Tekninen lautakunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Elinkaarisuunnittelun puitejärjestely

TUUDno-2021-1823

Valmistelija

 • Katerina Zaitseva, projektipäällikkö, katerina.zaitseva@tuusula.fi

Perustelut

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena ovat Tuusulan kunnan tilapalveluiden energia- ja elinkaarisuunnittelun toimeksiannot palvelurakennushankkeissa. Energia- ja elinkaarisuunnittelua voidaan hankkia uudis- ja peruskorjaushankkeiden käyttöön sekä myös erillisten selvitysten ja laskelmien laatimiseksi ja kehityshankkeiden käyttöön.

Tarjoajien tuli nimetä henkilöt vastuullisen energia- ja elinkaarisuunnittelijan, hiilijalanjälkilaskennan asiantuntijan sekä lämpöpumppujärjestelmien asiantuntijan rooleihin. Em. henkilöille oli asetettu henkilöitä ja heidän referenssihankkeitaan koskevat vähimmäisvaatimukset tarjouspyynnön liitteessä 3.

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismääränä oli neljä (4) puitesopimuskumppania.

Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016). Hankinnan arvo ylittää hankintalain 26 §:ssä ilmoitetun EU-kynnysarvon.

Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus 15.8.2021 Hilma-ilmoituskanavassa numerolla 2021-079942 sekä EU:n virallisen lehden täydennysosassa numerolla 2021/S 159-420431.

Hankintamenettelynä oli avoin menettely ja tarjousten valintaperusteena oli halvin hinta.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää hankintailmoitukseen liittyviä lisäkysymyksiä. Määräaikaan 30.8.2021 kello 12.00 mennessä ei saapunut yhtäkään kysymystä.

Tarjousten käsittely

Tarjousten avaamisen jälkeen suoritettiin määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Tarjousten käsittely ennen vertailua on kolmivaiheinen: ensin tarkastetaan ESPD-lomakkeella annetut tiedot ja vakuutukset, sen jälkeen avataan tarjoukset ja tarkistetaan niiden tarjouspyynnön mukaisuus. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään ja vaatimukset täyttävät tarjoukset otetaan mukaan hintavertailuun.

Tarjousten avaus, tarjouspyynnön mukaisuus ja tarjoajien soveltuvuus

Tarjouksia saatiin määräaikaan 16.9.2021 klo 12.00 mennessä yhdeksän (9) kappaletta seuraavilta tarjoajilta:

 • - Green Building Partners Oy (ryhmittymän toinen jäsenyritys Konsulttitoimisto Enersys Oy)
 • - Granlund Oy
 • - Hepacon Oy
 • - Insinööritoimisto Leo Maaskola (ryhmittymän toinen jäsenyritys A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy)
 • - nollaE Oy
 • - Ramboll Finland Oy
 • - Sitowise Oy
 • - Sweco Talotekniikka Oy (ryhmittymän toinen jäsenyritys Sweco Rakennetekniikka Oy)
 • - Vahanen Monitoring Service Oy (alihankkijoina Vahanen Environment Oy ja Vahanen Talotekniikka Oy

Tarjoukset avattiin suljetussa tilaisuudessa 17.9.2021 Tuusulan kunnan tiloissa. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei ollut.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouskilpailuun hyväksytyt tarjoajat ilmoittivat täyttävänsä kaikki ESPD:ssä asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten arviointi ja vertailu

Tarjousten avaamisen jälkeen suoritettiin henkilöitä koskevien vähimmäisvaatimusten täyttymisen tarkistaminen. Kolmelle tarjoajalle lähetettiin täsmennyspyyntö, joista kaksi tarjoajaa toimitti hyväksyttävän täsmennyksen. Neljä tarjousta ei täyttänyt henkilöiden referenssihankkeita koskevia vähimmäisvaatimuksia ja kyseiset tarjoukset hylätään tällä päätöksellä. Päätöksien perustelut on esitetty erillisillä muistioilla.

Saatujen täsmennysten jälkeen voitiin todeta viiden tarjouksen täyttävän henkilöitä koskevat vähimmäisvaatimukset:

- Granlund Oy

- Hepacon Oy

- Insinööritoimisto Leo Maaskola (ryhmittymän toinen jäsenyritys A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy)

- Ramboll Finland Oy

- Sitowise Oy

Tämä jälkeen avattiin tarjousten hintaosat ja tarkastettiin, että hintatarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset. Kaikkien viiden tarjouksen hintaosat täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.

Tarjouskilpailun voittajan toteaminen

Todettiin, että neljä halvimman vertailuhinnan tarjonnutta tarjoajaa ovat:

- Hepacon Oy

- Sitowise Oy

- Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy (ryhmittymän toinen jäsenyritys A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy)

- Ramboll Finland Oy

Hankintasopimus ja sitä koskeva odotusaika

Sopimussuhde tarjouskilpailun voittajien kanssa ei synny vielä tämän päätöksen perusteella vaan vasta allekirjoitetulla sopimuksella. Tarjouskilpailun voittajat kutsutaan sopimuskatselmukseen erillisellä kutsulla. Tilaaja varaa oikeuden suorittaa sopimuskatselmus sähköpostitse.

Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätös ja valitusosoitus tiedoksi.

Hankintapäätös ja sopimus

Hepacon Oy, Sitowise Oy, Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy ja Ramboll Finland Oy valitaan hankinnan kohteen toimittajiksi. 

Hankintapäätöksen tiedoksianto ei merkitse sopimuksen syntymistä. Valittujen toimittajien kanssa tehdään kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Toimivalta

Tuusulan kunnanvaltuuston 1.1.2019 hyväksymän hallintosäännön toimivaltasäännösten mukaan lautakunta päättää hankinnoista, joiden arvo ylittää 100.000 euroa.

Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut päätöksen valitusosoituksineen tiedoksi.

 

Lisätiedot:

projektipäällikkö Katerna Zaitseva, katerina.zaitseva@tuusula.fi, 040 314 2244

Ehdotus

Esittelijä

 • Mikko Simpanen, tilapalvelupäällikkö, mikko.simpanen@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • valita einkaarisuunnittelun puitejärjestelyn hankintaa koskevan tarjouskilpailun voittajaksi seuraavat yritykset:
  • Hepacon Oy
  • Sitowise Oy
  • Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy
  • Ramboll Finland Oy
 • hylätä tarjoajat Green Building Partners Oy:n, nollaE Oy:n, Sweco Talotekniikka Oy:n ja Vahanen Monitoring Service Oy:n tarjoukset tarjouspyynnön vastaisena 

 • oikeuttaa tilapalvelupäällikön allekirjoittamaan hankintasopimus

 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tarjoajat, Katerina Zaitseva

Muutoksenhaku

Oikaisuohje ja valitusosoitus (Kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat)

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkina-oikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 1.1.2017 lähtien:

 • 60.000 €  tavarat– ja palvelut
 • 400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
 • 300.000 € muut erityiset palvelut
 • 150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat
 • 500.000 € käyttöoikeussopimukset

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Tuusulan kunta
(päätöksen tehnyt toimielin tai viranhaltija)
PL 60, 04301 Tuusula
Kotorannankuja 10
kirjaamo@tuusula.fi

Hankintaoikaisun käsittelee päätöksentekijä.

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Hankintalain 146 §:n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

 1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
 2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla
 3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia

Hankintalain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 564 3300
fax 029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi