Tekninen lautakunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Palveluverkko-ohjelman asiantuntijapalvelut

TUUDno-2021-1491

Valmistelija

 • Katerina Zaitseva, projektipäällikkö, katerina.zaitseva@tuusula.fi

Perustelut

Hankinnan kohde ja hankintamenettely

Hankinnan kohteena ovat Tuusulan kunnan palveluverkko-ohjelman projektien, poikkileikkaavien projektien ja osaprojektien toteutukseen tarvittavat asiantuntijapalvelut.

Tuusulan kunnan palveluverkko-ohjelman tarkoituksena on varhaiskasvatus-, peruskoulu- ja lukiorakennusten vuosien 2021–2026 kampusprojektien toteuttaminen kunnan strategisten tavoitteiden mukaisesti. Toteutusta ohjaa palveluverkkosuunnitelma, joka on tarkennuksineen hyväksytty Tuusulan kunnanvaltuustossa 18.11.2018, 9.12.2019 ja 7.12.2020 sekä palveluverkko-ohjelman ohjelmasuunnitelma.

Hankinnan kohteena ovat rakennuttamiseen liittyvät asiantuntijapalvelut Tuusulan kunnan palveluverkko-ohjelman projektien, poikkileikkaavien projektien ja osaprojektien toteutukseen. Hankinnan kohteena on sekä työryhmä ja ydintiimi että yksittäisiä asiantuntijoita palveluverkko-ohjelman toteuttamiseksi edellytettäviin asiantuntijatehtäviin. Hankinnan kohde kattaa seuraavat osa-alueet.

 1. Projektipäällikköpalvelut
 2. Projektiasiantuntijan palvelut
 3. Muut asiantuntijapalvelut seuraavilta alueilta:
  1. avustavan projektiasiantuntijan palvelut
  2. palvelumuotoilun asiantuntija
  3. pedagoginen asiantuntija
  4. riskiasiantuntija
  5. taloudellinen asiantuntija
  6. rakennuttamisen sopimusten asiantuntija
  7. kalustehankintojen asiantuntija

Hankinnan kohde ja ehdot on kuvattu tarkemmin päätöksen liitteessä Tarjouspyyntö.

Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016).

Hankinta toteutetaan perustamalla puitejärjestely, johon valitaan kolme palveluntuottajaa, jos riittävä määrä vähimmäisvaatimukset täyttäviä tarjouksia saadaan. Hankintamenettelynä on hankintalain mukainen avoin menettely.

Hankinnan ennakoitu arvo sopimuskaudelta on hankintalain mukaisesti laskettuna noin 900 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 26 §:ssä ilmoitetun EU-kynnysarvon.

Hankintaa ei ole jaettu osiin.

Hankintasopimus on voimassa määräaikaisena 4 vuotta. 

 

Hankintamenettely ja tarjouspyyntö

Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Tarjouskilpailua koskeva EU-hankintailmoitus ja tarjouspyyntö julkaistiin 13.9.2021 ilmoituskanavissa Hankintailmoitukset.fi tunnisteella 2021-081723 ja Tarjouspalvelu.fi tunnisteella TUUDno-2021–1491 sekä TED-tietokannassa 17.9.2021 tunnisteella  2021/S 181-469875. Julkaistu tarjouspyyntö on päätöksen oheismateriaalina.

Hankinnasta julkaistiin markkinakartoitusta varten ennakkoilmoitus Hankintailmoitukset.fi t 18.6.2021 tunnisteella 2021-076270 sekä TED-tietokannassa 22.6.2021 tunnisteella 2021/S 119-314079.

 

Tarjousten käsittely

Tarjousten avaamisen jälkeen suoritettiin määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Tarjousten käsittely ennen vertailua on kolmivaiheinen, ensin avataan saapuneet tarjoukset ja tämän jälkeen tarkistetaan tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus ja tarjoajien kelpoisuusehtojen täyttyminen. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään ja vaatimukset täyttävät tarjoukset otetaan mukaan tarjousvertailuun.

 

Tarjousten avaus, tarjouspyynnönmukaisuus ja tarjoajien kelpoisuus.

Tarjouksia saatiin määräaikaan 18.10.2021 klo 10:00. mennessä 2 kappaletta.

Tarjoukset avattiin suljetussa tilaisuudessa 18.10.2021 klo 12.26 hankintayksikön tiloissa. Saadut tarjoukset ilmenevät liitteestä ”Avauspöytäkirja”. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei ollut.

Avaamisen jälkeen suoritettiin määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä kohdassa Muut ehdot pyydetyt kelpoisuusehdot.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyyntöön liittyviä lisäkysymyksiä. Määräaikaan 29.9.2021 kello 10.00 mennessä ei esitetty kysymyksiä.

 

Tarjousten vertailu

Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa vertailuperusteena käytetään parasta hinta/laatu -suhdetta tarjouspyynnössä kuvatun mukaisesti.

HINTA, painoarvo 50 %

Hintavertailua varten tarjoajan hankinnan osaan tarjoamat, vertailuun vaikuttavat yksikköhinnat kerrotaan ilmoitetulla yksikköhinnan kertoimella. Kerrotut yksikköhinnat lasketaan yhteen, jolloin saadaan tarjoajan vertailuhinta. Halvimman vertailuhinnan antanut tarjoaja saa vertailuun 50 pistettä. Muiden tarjoajien hinta suhteutetaan halvimman tarjouksen hintaan kaavalla halvimman tarjouksen hinta / tarjoajan hinta * 50.

LAATU, painoarvo 50 %

Tarjouspyynnön laatuperusteena 1A oli tarjoajan projektipäällikön ja projektiasiantuntijan referenssien (aiemman kokemuksen) laatu ja osuvuus hankinnan kohteeseen. Laatuperusteena 1B oli referenssitoimeksiannon laajuus. Laatuperusteena 2 oli projektipäällikön ja projektiasiantuntija IPMA-(projektinjohdon) sertifikaatin taso ja laatuperusteena 3 palvelumuotoilun lisäkoulutus. Hinta- ja laatuperusteet on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä.

Laatu arvioitiin tarjouspyynnön mukaisesti tarjouksiin liitettyjen projektipäällikön ja projektiasiantuntijan henkilöstölomakkeiden perusteella.

Laatuvertailua varten tarjoajan laatuvertailussa saamat pisteet laskettiin yhteen, jolloin saadaan tarjoajan raakapisteet. Eniten raakapisteitä saanut saa tarjousvertailussa täydet 50 pistettä ja muiden tarjousten laatupisteet suhteutetaan kaavalla tarjoajan raakapisteet/ suurimmat raakapisteet * 50.

Tarjoajan hinta- ja laatupisteet lasketaan yhteen.

Hankinnassa valitaan puitejärjestelyyn kolme eniten pisteitä saanutta tarjoajaa puitejärjestelyyn.

Tarjousvertailun lopputulos, annetut hinta- ja laatupisteet ja valittavien tarjoajien etusijajärjestys on seuraava:

Tarjoajan nimi

Kokonais-vertailuhinta

Kokonais-hintapisteet

Alakriteeri-kohtaiset laatupisteet

Kokonais-laatupisteet

Kokonais-pisteet

Sijoitus

Capex Advisors Oy

2190

28,90

1A 80 p.

1B 140 p.

2 0 p.

3 0 p.

34,53

63,44

2.

WSP Finland Oy

1266

50

1A 120 p.

1B 140 p.

2 0 p.

3 60 p.

50

100

1.

 

Hankintapäätös ja sopimus

WSP Finland Oy ja Capex Advisors Oy valitaan hankinnan kohteen toimittajiksi. 

Hankintapäätöksen tiedoksianto ei merkitse sopimuksen syntymistä. Valittujen toimittajien kanssa tehdään kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman.

 

Toimivalta

Tuusulan kunnanvaltuuston 1.1.2019 hyväksymän hallintosäännön toimivaltasäännösten mukaan lautakunta päättää hankinnoista, joiden arvo ylittää 100.000 euroa.

Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut päätöksen valitusosoituksineen tiedoksi.

 

Lisätiedot:

projektipäällikkö Katerina Zaitseva, katerina.zaitseva@tuusula.fi, 040 314 2244

Ehdotus

Esittelijä

 • Mikko Simpanen, tilapalvelupäällikkö, mikko.simpanen@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • valita puitejärjestelyyn seuraavat tarjoajat etusijajärjestyksessä:

1. WSP Finland Oy

2. Capex Advisors Oy

 • valtuuttaa tilapalvelupäällikön allekirjoittamaan hankintasopimukset ja tekemään niihin tarvittavat teknisluontoiset korjaukset ja täydennykset
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Tekninen tauko klo 18:40-18:50.

Tiedoksi

tarjoajat, pormestari, kansliapäällikkö, hankintapäällikkö, sivistysjohtaja, kuntakehitysjohtaja, Katerina Zaitseva

Muutoksenhaku

Oikaisuohje ja valitusosoitus (Kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat)

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkina-oikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 1.1.2017 lähtien:

 • 60.000 €  tavarat– ja palvelut
 • 400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
 • 300.000 € muut erityiset palvelut
 • 150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat
 • 500.000 € käyttöoikeussopimukset

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Tuusulan kunta
(päätöksen tehnyt toimielin tai viranhaltija)
PL 60, 04301 Tuusula
Kotorannankuja 10
kirjaamo@tuusula.fi

Hankintaoikaisun käsittelee päätöksentekijä.

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Hankintalain 146 §:n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

 1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
 2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla
 3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia

Hankintalain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 564 3300
fax 029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi