Tekninen lautakunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Riihikallion monitoimikampus, ehdotuspiirustukset ja alustavat pääpiirustukset

TUUDno-2021-2384

Valmistelija

 • Mikko Heikkilä, hankesuunnittelija, mikko.heikkila@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Hallintosäännön mukaan investointihankkeiden ehdotussuunnitelmat viedään käyttäjä- ja teknisen lautakunnan kautta kunnanhallitukseen päätettäväksi. Suunnitteluvaiheen nimike on valtakunnallisesti muutettu ehdotussuunnitelmaksi, hallintosäännössä käytetty vielä nimikettä luonnossuunnitelmat.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 6.4.2020 § 25 Riihikallion monitoimikampuksen hankesuunnitelman Sivistyksen toimialueen palveluverkon uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeena.

Riihikallion monitoimikampuksen suunnitelmiin on tehty hankesuunnitelmaan nähden seuraavat muutokset:

 • koko koulu on sijoitettu uudisrakennukseen -> uudisrakennuksen laajuus on kasvanut -> hankesuunnitelmassa kädentaidon opetustilat sijaitsivat pajatalossa (v. 2007 valmistunut yläkoulusiipi) ja musiikin opetustilat liikuntasalirakennuksessa
 • pajatalo on jätetty pois hankkeesta -> pajatalon peruskorjaukselle ja käyttötarkoituksen muutokselle perustetaan oma, erillinen hanke
 • liikuntasalirakennuksen hallinnointi siirretään pois koululta (esim. vapaa-aikapalveluille)
   

Monitoimikampukselle rakennettava yhtenäiskoulu toteutetaan uuden oppimisympäristön mukaisena uudisrakennuksena. Koulu on mitoitettu 792 oppilaalle + 50 muista kouluista saapuvalle musiikkiluokkalaiselle sekä 21 esikoululaiselle, yht. 863 oppilaalle. Uudisrakennuksen laajuus on n. 11 560 brm². Monitoimikampuksen piha-alue rakennetaan lähiliikuntapaikaksi ja kampus mahdollistaa alueen asukkaille tiloja ilta- ja viikonloppukäyttöön.

Riihikallion monitoimikampuksen tonttia koskeva asemakaava (Pellavamäentien asemakaava ja asemakaavan muutos nro 3557) on saanut lainvoiman 23.12.2020. Uuden asemakaavan mukainen tontti on n. 0,9 ha vanhaa koulutonttia suurempi. Tontin lohkomistoimitus on vireillä.

Riihikallion monitoimikampuksen ehdotussuunnitelmat ja alustavat pääpiirustukset ovat valmistuneet. Suunnittelun edetessä ja tarkentuessa alustaviin pääpiirustuksiin voi tulla vielä vähäisiä muutoksia. Rakennuslupa pyritään saamaan ennen urakkakilpailutuksen käynnistämistä. Hanke toteutetaan pääurakkamuotoisena: kokonaisurakkana tai jaettuna urakkana. Hankkeen rakennusurakka ja talotekniset urakat kilpailutetaan sähköisellä järjestelmällä EU-hankintana ja päätös urakoitsijavalinnoista pyritään saamaan kesäkuussa 2022.

Koulukampuksen suunnittelussa on hyödynnetty Iloisen oppimisen Tuusula - oppimisympäristöjen suuntaviivat -käsikirjaa (KSL 24.9.2019) ja noudatettu Palveluverkkosuunnitelman (KV 12.11.2018) mukaista linjausta siitä, että uudet, nykyisiä korvaavat koulut ja päiväkodit, toteutetaan ekologisesti kestävinä ja käyttäen myrkyttömiä materiaaleja. Lisäksi on edellytetty, että uudisrakennukset tulee olla akustisesti hallittuja ja niiden tulee noudattaa kestävää kehitystä sekä toteutuksessa että ylläpidossa.

Hankkeen tavoiteaikataulu

Toteutussuunnittelu, osallistavana 9/2020–12/2020 ja 4/2021–3/2022

Rakentamisen valmistelu, urakkakilpailutus ja valinnat 2/2022–6/2022

Uudisrakennuksen rakentaminen 9/2022–5/2024

Kalustaminen ja toiminnan käynnistämisen valmistelut 4/2024–7/2024

Uudisrakennuksen käyttöönotto 8/2024

Liikuntasalirakennuksen ulkopuolinen peruskorjaus 6/2024–9/2024

Nykyisen koulun ja väistötilarakennuksen purku 6/2024–12/2024

Lähiliikuntapihan rakentaminen 1/2025–7/2025

Kampuksen käyttöönotto 8/2025

Hankkeen toteutusaikataulu on sidoksissa yleisiin rakentamisen suhdanteisiin mm. materiaalien saatavuuden ja toimitusaikojen osalta.

 

Kustannusennuste

Kampuksen toteuttamisen kustannusarvio on laskettu yleissuunnitelman piirustuksista tavoitehinta-arvio-menetelmällä, laskentamuistio on päivätty 22.10.2021. Hankkeen rakentamisen kokonaiskustannukset ovat 36 950 000,00 euroa, alv. 0%. Kustannusarvio sisältää uudisrakennuksen rakentamisen, monitoimikampuksen piha-alueiden rakentamisen (välitunti- ja lähiliikuntapiha, pysäköintialueet, hulevesiuoman siirto) liikuntasalinrakennuksen ulkopuoliset korjaustyöt, purkutyöt, pajatalon purkukohdan rakennustyöt sekä tilapäisen p-alueen rakentamisen Pellavamäentien eteläpuolelle. Uudisrakennuksen bruttoneliön hinta on n. 3046 euroa/brm². Hankesuunnitelmaan verrattuna kokonaiskustannukset ovat kasvaneet n. 4,6 milj. eurolla. Kustannusten nousu johtuu pääasiassa rakennuskustannusten yleisestä noususta. Hankkeen bruttoneliöhinta on tavanomainen verrattuna pääkaupunkiseudulla toteutettuihin, vastaaviin hankkeisiin.

Hankkeen todellinen hinta, johon vaikuttavat mm. suhdanteet, voidaan määritellä vasta urakkatarjousten saamisen jälkeen.

 

Määrärahat (Investoinnit 2022-26)

Vuodelle 2021, 1 200 000 euroa

Vuodelle 2022, 4 000 000 euroa

Vuodelle 2023, 14 000 000 euroa

Vuodelle 2024, 14 000 000 euroa

Vuodelle 2025, 2 050 000 000 euroa

 

Lisäksi hankkeelle varataan

2 213 000,00 euroa irtokalusteisiin, AV-varusteisiin ja -välineisiin yms. sekä toiminnan toteutukseen ja ylläpidon ensikertaiseen kalustamiseen.

 

Kokouksessa asiaa esittelee hankkeen pääsuunnittelija Arto Peltokangas, Arsatek Oy ja hankesuunnittelija Mikko Heikkilä.

 

Lisätiedot:

 • tilapalvelupäällikkö Mikko Simpanen, mikko.simpanen@tuusula.fi, p. 040 314 3550
 • hankesuunnittelija Mikko Heikkilä, mikko.heikkila@tuusula.fi, p. 040 314 4566

Ehdotus

Esittelijä

 • Mikko Simpanen, tilapalvelupäällikkö, mikko.simpanen@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • osaltaan hyväksyä Riihikallion monitoimikampuksen ehdotuspiirustukset/alustavat pääpiirustukset sekä kustannusarvion
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
 • ehdottaa kunnanhallitukselle, että


kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä Riihikallion monitoimikampuksen ehdotuspiirustukset/alustavat pääpiirustukset sekä kustannusarvion.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Asiaa selosti kokouksessa Arto Peltokangas Arsatek Oy:stä.

Liitteet


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.