Tekninen lautakunta, kokous 21.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Lahelantien haltuunotto, muuttaminen katualueeksi ja turvallisuuden lisääminen, aloite

TUUDno-2017-107

Valmistelija

  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Perustelut

Valtuusto 8.5.2017 § 79, Laitinen Sarianna / Lahela-Seura valtuustoaloite:

Lahelantie on tullut tunnetuksi useasta vaaratilanteesta ja tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta, joista useassa on toinen osapuoli ollut lapsi. Tien turvallistamiseksi on tehty jo useita toimenpiteitä, mutta ei vielä riittävästi. Lahelaan aletaan rakentaa lisää taloja ja liikenne tulee lisääntymään sekä henkilöautoliikenteen että raskaankuorman osalta. Tilanteesta ollaan hyvin huolissaan.

Me allekirjoittaneet esitämme, että

1. Tuusulan kunta aloittaa neuvottelut ja toimeenpanon tien turvallistamiseksi
a. joko ollen aloitteellinen esittämään halukkuutensa tien omistajuussuhteiden vaihdosta
b. tai vieden eteenpäin yhteistyössä tien hallitsijan kanssa tien turvallisuutta lisääviä korjauksia.

Lahelantielle toivotaan 40 km nopeusrajoitus vähintään Ruotsinkylän ja Myllykylän risteyksestä Vaunukankaalle saakka.

Hidasteita jokaisen suojatien eteen tai korokkeelliset suojatiet.

Kaupan kohdalle suojatie.

Ruuhkaisimpiin risteyksiin liikenneympyrät.

Nopeana ratkaisuna ennen muita toimenpiteitä esitämme nopeuskameroiden asettamista ja suojateiden kohdille vilkkuvaloja Lahelantielle kunnes muut toimenpiteet on tehty.

__________

Tekninen lautakunta 21.11.2017

Asiaselostus

Lahelantien liikenneturvallisuusympäristöä on kohennettu viimeisen 3-4 vuoden aikana huomattavasti. Ristikiventien kiertoliittymä rakennettiin 2014 ja samassa yhteydessä täydennettiin kevytväylästöä ja tienylityksiä välillä Ristikiventie-Keltanontie. Vuonna 2016 täydennettiin kevytväylästöä ja tienylityksiä välillä Lähteentie-Tienristinkuja. Tänä vuonna tehdään vastaavia parannuksia edelleen välillä Ristikiventie-Kuusamankuja jatkuen ensivuonna Lahelanorren risteykseen, johon rakennetaan mm. kiertoliittymä. Lahelapelto II asemakaavan myötä Lahelantietä on otettu kaduksi Nahkelantielle asti. Lisäksi Nahkelantie muuttunee kaduksi Koskenmäen kiertoliittymän saneerauksen yhteydessä välillä Koskenmäki-Vaunukangas. Maaniityntien/Knaapilantien kohdalla on parhaillaan rakenteilla keskisaarekkeellinen suojatien. Näiden toimenpiteiden myötä vilkkaimmat Lahelantien liittymät ovat saaneet kiertoliittymän ja yhtenäistä kevytväylästöä Lahelantien molemmin puolin on rakennettu Vaunukankaan liittymästä Lahelanorrelle asti, ts. koko kunnan katuosuudelle, ja lähes kaikissa liittymissä on keskisaarekkeellinen suojatie turvaamassa kadunylitystä yksi suunta kerrallaan. Yhtenäinen kevytväylä Lahelantien itäpuolella jatkuu Myllykyläntien liittymään asti. Hidasteiden rakentamista jokaisen suojatien eteen rajoittaa alueen maaperä, joka on tärinäherkkää.

Lahelantien laajempi haltuunotto Lahelanorresta Myllykylän liittymään asti voi tapahtua joko kaavoituksen kautta tai tiesuunnitelman kautta. Edellisestä prosessista vastaa kunta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti, jälkimmäisestä Uudenmaan ely-keskus tieliikennelain mukaisesti. Vallitseva käytäntö viime vuosina on ollut se, että jos tiealue otetaan haltuun kaavoituksen kautta, tiealue luovutetaan kunnalle siinä kunnossa kuin se haltuunottotilanteessa on. Tämä on kunnan kannalta epäedullisempi vaihtoehto. Tiesuunnitelman kautta tapahtuvassa prosessissa suunnitellaan tiellä tehtävät kunnostamistoimenpiteet ja sovitaan niiden kustannusjaosta ennen tienpitovastuun siirtämistä kunnalle. Lahelantien tapauksessa tien haltuunotto kaduksi Myllykylän liittymään saakka onnistuisi nopeahkolla aikataululla ainoastaan tiesuunnitelman kautta. Tiesuunnitelmasta vastaa Uudenmaan ely-keskus ja prosessina se kestää noin vuoden. On kuitenkin varsin todennäköistä, että tiesuunnitelma ei toisi sellaisia merkittäviä parannuksia Lahelantielle, joita aloitteessa on esitetty johtuen mm. ely-keskusten hankemäärärahojen niukkuudesta. Myös kunnan resurssit ovat rajalliset kaikkiin aloitteen mukaisiin toimenpiteeseen. Kun otetaan huomioon tien luonne seudullisena yhdystienä, on tarkoituksenmukaisempaa, että Lahelantietä otetaan haltuun kaduksi vain sitä mukaan, kun se jää maankäytön muutosten vuoksi selkeästi kuntarakenteen sisään ja sen luonne seudullisesta tiestä muuttuu paikalliseksi, kunnan sisäistä liikennettä palvelevaksi tieksi.

Liikenneturvallisuuden kehittämisen kannalta parempi vaihtoehto on kehittää Lahelantien liikenneturvallisuutta yhteistyössä Uudenmaan ely-keskuksen kanssa. Tämän mukaisesti Tuusulan kunta ja Uudenmaan ely-keskus ovat säännöllisesti seuranneet liikenteen kehittymistä mm. Lahelantiellä ja kartoittaneet liikenneturvallisuuden kannalta tärkeitä kehittämiskohtia. Kehittämiskohtia on kartoitettu viimeksi vuoden 2013 Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmassa ja tältä pohjalta niitä on myös toteutettu systemaattisesti. Tänä syksynä on Tuusulan kunta päättänyt osallistua Uudenmaan ely-keskuksen esityksestä Lahelantiehen kohdistuvaan erillisselvitykseen, jossa tarkastellaan väylän liikenneturvallisuustilanne sekä määritetään väylälle mahdolliset, nopeahkosti (1-2 vuoden kuluessa) toteutettavissa olevat liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet. Työssä kartoitetaan Lahelantien keskeiset ongelmat: tienylitysten turvattomuus, ylinopeudet, katuliittymien näkemäongelmat sekä kevytväylien puute ja niiden epäjatkuvuus. Näiden pohjalta esitetään väylälle tehtävät lisätoimenpiteet jo tehtyjen lisäksi ja sovitaan työjaosta kunnan ja ely-keskuksen välillä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • hyväksyä perustelutekstin mukaisen vastauksen valtuutettu Sarianna Laitisen 8.5.2017 tekemään aloitteeseen ja 
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa valtuuttu Sarianna Laitisen 8.5.2017 § 79 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.