Tekninen lautakunta, kokous 12.10.2021

§ 97 Neljännesvuosiraportti II 2021, tekninen lautakunta

TUUDno-2021-2143

Valmistelija

 • Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2021) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualuetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:

Yhdyskuntatekniikka

 • Kunnallistekniikan suunnittelu
 • Kunnallistekniikan rakentaminen
 • Kunnossapito
 • Viheralueet
 • Liikenne

Tilapalvelut

 • Kiinteistöjohtaminen
 • Rakennuttaminen
 • Kiinteistöjen ylläpito

Käyttötalous

Vuoden 2021 talousarviossa on teknisen lautakunnan toimintatuotoiksi vahvistettu 24,5 milj.euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2021 varattu 25,1 milj. euroa, käyttösuunnitelman mukainen toimintakate on -0,5 milj. euroa.  Toimintatuotoista on toteutunut 18,1 milj. euroa (73,5 %). Tuotot koostuvat pääosin vuokratuotoista sekä osittain sisäisistä siivoustuotoista.

Toimintakuluista on toteutunut 17,4 milj. euroa (69,5 %). Merkittävimmät kuluerät ovat henkilöstökustannukset, alueiden ja rakennusten kunnossapito, HSL:n kuntaosuus sekä sähkö ja lämmitys.

 

Lisämäärärahat

Kunnallistekniikan rakentaminen; 1 000 000 € vähennys investointimäärärahoihin

Etelä-Tuusulan kunnallistekniikan rakentamisen osalta arvioidaan määrärahoja tarvittavan kuluvana vuonna ennakoitua vähemmän. Tältä osin esitetään 1 000 000 € leikkausta.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • hyväksyä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin seurannan palveluyksikkötasolla
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiseurannan.
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi esityksen investointimäärärahojen vähentämiseksi