Tekninen lautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kirkonkylän kampus, rakennuttajakonsultin valinta

TUUDno-2021-765

Valmistelija

 • Riitta Laurila, suunnitteluarkkitehti, riitta.laurila@tuusula.fi
 • Katerina Zaitseva, projektipäällikkö, katerina.zaitseva@tuusula.fi

Perustelut

Esittely ja hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on Kirkonkylän kampuksen rakennuttamiseen ja valvontaan liittyvät tehtävät (purku, uudisrakentaminen ja melusuojaus) sekä Rakennushanke-osaprojektiin liittyvät tehtävät (mm. osaprojektin projektipäällikön tehtävät) tarjouspyynnön sekä siinä mainittujen liiteasiakirjojen mukaisesti.

Tuusulan kunta rakennuttaa Kirkonkylän kampuksen, johon sisältyy koulun ja päiväkodin sisältävän uudisrakennuksen rakentaminen sekä nykyisten koulu- ja asuinrakennusten purkaminen. Lisäksi kunta rakennuttaa tarvittavat melusuojaukset (meluaidat ja -vallit) sekä uudet tieliittymät (tieliittymien rakennuttaminen ei kuulu tähän hankintaan, mutta rakennuttamisen yhteensovitus kampuksen kanssa sisältyy hankintaan).

Alustavasti hankkeen toteutusmuodoksi on valittu jaettu pääurakka, alistetuin sivu-urakoin.

Uudisrakennuksen kokonaislaajuus on noin 8 430 brm2, josta koulun osuus on noin 5740 brm2 ja päiväkodin osuus noin 1780 brm2 ja kylmien rakennusten osuus noin 160 brm2.

Hankkeen suunnitelmat ovat edenneet siihen vaiheeseen, että pääpiirustukset ja kustannusarvio valmistuvat 3/2021 ja rakennuslupa jätetään käsittelyyn 3/2021. Urakkalaskentasuunnitelmat valmistuvat 6/2021. Alustavan arvion mukaan kampus on kokonaisuudessaan valmis tammikuussa 2025.

Tilaajalla on tämän toimeksiannon alkaessa jo hankittuna hankkeeseen suunnittelijat sekä kosteudenhallintakoordinaattori (Kuivaketju10).

Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016). Hankinnan arvo ylittää hankintalain 26 §:ssä ilmoitetun EU-kynnysarvon.

Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus 24.2.2021 Hilma-ilmoituskanavassa numerolla 2021-065887 sekä EU:n virallisen lehden täydennysosassa numerolla 2021/S 041-102760.

Tarjousten käsittely

Tarjousten avaamisen jälkeen suoritettiin määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Tarjousten käsittely ennen vertailua on kolmivaiheinen: ensin avataan tarjoukset, tämän jälkeen tarkistetaan niiden tarjouspyynnön mukaisuus ja sitten tarjoajien soveltuvuusvaatimusten täyttyminen. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään ja vaatimukset täyttävät tarjoukset otetaan mukaan vertailuun.

Tarjousten avaus, tarjouspyynnön mukaisuus ja tarjoajien soveltuvuus

Tarjouksia saatiin määräaikaan 29.3.2021 klo 12.00 mennessä neljä (4) kappaletta seuraavilta tarjoajilta:

Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy

Ramboll CM Oy

Sitowise Oy

Sweco PM Oy

Tarjoukset avattiin suljetussa tilaisuudessa 29.3.2021 klo 12.30 Tuusulan kunnan tiloissa. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei ollut.

Avaamisen jälkeen suoritettiin määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä kohdassa ”Muut ehdot” esitetyt soveltuvuusvaatimukset. Kahta tarjousta lukuun ottamatta kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:n toimittamassa hintatarjouslomakkeessa on annettu aikaveloitushinnat kaikille lomakkeella oleville henkilöille, mutta tarjoaja on muuttanut tarjousvertailussa käytettäviä tuntimääriä.

Tilaaja on soveltanut Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:n hintatarjoukseen tarjouspyynnön kohdassa 8.2 (Tarjousten arviointi ja pisteytys) mainittua periaatetta (1. Hintatarjouslomakkeella ilmoitetuista yksikköhinnoista laskettavissa oleva vertailuhinta) puutteen korjaamiseksi. Vertailuhintana on siten käytetty tarjoajan hintatarjouslomakkeella ilmoitetuista yksikköhinnoista ja alkuperäisen hintatarjouslomakkeen tuntimääristä laskettavissa olevaa vertailuhintaa.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää hankintailmoitukseen liittyviä lisäkysymyksiä. Määräaikaan 15.3.2021 kello 12.00 mennessä esitettiin kysymyksiä, joihin vastattiin tarjouspalvelu.fi-portaalin kautta 15.3.2021 ja 17.3.2021.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouskilpailuun hyväksytyt tarjoajat täyttivät kaikki asetetut soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimusten täyttyminen on esitetty tämän päätöksen liitteessä 2.

Tarjousten arviointi ja vertailu

Ensin arvioitiin tarjousten laatuosa, joka sisälsi kultakin tarjoajalta projektitiimin kuvauksen ja projektisuunnitelman osan.

Hyväksytyt 4 tarjousta arvioitiin hankintailmoituksessa esitettyjä vertailuperusteita noudattaen. Tarjouksista saadut pisteet ilmenevät liitteestä 2 ja arvioinnin perustelut liitteistä 3 ja 4.

Laatuarvioinnin jälkeen avattiin tarjousten hintaosa.

​​​​​​​Tarjouskilpailun voittajan toteaminen

Todettiin, että parhaat pisteet saanut Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy on tarjouskilpailun voittaja.

Hankintasopimus ja sitä koskeva odotusaika

Sopimussuhde tarjouskilpailun voittajan kanssa ei synny vielä tämän päätöksen perusteella vaan vasta allekirjoitetulla sopimuksella. Tarjouskilpailun voittaja kutsutaan sopimuskatselmukseen erillisellä kutsulla. Tilaaja varaa oikeuden suorittaa sopimuskatselmus sähköpostitse.

Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätös ja valitusosoitus tiedoksi.

Muutoksenhaku

Oikaisuohje ja valitusosoitus ovat päätöksen liitteenä.

Tuusulan kunta kiittää kiinnostuksesta hankettamme kohtaan ja tarjouskilpailuun osallistumisesta.

Toimivalta

Tuusulan kunnanvaltuuston 10.12.2018 § 50 hyväksymän hallintosäännön toimivaltasäännösten mukaan lautakunta päättää hankinnoista, joiden arvo ylittää 200.000 euroa.

Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut päätöksen valitusosoituksineen tiedoksi.

Lisätiedot:

tilapalvelupäällikkö Mikko Simpanen

mikko.simpanen@tuusula.fi, p. 040 314 3550

Liitteet:

Tarjouspyyntö, avauspöytäkirja, vertailu-, kelpoisuus-, ja tarjouspyynnönmukaisuustaulukot

Ehdotus

Esittelijä

 • Mikko Simpanen, tilapalvelupäällikkö, mikko.simpanen@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • valita tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:n toteuttamaan hankinta (hankinnan kattohintainen arvo on 737 800 euroa, alv. 0%)

 • oikeuttaa tilapalvelupäällikön allekirjoittamaan hankintasopimus

 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tarjoajat, kuntakehitysjohtaja, sivistysjohtaja, Katerina Zaitseva, Riitta Laurila, Esa Koskinen, Mikko Heikkilä

Muutoksenhaku

Oikaisuohje ja valitusosoitus (Kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat)

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkina-oikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 1.1.2017 lähtien:

 • 60.000 €  tavarat– ja palvelut
 • 400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
 • 300.000 € muut erityiset palvelut
 • 150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat
 • 500.000 € käyttöoikeussopimukset

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Tuusulan kunta
(päätöksen tehnyt toimielin tai viranhaltija)
PL 60, 04301 Tuusula
Kotorannankuja 10
kirjaamo@tuusula.fi

Hankintaoikaisun käsittelee päätöksentekijä.

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Hankintalain 146 §:n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

 1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
 2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla
 3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia

Hankintalain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 564 3300
fax 029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi