Tekninen lautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Riihikallion monitoimikampus, rakennuttajakonsultin valinta

TUUDno-2021-782

Valmistelija

 • Mikko Heikkilä, hankesuunnittelija, mikko.heikkila@tuusula.fi

Perustelut

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on Riihikallion monitoimikampuksen rakennuttamiseen ja valvontaan liittyvät tehtävät sekä Rakennushanke-osaprojektiin liittyvät tehtävät tarjouspyynnön sekä siinä mainittujen liiteasiakirjojen mukaisesti.

Monitoimikampus muodostuu rakennettavasta uudisrakennuksesta, peruskorjattavasta liikuntasalirakennuksesta ja ”Pajatalosta” sekä purettavasta alakoulusta. Uudisrakennuksen laajuus on noin 10 000 brm2, liikuntasalirakennus on n. 1 677 brm² ja Pajatalo n. 1 849 brm². Uudisrakennuksen laajuus tarkentuu suunnittelun edetessä. Purettava alakoulu on laajuudeltaan n. 4 270 brm².

Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016). Hankinnan arvo ylittää hankintalain 26 §:ssä ilmoitetun EU-kynnysarvon.

Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus 24.02.2021 Hilma-ilmoituskanavassa numerolla 2021-065564 sekä 26.02.2021 EU:n virallisen lehden täydennysosassa numerolla 2021/S 040-098922.

 

Tarjousten käsittely

Tarjousten avaamisen jälkeen suoritettiin määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Tarjousten käsittely ennen vertailua on kolmivaiheinen: ensin avataan tarjoukset, tämän jälkeen tarkistetaan niiden tarjouspyynnön mukaisuus ja sitten tarjoajien soveltuvuusvaatimusten täyttyminen. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään ja vaatimukset täyttävät tarjoukset otetaan mukaan vertailuun.

 

Tarjousten avaus, tarjouspyynnön mukaisuus ja tarjoajien soveltuvuus

Tarjouksia saatiin määräaikaan 25.3.2021 klo 12:00 mennessä seitsemän (7) kappaletta seuraavilta tarjoajilta:

- A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

- Insinööritoimisto Polartek Oy

- Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy

- Ramboll CM Oy

- Sitowise Oy

- Sweco PM Oy

- WSP Finland Oy

Tarjoukset avattiin suljetussa tilaisuudessa 25.3.2021 klo 12:30 Tuusulan kunnan tiloissa. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei ollut.

Avaamisen jälkeen suoritettiin määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Kahta tarjousta lukuun ottamatta kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä kohdassa ”Muut ehdot” esitetyt soveltuvuusvaatimukset.

Tarjoaja Insinööritoimisto Polartek Oy päätettiin sulkea pois tarjouskilpailusta, koska tarjoaja ei ollut esittänyt vaaditulla tavalla asetetut vaatimukset täyttäviä yritysreferenssejä.

Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:n toimittamassa hintatarjouslomakkeessa on annettu aikaveloitushinnat kaikille lomakkeella oleville henkilöille, mutta tarjoaja on muuttanut tarjousvertailussa käytettäviä tuntimääriä.

Sitowise Oy:n toimittamasta hintatarjouksesta on poistettu vertailuhintaa koskeva rivi, mutta hintatarjouslomakkeessa on annettu aikaveloitushinnat kaikille lomakkeella oleville henkilöille.

Tilaaja on soveltanut Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:n ja Sitowise Oy:n hintatarjouksiin tarjouspyynnön kohdassa 8.2 (Tarjousten arviointi ja pisteytys) mainittua periaatetta (1. Hintatarjouslomakkeella ilmoitetuista yksikköhinnoista laskettavissa oleva vertailuhinta) puutteen korjaamiseksi. Vertailuhintana on siten käytetty tarjoajan hintatarjouslomakkeella ilmoitetuista yksikköhinnoista ja alkuperäisen hintatarjouslomakkeen tuntimääristä laskettavissa olevaa vertailuhintaa.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää hankintailmoitukseen liittyviä lisäkysymyksiä. Määräaikaan 9.3.2021 kello 12:00 mennessä esitettiin kysymyksiä, joihin vastattiin tarjouspalvelu.fi-portaalin kautta 10.3.2021.

 

​​​​​​​Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouskilpailuun hyväksytyt tarjoajat täyttivät kaikki asetetut soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimusten täyttyminen on esitetty tämän päätöksen liitteessä 2.​​​​​​​

 

Tarjousten arviointi ja vertailu

Ensin arvioitiin tarjousten laatuosa, joka sisälsi kultakin tarjoajalta projektitiimin kuvauksen ja projektisuunnitelman osan.

Hyväksytyt 6 tarjousta arvioitiin hankintailmoituksessa esitettyjä vertailuperusteita noudattaen. Tarjouksista saadut pisteet ilmenevät liitteestä 2 ja arvioinnin perustelut liitteistä 3 ja 4.

Laatuarvioinnin jälkeen avattiin tarjousten hintaosa.

 

​​​​​​​Tarjousilpailun voittajan toteaminen

Todettiin, että parhaat pisteet saanut WSP Finland Oy on tarjouskilpailun voittaja.

 

Hankintasopimus ja sitä koskeva odotusaika

Sopimussuhde tarjouskilpailun voittajan kanssa ei synny vielä tämän päätöksen perusteella vaan vasta allekirjoitetulla sopimuksella. Tarjouskilpailun voittaja kutsutaan sopimuskatselmukseen erillisellä kutsulla. Tilaaja varaa oikeuden suorittaa sopimuskatselmus sähköpostitse.

Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätös ja valitusosoitus tiedoksi.

 

Toimivalta

Tuusulan kunnanvaltuuston 10.12.2018 § 50 hyväksymän hallintosäännön toimivaltasäännösten mukaan lautakunta/kunnanhallitus päättää hankinnoista, joiden arvo ylittää 200.000 euroa.

Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut päätöksen valitusosoituksineen tiedoksi.

 

Lisätiedot:

Tilapalvelupäällikkö Mikko Simpanen, mikko.simpanen@tuusula.fi, p. 040 314 3550

 

Liitteet:

Avauspöytäkirja, Vertailutaulukko, Projektitiimin kuvauksen arvioinnin perustelumuistio, Projektisuunnitelman osan arvioinnin perustelumuistio, Tarjouspyyntö

Ehdotus

Esittelijä

 • Mikko Simpanen, tilapalvelupäällikkö, mikko.simpanen@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • valita tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen tarjoajan WSP Finland Oy:n toteuttamaan hankinnan (hankinnan arvo on 899 250 €)

 • hylätä tarjoaja Insinööritoimisto Polartek Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena 

 • oikeuttaa tilapalvelupäällikön allekirjoittamaan hankintasopimuksen

 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjoajat, kuntakehitysjohtaja, sivistysjohtaja, rakennuspäällikkö, hankesuunnittelija

Muutoksenhaku

Oikaisuohje ja valitusosoitus (Kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat)

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkina-oikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 1.1.2017 lähtien:

 • 60.000 €  tavarat– ja palvelut
 • 400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
 • 300.000 € muut erityiset palvelut
 • 150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat
 • 500.000 € käyttöoikeussopimukset

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Tuusulan kunta
(päätöksen tehnyt toimielin tai viranhaltija)
PL 60, 04301 Tuusula
Kotorannankuja 10
kirjaamo@tuusula.fi

Hankintaoikaisun käsittelee päätöksentekijä.

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Hankintalain 146 §:n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

 1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
 2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla
 3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia

Hankintalain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 564 3300
fax 029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi