Tekninen lautakunta, kokous 21.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Joukkoliikenteen matkalipputuote palvelusopimusten irtisanominen ja muuttaminen

TUUDno-2017-1094

Valmistelija

 • Jukka-Matti Laakso, liikenneinsinööri, jukka-matti.laakso@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan ja Oy Matkahuolto Ab:n välisten joukkoliikenteen matkalipputuotteita koskevien palvelusopimusten irtisanominen ja muuttaminen

Tuusulan kunta liittyy Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymään 1.1.2018. Tällä hetkellä Matkahuolto toimittaa kunnan ja toimivaltaisen viranomaisen (Uudenmaan ELY-keskus) yhteistyösopimuksessa sekä liikenteenharjoittajien ja toimivaltaisen viranomaisen siirtymäajan liikennöintisopimuksissa ja niiden lisäasiakirjassa tarkoitetun lipputuotteita koskevan kokonaispalvelun. Tuusulan osalta palvelu koske kunnan tukemia linja-autoliikenteen säännölliseen matkustamiseen tarkoitettuja matkalipputuotteita: Tuusulalippu -kokonaisuutta, Keski-Uudenmaan seutulippua sekä Järvenpää–Tuusula -lippua.

Tuusulan kunnan ja Oy Matkahuolto Ab:n välillä on voimassa Tuusula – Helsinki –työmatkalippua (Tuusulalippu –kokonaisuutta) koskeva palvelusopimus sekä Keski-Uudenmaan seutulippua (sisältäen Järvenpää-Tuusula –lipun) koskeva palvelusopimus. Sopimukset on hyväksytty teknisessä lautakunnassa vuonna 2011 (TL §106, 7.6.2011). Sopimusten irtisanomisaika on kolme kuukautta.

Tuusulalippu –kokonaisuuden sisältämät matkalipputuotteet (Tuusulalipun neljä vyöhykelippua) korvautuvat toiminnallisesti kokonaisuudessaan HSL-liitoksen jälkeen HSL:n matkalipputuotteilla. Tuusulan kunnan ei ole mielekästä enää ylläpitää Tuusulalippu –kokonaisuuden lipputuotteita tuusulalaisille HSL-liitoksen jälkeen.

Myös Järvenpää-Tuusula –lipputuote korvautuu pääpiirteissään toiminnallisesti HSL-lipputuotteella Tuusulan kunnan HSL-liitoksen jälkeen. HSL-liitoksen jälkeen tuusulalainen voi matkustaa Tuusulan ja Järvenpään väliset matkat HSL-järjestelmän ns. kolmannen vyöhykkeen sisäisellä lipulla – samalla vyöhykelipulla, jolla tuolloin tehdään Tuusulan kunnan sisäiset joukkoliikennematkat. Kolmas vyöhyke kattaa HSL-järjestelmässä Keravan, Sipoon, Kirkkonummen, Siuntion ja Tuusulan. Tuusulan kunnan ei ole mielekästä enää ylläpitää Järvenpää-Tuusula –lippua tuusulalaisille HSL-liitoksen jälkeen.

Keski-Uudenmaan seutulippu on linja-autoliikenteen lipputuote, joka on tarkoitettu lipputuotteessa mukana olevien kuntien alueella ja näiden kuntien väliseen matkustamiseen. Lipputuotteessa ovat mukana Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo ja Tuusula. Lippua ei nykyisin kuitenkaan enää myydä sipoolaisille eikä sillä voi tehdä Sipoon kunnan sisäisiä linja-automatkoja. Tuusulan liittyessä HSL:ään HSL-lipputuotteet eivät korvaa Keski-Uudenmaan seutulippua. Lipputuotteen tarve ei tuusulalaisten kannalta poistu HSL-liitoksen myötä. Lipputuotteen ylläpitäminen tuusulalaisille on kunnalle edelleen mielekästä.

Joukkoliikenneyksikkö esittää seuraavaa etenemistapaa Tuusulalippu –kokonaisuuden myynnin ja tuusulalaisille myytävän Järvenpää-Tuusula –lipun myynnin lopettamiseksi kunnan HSL-liitoksen yhteydessä sekä Keski-Uudenmaan seutulipun jatkamiseksi:

 • Tuusulan kunta päättää, että Tuusulalippujen ja tuusulalaisille myytävän Järvenpää-Tuusulalipun myynti lopetetaan 31.12.2017.

 • Koska matkalipputuotteiden matkakorteilla voi tällöin olla 59 päivää matkustusoikeutta jäljellä, matkalipuille ostettu matkustuskausi tulee voida käyttää loppuun.

 • Tuusulalippujen ja tuusulalaisille myytävän Järvenpää-Tuusula –lippujen käyttömahdollisuus voidaan näin lopullisesti päättää vuonna 2018 helmikuun lopussa.

 • Tuusulan kunta päättää irtisanoa Tuusula – Helsinki –työmatkalippua (Tuusulalippua –kokonaisuutta) koskevan Tuusulan kunnan ja Oy Matkahuolto Ab:n välisen palvelusopimuksen päättymään 28.2.2018.

 • Tuusulan kunta lopettaa subvention maksamisen tuusulalaisille myytävällä Järvenpää-Tuusula –lipulla tehdyille matkoille 28.2.2018.

 • Keski-Uudenmaan seutulippua koskeva Tuusulan kunnan ja Oy Matkahuolto Ab:n välinen palvelusopimus jätetään muutoin toistaiseksi voimaan.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää, että:

 • Tuusulalippujen myynti lopetetaan 31.12.2017
 • tuusulalaisille myytävän Järvenpää-Tuusula -lipun myynti lopetetaan 31.12.2017
 • Tuusulan kunta päättää irtisanoa Tuusula – Helsinki –työmatkalippua (Tuusulalippua –kokonaisuutta) koskevan Tuusulan kunnan ja Oy Matkahuolto Ab:n välisen palvelusopimuksen päättymään 28.2.2018
 • Tuusulan kunta lopettaa subvention maksamisen tuusulalaisille myytävällä Järvenpää-Tuusula –lipulla tehdyille matkoille 28.2.2018
 • Keski-Uudenmaan seutulippua koskeva Tuusulan kunnan ja Oy Matkahuolto Ab:n välinen palvelusopimus jätetään muutoin toistaiseksi voimaan.

---

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

neljännen ranskalaisen viivan "Tuusulan kunta lopettaa subvention maksamisen tuusulalaisille myytävällä Järvenpää-Tuusula –lipulla tehdyille matkoille 28.2.2018" tekstin tilalle tulee ranskalainen viiva, jossa lukee: 

 • Tuusulalippujen ja tuusulalaisille myytävän Järvenpää-Tuusula –lipun myynnin lopettamisen jälkeen Tuusulan kunta maksaa subvention vain ajalla 1.1.2018-28.2.2018 näillä lipputuotteilla tehdyille matkoille.

 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, että:

 • Tuusulalippujen myynti lopetetaan 31.12.2017
 • tuusulalaisille myytävän Järvenpää-Tuusula -lipun myynti lopetetaan 31.12.2017
 • Tuusulan kunta päättää irtisanoa Tuusula – Helsinki –työmatkalippua (Tuusulalippua –kokonaisuutta) koskevan Tuusulan kunnan ja Oy Matkahuolto Ab:n välisen palvelusopimuksen päättymään 28.2.2018
 • Tuusulalippujen ja tuusulalaisille myytävän Järvenpää-Tuusula –lipun myynnin lopettamisen jälkeen Tuusulan kunta maksaa subvention vain ajalla 1.1.2018-28.2.2018 näillä lipputuotteilla tehdyille matkoille.
 • Keski-Uudenmaan seutulippua koskeva Tuusulan kunnan ja Oy Matkahuolto Ab:n välinen palvelusopimus jätetään muutoin toistaiseksi voimaan.

Tiedoksi

Tarja Virolainen (Matkahuolto), Pekka Rintala (Matkahuolto), Uudenmaan ELY-keskus, Aleksi Manninen (HSL)

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, tekninen lautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 TuusulaPL 60, 04301 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181