitteenä olevassa vertailutaulukossa esitetyn mukaisesti. Tarjoajan laatupisteet voivat olla maksimissaan 70 pistettä.

Hintapisteet + laatupisteet laskettiin yhteen ja viisi (5) eniten kokonaispisteitä saanutta valittiin puitejärjestelyyn toimittajiksi.

Tarjousten perusteella valittavat suunnittelutoimistot

Tarjoajien kokonaishinnat ja hinnan vertailupisteet sekä laadun kokonaispisteet:

 1. ISS Proko Oy, tarjoushinta 7970€/22,679 pistettä, laatu 70 pistettä

 2. Arkkitehdit AFKS, tarjoushinta 7030€/25,711 pistettä, laatu 66 pistettä

 3. Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy, tarjoushinta 7040€/25,675 pistettä, laatu 66 pistettä

 4. Innovarch Oy, tarjoushinta 7170€/25,209 pistettä, laatu 66 pistettä

 5. VERSTAS Arkkitehdit Oy, tarjoushinta 7620€/23,720 pistettä, laatu 58 pistettä

Sopimusten allekirjoittaminen

Sopimuksen kesto on kaksi vuotta alkaen sopimuksen allekirjoittamisesta.

Tilaaja varaa oikeuden jatkaa sopimuskautta kahdella yhden vuoden optiolla (1+1). Sopimusta voivat käyttää myös kunnan muut yksiköt.

Sopimus valittujen toimittajien kanssa syntyy vasta myöhemmin tehtävällä erillisellä kirjallisella sopimuksella.

Kirjallinen hankintasopimus sopimuskaudelle allekirjoitetaan, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimuksen sitovuus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjat.

EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Toimivalta:

Tuusulan kunnanvaltuuston 4.9.2017 § 159 hyväksymän hallintosäännön toimivaltasäännösten mukaan lautakunta/kunnanhallitus päättää hankinnoista, joiden arvo ylittää 200.000 euroa.

Liitteenä:

 • tarjouspyyntö
 • kysymykset ja vastaukset
 • tarjousten avauspöytäkirja
 • tarjousvertailu

Lisätiedot:

 • tilakeskuksen päällikkö Ritva Lappalainen, p. 040 314 3550
 • suunnitteluarkkitehti Riitta Laurila, p. 040 314 3025

Ehdotus

Esittelijä

 • Ritva Lappalainen, tilakeskuksen päällikkö, ritva.lappalainen@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • valita tarveselvitys ja hankesuunnittelun puitesopimustoimittajiksi liitteenä olevien tarjousten kokonaistaloudellisuuden arvioinnin perusteella seuraavat:                

 1. ISS Proko Oy, tarjoushinta 7970€/22,679 pistettä, laatu 70 pistettä

 2. Arkkitehdit AFKS, tarjoushinta 7030€/25,711 pistettä, laatu 66 pistettä

 3. Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy, tarjoushinta 7040€/25,675 pistettä, laatu 66 pistettä

 4. Innovarch Oy, tarjoushinta 7170€/25,209 pistettä, laatu 66 pistettä

 5. VERSTAS Arkkitehdit Oy, tarjoushinta 7620€/23,720 pistettä, laatu 58 pistettä
 • oikeuttaa tilakeskuksen päällikön allekirjoittamaan sopimusasiakirjat ja suorittamaan tilauksia syntyvien sopimusten mukaisesti hyväksymissäännösten mukaisesti ja tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä täydennyksiä ja korjauksia.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjoajat, Riitta Laurila, Sari Tampio

Muutoksenhaku

Oikaisuohje ja valitusosoitus (Kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat)

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkina-oikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 1.1.2017 lähtien:

– 60.000 €  tavarat– ja palvelut
– 400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
– 300.000 € muut erityiset palvelut
– 150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat
– 500.000 € käyttöoikeussopimukset

I Oikaisuohje
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Tuusulan kunta
(päätöksen tehnyt toimielin tai viranhaltija)
PL 60, 04301 Tuusula
Hyryläntie 16
kirjaamo@tuusula.fi

Hankintaoikaisun käsittelee päätöksentekijä.

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Hankintalain 146 §:n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan hal-vinta hintaa tai kustannuksia

Hankintalain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 564 3300
fax 029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi