Tekninen lautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Vaihtomatto- ja käsipyyhepalvelut, liittyminen Sarastia Oy:n puitesopimukseen

TUUDno-2021-780

Valmistelija

 • Atso Vesa, kiinteistönhoitopäällikkö, atso.vesa@tuusula.fi

Perustelut

Taustaa

Tuusulan kunta liittyi Sarastia Oy:n kilpailuttamaan ja voimassa olevaan puitesopimukseen käsipyyheautomaatti-, käsipyyherulla- ja vaihtomattopalveluista vuonna 2019. Voimassa oleva sopimus loppuu 31.12.2021. Kasvu ja ympäristö -toimialueella sekä sivistys -toimialueella käytetään tarpeen mukaan vaihtomatto-, käsipyyhe- ja hygieniapalveluja- Hankintojen kokonaisarvo ylittää hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon (60 000 euroa alv 0 %). Tilaajaa sitomaton arvio vuosittaisesta hankinnan arvosta on noin 55 000 euroa (alv 0 %).

Yhteishankintayksikkö

Sarastia Oy tuottaa palveluja omistajilleen. Omistajina voivat olla kunnat, kaupungit, kuntayhtymät ja kuntien omistamat yhtiöt. Omistajuuden kautta asiakkaat voivat ostaa palveluja ilman kilpailutusta. Sarastia Oy on yhteishankintayksikkö, jolta kunta-asiakkaat voivat tietyin edellytyksin hankkia kilpailuttamia tavaroita ja palveluja järjestämättä omaa tarjouskilpailua.

Hankintalain 4 §:n mukaan yhteishankintayksiköllä tarkoitetaan lain 5 §:ssä tarkoitettua hankintayksikköä, joka tarjoaa yhteishankintatoimintoja ja mahdollisesti hankintojen tukitoimintoja sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille tai sellaisille hankintayksiköille, joiden oikeudesta käyttää yhteishankintayksikön toimintoja on erikseen säädetty. Edellytyksenä on, että yhteishankintayksikkö toimii edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi, ja että se on nimenomaisesti perustettu hoitamaan näitä tehtäviä, taikka näiden tehtävien hoitaminen on säädetty tai määrätty yhteishankintayksikön toimialaksi.

Hankintalain 20 §:n mukaan hankintayksikkö voi hankkia tavaroita ja palveluita yhteishankintayksiköltä taikka tehdä tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja käyttäen yhteishankintayksikön tekemää hankintasopimusta, laissa tarkoitettua puitejärjestelyä taikka laissa tarkoitettua dynaamista hankintajärjestelmää. Hankintayksikön katsotaan täyttäneen hankintalain mukaiset velvoitteensa, kun se hankkii tavaroita tai palveluja yhteishankintayksiköltä taikka hankkii tavaroita, palveluja taikka rakennusurakoita käyttäen yhteishankintayksikön tekemää hankintasopimusta, laissa tarkoitettua puitejärjestelyä taikka laissa tarkoitettua dynaamista hankintajärjestelmää.

Tuusulan kunta on omistajaosakkaana Sarastia Oy:ssä, joka tarjoaa yhteishankintatoimintoja. Näin ollen kunta voi halutessaan liittyä Sarastia Oy:n solmittaviin sopimuksiin.

Vaihtomatto- , käsipyyhe- ja hygieniapalvelujen hankkiminen

Sarastia Oy kilpauluttaa kevään 2021 aikana vaihtomatto-, käsipyyhe- ja hygieniapalvelut. Yhteishankintasopimus koostuu

 1. Vaihtomatto- , käsipyyhe- ja hygieniapalveluista Sopimuskausi alkaa 1.1.2022, sopimuskauden pituus on vielä avoin
 2. Vaihtomattopalveluun sisältyy mattotarvekartoitus ja sijoittelun suunnittelu, mattojen toimitus ja käytettyjen nouto sekä varastointi, säännöllinen pesu. laaduntarkastus ja korjaus sekä tarvittaessa mattojen uusiminen ja kuluneiden mattojen hävittäminen
 3. Käsipyyhepalvelu sisältää käynnin tilaajan luona, tarvekohdekartoitus ja sijoittelun suunnittelu. Pyyherullien vaihtopalvelu sisältää käsipyyherullien vuokraamisen, toimittamisen ja pesemisen sekä likaisten rullien palautuksen. Palvelun hintaan kuuluu pyyheannostelijoiden toimittaminen, asentaminen, huollot ja korjaukset

Sarastia Oy ei veloita asiakkaitaan palveluistaan, vaan kattaa kulunsa toimittajalta perittävällä palvelumaksulla. Sarastia Oy perii valitulta sopimustoimittajalta kaikista sopimuksenalaisista myynneistä komissiomaksun, joka oli vuonna 2020 keskimäärin noin 1 %.

Hyödyt Tuusulan kunnalle

Liittymällä Sarastia Oy:n yhteishankintasopimukseen säästetään kilpailutuksen aiheuttamissa prosessikustannuksissa ja saadaan yhteishankinnan tuottama volyymietu. Tuusulan kunnalle ei ole saatavissa lisäetua omalla kilpailutuksella.

Sarastia Oy allekirjoittaa hankintasopimuksen itse ja on yhteishankintayksikkönä sopimusoikeudellinen osapuoli (mm. mahdollisissa oikeuskäsittelyissä).

 

Toimivalta

Tuusulan kunnanvaltuuston 10.12.2018  hyväksymän hallintosäännön toimivaltasäännösten mukaan Kasvu ja ympäristö toimialueen käyttötalouden yli 100 000 euron ylittävistä hankinnoista vastaa tekninen lautakunta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Mikko Simpanen, tilapalvelupäällikkö, mikko.simpanen@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • että Tuusulan kunta liittyy Sarastia Oy:n suunnitteilla olevaan kilpailutukseen vaihtomatto-, käsipyyhe- ja hygieniapalvelun hankinnan puitesopimukseen koko sopimuskaudeksi
   
 • oikeuttaa kasvun ja ympäristön kuntakehitysjohtajan allekirjoittamaan Sarastia Oy:lle toimitettavan sitoumuksen yhteishankintaan liittymisestä koskien vaihtomatto-, käsipyyhe- ja hygieniapalvelun hankintaa
   
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sarastia, Riikka Meriläinen, Heidi Mantere, Atso Vesa, Mikko Simpanen, Heikki Lonka, Inkeri Kontiola, Sari Tampio

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.