Tekninen lautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kirkonkylän kampus, pääpiirustusten hyväksyntä

TUUDno-2020-1645

Valmistelija

  • Riitta Laurila, suunnitteluarkkitehti, riitta.laurila@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 10.6.2019 § 83 Kirkonkylän kampuksen hankesuunnitelman Sivistyksen toimialueen palveluverkon uudisrakennushankkeena.

Kirkonkylän kampuksen asemakaava on saanut lainvoiman 11.12.2019.

Kunnanhallitus on hyväksynyt ehdotuspiirustukset (L2-luonnokset) 15.6.2020 § 248.

Koulukampuksen toteutussuunnitelmat valmistuvat kevään 2021 aikana, minkä jälkeen käynnistyy rakentamisen valmistelu urakkakilpailuineen. Tavoitteena on rakentamisen aloittaminen keväällä 2022 ja kampuksen käyttöönotto elokuussa 2024.

Kirkonkylän kampuksen pääpiirustukset ovat valmiit rakennuslupakäsittelyä varten. Rakennuslupa pyritään saamaan ennen urakkalaskennan käynnistämistä, jotta vältytään mahdollisilta myöhäisiltä muutostarpeilta. Hankkeen rakennusurakat kilpailutetaan sähköisellä järjestelmällä EU-hankintana ja päätös urakoista tuodaan päätettäväksi ennen rakentamisen käynnistämistä alkuvuodesta 2022.

Kampuksen toteuttamisen kustannusarvio päivitetiin pääpiirustusvaiheessa, laskentamuistio on päivätty 31.3.2021. Hankkeen rakentamisen kokonaiskustannukset ovat 26 030 000,00 euroa, alv. 0%. Kustannuksiin on aikaisemmasta poiketen laskettu mukaan nykyisten koulu- ja asuinrakennusten purkutyöt sekä meluaitojen ja -vallien toteutus, 850 000,00 euroa. Hankkeen bruttoneliön hinta ilman em. kustannuksia on 3044 euroa/brm2. Lisäksi kampuksen suunnitelmat on muutettu ehdotussuunnitelmiin nähden muuntojoustavimmiksi ja aikaisempaan paremmin opetusta, oppilaiden liikkumista palvelevammaksi, etenkin opetusolujen, sisäänkäyntien sekä ruokasalien osalta. Muutos aiheutti n. 500 brm2 pinta-alan kasvun ehdotusvaiheeseen nähden. Toteutettavista palveluverkon hankkeista Kirkonkylän kampus on tilatehokkain, jolloin tehty väljennys on linjassa muihin hankkeisin nähden.

 

Lisätiedot:

  • tilapalvelupäällikkö Mikko Simpanen, mikko.simpanen@tuusula.fi, p. 040 314 3550
  • suunnitteluarkkitehti Riitta Laurila, riitta.laurila@tuusula.fi, p. 040 314 3025

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Simpanen, tilapalvelupäällikkö, mikko.simpanen@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • hyväksyä Kirkonkylän kampuksen pääpiirustukset
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Asiaa selosti kokouksessa arkkitehti Annika Marttinen arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy:stä.

Tiedoksi

Riitta Laurila, Katerina Zaitseva, ketek.kirjaamo@tuusula.fi, kasvatusjasivistys@tuusula.fi

Liitteet


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.