Tekninen lautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Neljännesvuosiraportointi tammi - maaliskuu 2021, Tekninen lautakunta

TUUDno-2021-857

Valmistelija

 • Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

 

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2021) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.

Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualuetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:

Yhdyskuntatekniikka

 • Kunnallistekniikan suunnittelu
 • Kunnallistekniikan rakentaminen
 • Kunnossapito
 • Viheralueet
 • Liikenne

Tilapalvelut

 • Kiinteistöjohtaminen
 • Rakennuttaminen
 • Kiinteistöjen ylläpito

 

Käyttötalous

Vuoden 2021 talousarviossa on teknisen lautakunnan toimintatuotoiksi vahvistettu 24 508 512 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2021 varattu 24 926 310 euroa, joten käyttösuunnitelman mukainen toimintakate on -317 798 euroa.

Toimintatuotoista on toteutunut 5,9 milj. euroa (24,0 %). Tuotot koostuvat pääosin vuokratuotoista sekä osittain sisäisistä siivoustuotoista.

Toimintakuluista on toteutunut 6,0 milj. euroa (24,0 %). Merkittävimmät kuluerät ovat henkilöstökustannukset, alueiden ja rakennusten kunnossapito, HSL:n kuntaosuus sekä sähkö ja lämmitys.

 

Lisämäärärahat

Kunnallistekniikan suunnittelu; 150 000 € asiantuntijapalkkioihin

Lahelan koulukampuksen sijaintia ei voi ratkaista ilman, että samalla selvitetään Lahelanorren tuleva sijainti. Keväällä 2021 on käynnistettävä Lahelanorren yleissuunnittelu ja sitä tukevat maastotutkimukset kahdella vaihtoehtoisella linjausreitillä: Lahela-Sahankulma ja Lahela-Hyrylän keskusta. Suunnittelu on rahoitettava käyttötaloudesta asiantuntijapalveluna. Kustannusarvio on 80 000 euroa. Tällaiseen menoerään ei oltu varauduttu, kun vuoden 2021 budjettia laadittiin.

Tuusulan itäväylän aluevaraussuunnitelman päivitys kilpailutetaan, kun uusi Tuusulan liikennemalli on valmistunut. Aluevaraussuunnitelma kulut on rahoitettava käyttötaloudesta asiantuntijapalveluina. Kustannusarvio on 70 000 euroa.

Kunnossapito; investointirahan siirto ja lisämääräraha investoinnille 10 000 €

Kunnossapitoon on varattu vuoden 2021 investointeihin 15 000 euroa uuden auran hankintaan ja 35 000 niittokoneeseen tienvarsien niittoon. Tehtyjen selvitysten mukaan kunnan tarpeisiin soveltuvan niittokoneen hinta on nykyisin noin 55 000…60 000 €. Esitämme, että auran hankintaa lykätään ja tähän varattu määräraha yhdistetään niittokoneen määrärahaan. Lisäksi anotaan lisämäärärahaa niittokoneen hankinnalle 10 000 €, jolla varmistetaan se, että hankintaa ei jouduta keskeyttämään siihen varatun määrärahan ylittymisen vuoksi.

Viheralueet; hoitourakoihin, koronatoimenpiteisiin ja kurtturuusun torjuntaan yhteensä 88 000 €

Viheralueilla on kilpailutettu kolme hoitoalueurakkaa, joissa kaikissa uusi hinta on korkeampi kuin edellisen sopimuskauden hinta on ollut. Merkittävin hintakorotus on ollut Tuusulanväylällä, jossa korotusta on tullut 27 000 €/a. Hoitoalueilla Kellokoski sekä Etelä-Hyrylä C ja D korotusvaikutus on ollut yhteensä 10 000 €/a. Lisäksi hoidettavien puistoalueiden pinta-ala kasvaa tänä vuonna, kun uudet kohteet valmistuvat. Jokelassa alueurakan hoitovastuulle on siirtynyt Peltokaaren EV-alue, jonka lisäkustannusvaikutus on 16 000 €/a.

Kuntaa tulee keväällä ja kesällä kausi- ja kesätyöntekijöitä. Koronaepidemian vuoksi nykyiset taukotilat, tauotusrytmit ja kuljetuskalusto eivät enää riitä riittävien suojaetäisyyksien turvaamiseen, vaan kausi- ja kesätyöntekijöitä varten on vuorattava ylimääräinen taukotilakoppi ja kuljetusajoneuvo. Kustannusvaikutus on 10 000 €.

Kurtturuusujen kasvatus on kiellettyä 1.6.2022 alkaen. Tuusulassa kurtturuusujen hävittämisestä on pyydetty tarjoukset. Hävittäminen tapahtuu näivettämällä ruusut leikkaamalla ne alas 3…4 kertaa vuodessa seuraavan 4 kasvukauden aikana. Arvion mukaan hävittäminen maksaa 25 000 €/a.

Haettujen lisämäärärahojen summa on yhteensä 248.000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • hyväksyä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin seurannan palveluyksikkötasolla
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiseurannan
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi esityksen ehdotetuksi lisämäärärahaksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

talouspalvelut/Hippeläinen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.