Tekninen lautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Tuusulan katuverkon soveltuvuus erikoiskuljetuskäyttöön, sopimus erikoiskuljetuslupien myöntämisestä

TUUDno-2021-830

Valmistelija

  • Jukka-Matti Laakso, liikenneinsinööri, jukka-matti.laakso@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Uudenmaan sekä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) esittävät Tuusulan kunnalle, että kunnan, tienpitoviranomaisen ja erikoiskuljetuslupien lupaviranomaisen välillä solmitaan sopimus kunnan katuverkkoa ja muuta kunnan hallinnoimaa tietä koskevien erikoikuljetuslupien käsittelystä.

Sopimuksella sovitaan kunnan ja lupaviranomaisen välisestä kunnan katuverkkoa ja muita kunnan hallinnoimia teitä koskevien tietojen vaihdosta ja erikoiskuljetusreittien tavoitemittaluokista erikoiskuljetuslupakäsittelyä varten. 

Erikoiskuljetusluvan tarve määritellään tieliikennelain (729/2018) 159 §:ssä. Erikoiskuljetusluvan myöntäminen perustuu tieliikennelain 191 §:ään. Erikoiskuljetuslupa tarvitaan tiellä yleisesti sallitun massan ylittyessä tai erikoiskuljetukselle sallitun vapaan mittarajan ylittyessä. Tiellä yleisesti sallituista mitoista ja massoista säädetään tieliikennelain (729/2018) 115–140 §:ssä. Vapaista mitoista määrätään Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräyksessä erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot (TRAFICOM/420073/03.04.03.00/2019).

Lupaviranomaisella on oikeus periä kunnan katuverkolle myönnettävästä erikoiskuljetusluvasta luvanhakijalta kulloinkin voimassa olevat maksut, jotka perustuvat valtion maksuperustelakiin (150/1992) ja valtioneuvoston vuosittaiseen asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista. 

Kunnan, Tienpitotehtävistä vastaavan ELY-keskuksen tai Lupaviran-omaisen välillä korvauksia erikoiskuljetuslupatoiminnasta ei makseta.

Tämänhetkisessä tilanteessa, jossa erikoiskuljetuslupien käsittelystä ei ole sopimusta kunnan, Uudenmaan ELY:n ja Pirkanmaan ELY:n kesken, Pirkanmaan ELY-keskus pyytää erikseen kunnan lausunnot erikoiskuljetuslupahakemuksista, joissa kuljetusreitti kulkee kunnan katuverkolla tai muulla kunnan hallinnoimalla tiellä. Sopimuksen myötä Pirkanmaan ELY-keskus valtuutetaan, ilman kunnalta erikseen pyydettävää lausuntoa, myöntämään erikoiskuljetuslupa sellaiselle kunnan katuverkolle tai muulle kunnan hallinnoimalle väylälle, jonka sopimus kattaa. Sopimusmallissa on lueteltu toimintamallin ehdot sekä siihen liittyvät sopimusosapuolten vastuut ja velvollisuudet. Sopimusmallin liitteissä on käyty läpi sopimusyhteystahot, luvanmyöntämisperusteet, kunnan väylästöllä noudatettavat kuljetusten mittaluokat sekä väylät, joille kuljetuslupia ei ilman erillistä kunnan suostumusta myönnetä. Sopimusliitteitä päivitetään muutosten mukaan sopimuksen voimassaoloaikana. Sopimus on voimaan tultuaan voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta.  

Liitteenä sopimusmalli liitteineen. 

Lisätiedot liikenneinsinööri Jukka-Matti Laakso (p. 040 314 3569), kunnossapitopäällikkö Jari Huttunen (p. 040 314 3557).
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • hyväksyä Tuusulan kunnan, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan ELY-keskuksen välisen sopimuksen kunnan katuverkkoa ja muita kunnan hallinnoimia teitä koskevien erikoikuljetuslupien käsittelystä
  • valtuutta yhdyskuntatekniikan päällikön tekemään sopimukseen tarvittaessa pieniä teknismuotoisia muutoksia sekä allekirjoittamaan sopimuksen.
     

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Heikki Lonka, Anne Olkkola, Sakari Eskelinen, Jari Huttunen, Annica Niittymäki,Jouni Rintanen, Jukka-Matti Laakso, Enni Lehtinen/Uudenmaan ELY-keskus, Mira Pyhälä/Pirkanmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.