Tekninen lautakunta, kokous 14.9.2021

§ 89 Rykmentinpuiston työpaikka-alueen katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen

TUUDno-2021-1690

Valmistelija

  • Helena Sundström, projektipäällikkö, helena.sundstrom@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan yhdykuntatekniikanssa on laadittu Rykmentinpuiston työpaikka-alueen katusuunnitelmaehdotus, piir. no 2097-1, -6…-13, -24, -28…-34, -41…-43, 46, 47 ja 53. Katusuunnitelmahdotus oli nähtävillä 19.8.-1.9.2021. Nähtävilläoloaikana jätettiin kolme muistutusta.

Suunnitelmaselostus

Lähtökohdat

Katusuunnitelmaehdotus koskee Rykmentinpuiston työpaikka-alueen (asemakaava nro 3544) ensimmäisessä vaiheessa toteutettavien katujen Tuotantotie ja Rykmentinportinkatu rakentamista suunnitelmapiirustusten esittämässä laajuudessa (Tuotantotie plv 0…1020, Rykmentinportinkatu plv -125…501). Katujen rakentaminen mahdollistaa yritystonttien toteuttamisen asemakaava-alueen Itäväylän länsipuoliselle alueelle.  Kaava-alueelle toteutetaan myös hulevesien viivytysrakenteet asemakaavassa osoitettuihin sijainteihin.

Kadun rakentamisen suunniteltu aloitusajankohta on loppuvuosi 2021.

Maaperä

Alueen maaperä vaihtelee hiekkamaan, saven ja kallion välillä. 

Tuotantotiellä maaperä on pääosin hiekkaa ja hiekkamoreenia. Paikoittain kallio on hyvin pinnassa ja kalliota joudutaan louhimaan.

Rykmentinportinkadulla kallio on pinnassa vain kadun eteläpäässä kiertoliittymän kohdalla. Muutoin maaperä on savea, hiekkaa ja moreenia.

Liikenne- ja katutekniset ratkaisut

Suunnitelma sisältää uusia katuja noin 1645 metriä. Ajoradan leveys on noin 8 m ja yhdistetyn kevyen liikenteen väylän leveys on 3,5 m. Kaavan mukainen katualueen leveys vaihtelee. Ensimmäisessä toteutusvaiheessa liikennöinti alueelle tapahtuu alueen lounaiskulmasta nykyisen Teollisuuskujan kautta. Yhteydet tieverkkoon (Kulloontie, Tuusulan Itäväylä) suunnitellaan yksityiskohtaisesti myöhemmässä vaiheessa.

Tuotantotie on kaava-alueen poikki kulkeva kokoojakatu, joka liittyy lounaassa nykyiseen Teollisuuskujaan ja pohjoisessa uuteen Rykmentinportinkatuun.

Rykmentinportinkatu on myös kokoojakatu, joka on tässä suunnitelmassa suunniteltu kaava-alueen pohjoisrajalta etelään ja Tuotantotien liittymästä noin 100 metriä itään Tuusulan itäväylälle päin. Rykmentinportinkadun liittymä Tuusulan itäväylälle tullaan suunnittelemaan erillisessä tiesuunnitelmassa yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Kaavoituksen edetessä Rykmentinportinkatua tullaan jatkamaan pohjoisen suuntaan Kulloontielle saakka. Rykmentinportinkadun liittymä Kulloontielle tullaan myös toteuttamaan tiesuunnitelmana yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Molemmille kaduille rakennetaan kadun länsipuolelle kevytväylä. Tuotantotien ja Rykmentinportinkadun liittymään rakennetaan kiertoliittymä. Kiertoliittymän kohdalla kaduilla on molemmin puolin kevytväylät.

Suunnittelualueella on aluenopeusrajoitus 40 km/h.

Alueelle on osoitettu 24 h:n rekkapysäköintipaikkoja 5 kpl Tuotantotien eteläpäähän ja 4 kpl kadun molemmin puolin noin plv 600…700. Muualla alueella kadunvarsipysäköinti on kielletty.

Päällysteet ja istutukset

Rakennekerrospaksuudet vaihtelevat pohjamaan laadun mukaan ollen ajoradoilla välillä 0,89…1,09 m ja kevyenliikenteenväylällä 0,79…0,99 m. Liikennealueiden päällysmateriaali on asfaltti. Keskisaarekkeet ja kapeat välikaistat päällystetään betonikiveyksin. Kiertoliittymän ulkoreunassa käytetään nupukiveä.

Kiertoliittymän keskiosaan istutetaan tammi sekä kahta erilaista havupuulajiketta (kääpiövuorimänty ja tuivio).

Vesihuolto ja kaapelit

Katualueille rakennetaan hulevesi-, jätevesi-, ja käyttövesiverkostot sekä jätevesipumppaamo.

Katujen poikkileikkauksissa on tilavaraukset kaukolämpö- ja kaapeliverkostoille, jotka operaattorit rakentavat omana erillisurakkana.

Kuivatus

Suunnittelualueen pintakuivatus hoidetaan pääasiassa sivuojin ja rummuin. Rakenteellista kosteutta katu- ja aluerakenteista kuivatetaan salaojin.

Suunnittelualueen hulevedet johdetaan Tuotantotien alkupäästä (plv noin 0…360) Teollisuuskujan varren avo-ojaan.

Tuotantotien keskiosan (plv noin 360…670) hulevedet johdetaan avo-ojien ja alueen eteläosan hulevesien viivytysrakenteen kautta alueen itäpuolelle. Eteläosan huleveden viivytysrakenteen tilavuus on noin 260 m3.

Tuotantotien pohjoispään (plv 670…1020) ja Rykmentinportinkadun hulevedet johdetaan avo-ojien

ja alueen pohjoisosaan toteutettavan hulevesien viivytysrakenteeseen kautta Sammalojaan. Pohjoisosan huleveden viivytysrakenteiden tilavuus on noin 1700 m3.

Hulevesien viivytysrakenteiden ojauomat verhotaan kenttäkiveyksellä, loiviin luiskiin ja tulva-alueille istutetaan niittyverhous.

Valaistus

Kaduille rakennetaan led-valaistus.

Esteettömyys

Suojatiet, keskisaarekkeet ja linja-autopysäkit on suunniteltu esteettömyysohjeita noudattaen.

Kustannusarvio

Hankkeen kustannusarvio on noin 4 M€.

 

Katusuunnitelmaehdotukseen jätettiin nähtävilläoloaikana kolme muistutusta:

Muistutus 1. Yksityishenkilö, 30.08.2021

”Palaute koskien Rykmentinpuiston työpaikka-alueen katusuunnitelmaa koskien tonttia XX, jonka omistaa XX.

 Vaatimuksemme ovat edelleen samat kuin aiemmin kopio liitteenä.

Tässä tiedotteessa ei mainita kadun alle jäävästä maa alueen hintaa jolla Tuusulan kunta lunastaa sen maanomistajalta ja milloin tämä lunastus tapahtuu teidän suunnitelman mukaan tienrakennus alkaa tänä syksynä eikö tällä asialla olisi kiire. Tämän suunnitelman perusteella kadun ulkopuolelle jäävän tontin alueelle ei jää mitään käyttöarvoa tai rahallista arvoa. Eikö Tuusulan kunta voi tehdä tietä viereiselle omistamalleen tontille, näin ei tarvitsisi pilata yksityisten omistajien tontteja. Meidän mielestä tämän teidän suunnitelman perusteella pitäisi pyytää mielipidettä ELY keskuselta ja EU:lta.”

Muistutuksen 1 liitteenä ollut kopio:

”Palaute koskien Rykmentinpuiston yritysalueen kaavaluonnosta nro.3544 tonttia nro XX jonka omistaa XX.

Kiinteistöni kohdalle asemakaavassa on merkitty teollisuuskuja joka pilaa koko 1 hehtaarin tontin. Ihmettelen suuresti minkä vuoksi kun siinä on kunnan suuret maa-alueet vierssä. Tien voisi esim. kaavoitta tontin rajalle kunnan maille. Mitä pahaa olen tehnyt että minua näin kohdellaan ja tontin arvoa alennetaan. Toivoin edellisessä kaavaehdotuksessa vuonna 2011 (VR-alue lukekaa se) että tonttini olisi teollisuus tontti, koska sen toisella puolella on TP alue ja toisella puolella on jo teollisuus alue. Olen edelleenkin tätä mieltä. En myöskään hyväksy kassuputkea ym. sellaisia tontilleni. Jos tämä ei toteudu niin tehdään vaihto kauppa onhan kunnalla tontti maita eri puolilla Tuusulaa esim. Paijjalassa saman kokoinen ja arvoinen jossa on rakennus oikeutta , näin on tehty kunnassa muidenkin kanssa. Toivoisin asemankaavan tekijät tulevan minun asemaan. Suunnittelu tehtävissä pyydän vastausta kysymyksiini kirjallisesti.”

 

Muistutus 2: kolme yksityishenkilöä, 1.9.2021

Muistutuksena Rykmentinpuiston työpaikka-alueen katusuunnitelmaehdotukseenne ilmoitamme,  että emme hyväksy minkäänlaista rakentamista, emmekä vesien johtamista omistamallemme kiinteistölle XX, johonka olette suunnitelleet nyt jo katurakentamista ym. 

 Tuntuu käsittämättömältä, että suunnittelette katujen rakentamista yksityisille tonteille, kunnan tarpeisiin kun kunnan maat ovat vieressä ja tiesuunnitelmat tulisivat tehdä Tuusulan kunnan maille.

Tuntuu, että kaiken aikaan Tuusulan kunta tekee ”oikeusmurhaa” yksityisille maan omistajille, eritoten pienmaan omistajille, ryöväämällä kaiken tai tarjoten pilkkahintoja tai pakkolunastamalla, mikä ei mielestämme ole lain mukaista eikä hyväksyttävää toimintaa.

 Haluaisimme kuulla antavatko Tuusulan kunnan päättäjät ja suunnittelijat, jotka suunnittelevat rakentamista toisen omistamalle maalle, omat tonttinsa kunnan käyttöön korvauksetta tai minimaallisella korvauksella?

Vastauksemme on siis ehdoton EI tielinjaukselle ym. joita on suunniteltu kiinteistölle XX.

 

Muistutus 3, yksityishenkilö, 1.9.2021

Muistutuksena Rykmentinpuiston työpaikka-alueen katusuunnitelmaehdotukseenne ilmoitamme, että emme hyväksy vesien johtamista omistamallemme kiinteistölle XX. Jo lain mukaan hulevesien johtaminen toisen tontille on laitonta.

Samoin alueen markkinointia virkistysalueena emme hyväksy.

Koska alue jää täysin luonnontilaan, ei sinne rakenneta mitään jätehuoltoa eikä raivata kulkureittejä. Toki jokamiehenoikeudet antavat ihmisille oikeuden kulkea maastossa. Alueen roskaantumisesta emme myöskään lain mukaan ole vastuussa.

 

Yhteinen vastine muistutuksille 1, 2 ja 3:

Rykmentinpuiston työpaikka-alueen asemakaava (3544) on saanut lainvoiman 18.8.2021. Katusuunnitelmaehdotus perustuu asemakaavassa osoitettuihin alueen käyttötarkoituksiin ja rajauksiin (esim. katualueet ja hulevesien viivytysaltaat).

Asemakaavan laatimisvaiheessa katualueiden linjauksessa on otettu huomioon maaston muodot, jotta suurilta täytöiltä ja maaston leikkauksilta vältytään. Lisäksi on pyritty sujuvaan ja toimivaan liikenneratkaisuun, joka ottaa huomioon myös suurten kuljetusten (hct-rekat) tarvitseman tilan.

Katusuunnitelmaehdotus sisältää asemakaava-alueen kadut sekä alueen kuivattamiseksi tarvittavat hulevesien viivytysrakenteet. Tässä katusuunnitelmaehdotuksessa ei ole esitetty hulevesien viivytys- ja johtamisrakenteiden lisäksi muita toimintoja tai rakenteita lainvoimaisen asemakaavan mukaisille viheralueille.

Katusuunnitelmien laadinta ja nähtäville laittaminen ovat osa lainvoimaisen asemakaavan toteutuksen suunnittelua ja valmistelua eivätkä ne ota kantaa alueen maanomistusolosuhteisiin. Maanomistusolosuhteiden mahdollisiin muutoksiin otetaan kantaa katusuunnitelmista erillisissä prosesseissa. Näitä ovat kunnan tekemä maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuva asemakaavan mukaisten katualueiden haltuunotto tai samaan lakiin perustuva Maanmittauslaitoksen suorittama yleisten alueiden lunastus. Näissä prosesseissa otetaan kantaa maan luovutus- ja arvokysymyksiin. Maanomistajiin ollaan erikseen yhteydessä jommankumman prosessin käynnistyttyä.

Muistuttajan 1 mainitsema asemakaava-alueen läpi mennyt Gasgrid Finlandin maakaasun siirtoputki on siirretty asemakaava-alueen reunamille vuonna 2019. Sen linjaus ei osu muistuttajan omistaman kiinteistön kohdalle. Katualueille rakennetaan normaalit kunnallisteknisen huollon vaatimat putkistot (mm. vesihuolto, sähkö- ja telekaapelit ja kaukolämpö).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • hyväksyä Tuotantotien ja Rykmentinportinkadun katusuunnitelmaehdotuksen 2097-1, -6…-13, -24, -28…-34, -41…-43, 46, 47 ja 53.

Tiedoksi

naapurikiinteistöjen omistajat ja haltijat, Petri Juhola, Heikki Lonka, Lauri Kopposela, Jouni Määttä, Riitta Kalliokoski, Jussi Pesonen, maankäyttö