Rakennusvalvontajaosto, kokous 8.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Uhkasakon asettaminen kiinteistölle 858-411-2-230

TUUDno-2020-2855

Valmistelija

 • Johanna Aho, johtava rakennustarkastaja, johanna.aho@tuusula.fi
 • Sakari Eskelinen, rakennuslakimies, sakari.eskelinen@tuusula.fi

Perustelut

Taustaa ja asian kulku:

Kiinteistöltä 858-​411-2-​230,​ osoitteessa Nurmelankuja 27,​ on todettu,​ että pihalla 
varastoidaan rakennuspuutavaraa, kontteja, lavetteja, kivilaattoja, luonnonkiviä sekä läjitetään maata osalla kiinteistöä. Lisäksi kiinteistöllä pidetään työntekijöiden autoja sekä kuorma-autoja. Tavaroita on tontin pihalla näkyen selvästi tielle rumentaen 
näkymää.

Valvontatarkastaja on puuttunut asiaan useamman kerran kehottaen viimeksi 12.4.2018 
lopettamaan määräajassa luvaton ulkovarastointi ja maanläjitys kiinteistöllä. Määräaika kehotuksessa mainituille toimenpiteille on umpeutunut 20.6.2018.

Tämän jälkeen luvattoman toiminnan tiimoilta on käyty kirjeenvaihtoa ja puhelinkeskustelua rakennusvalvonnan ja kiinteistön omistajien ja kiinteistön omistajien lakitoimiston kesken. Kiinteistönomistajien tarkoitus on ollut saattaa lupatilanne kuntoon. Asia ei ole kuitenkaan marraskuuhun 2020 mennessä edistynyt siten, että lupa-asia olisi nyt kunnossa.

Valvontarkastaja on lähettänyt kiinteistönomistajille selityspyyntöjä viimeksi 30.9.2019 ja 5.8.2020. Viimeisimmän 8.9.2020 kiinteistönomistajien asiamiehen antaman vastineen mukaan lupahakemuksen vireillepano ei ole edennyt alkuperäisessä aikataulussa.  Marraskuussa 2020 lupahakemusta ei ole laitettu vieläkään vireille. 

Valvontatarkastaja on käynyt 16.11.2020 toteamassa valvontakäynnillä, että kiinteistön tilanne on edelleen muuttumaton edelliseen käyntiin 5.8.2020 nähden, jolloin havaittiin edellä kuvattu luvaton varastointi ja maanläjitys osalla kiinteistöä.

Varastointia koskeva normisto:

 • MRL 169 § (Ulkovarastointi) 1-​2. mom. mukaan varastointi ulkosalla on järjestettävä niin,​ ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta. Asemakaava-​alueella ei aluetta saa käyttää häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin  taikka pitkäaikaiseen tai laajaan tavaroiden ulkosäilytykseen,​ jollei  asemakaavasta muuta johdu.
 • MRL 167 § 1. mom. mukaan rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa.
 • MRL 166 § 1 mom. mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa,​ että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden,​ turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.
 • RJ kohta 3.6 Rakennetun ympäristön hoito ja valvonta 3.mom. Rakennuspaikkaa ei saa käyttää häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin taikka pitkäaikaiseen tai laajaan tavaroiden ulkosäilytykseen eikä asemakaavan käyttötarkoituksesta poikkeavaan,​ ympäristölle häiriötä aiheuttavaan toimintaan.

Rakennusvalvontajaoston ratkaisu:

Koska kehotusta lopettaa ympäristöä rumentava varastointi ja maanläjitys ei ole noudatettu määräajassa, eikä lähes kahden ja puolen vuoden jälkeenkään,​ rakennusvalvontajaoston tulee puuttua  asiaan hallintopakkokeinoin.

Juhani Wikholm, Markku Wikholm, Martti Wikholm ja Tarja Wikholm velvoitetaan (velvoitteet 1-​4):

 • Juhani Wikholm kiinteistön 858-​411-​2-​230 omistajana velvoitetaan lopettamaan kiinteistön ympäristöä rumentava varastointi ja maanläjitys sekä poistamaan kiinteistöltä  rakennuspuutavara, kontit, lavetit, kivilaatat, luonnonkivet sekä työntekijöiden autot sekä kuorma-autot (päävelvoite 1.)
 • Markku Wikholm kiinteistön 858-​411-​2-​230 omistajana velvoitetaan lopettamaan kiinteistön ympäristöä rumentava varastointi ja maanläjitys sekä poistamaan kiinteistöltä  rakennuspuutavara, kontit, lavetit, kivilaatat, luonnonkivet sekä työntekijöiden autot sekä kuorma-autot (päävelvoite 2.)
 • Martti Wikholm kiinteistön 858 -​ 411 -​2 -​230 omistajana velvoitetaan lopettamaan kiinteistön ympäristöä rumentava varastointi ja maanläjitys sekä poistamaan kiinteistöltä  rakennuspuutavara, kontit, lavetit, kivilaatat, luonnonkivet sekä työntekijöiden autot sekä kuorma-autot (päävelvoite 3.)
 • Tarja Wikholm kiinteistön 858-​411-​2-​230 omistajana velvoitetaan  lopettamaan kiinteistön ympäristöä rumentava varastointi ja maanläjitys sekä poistamaan kiinteistöltä  rakennuspuutavara, kontit, lavetit, kivilaatat, luonnonkivet sekä työntekijöiden autot sekä kuorma-autot (päävelvoite 4.)

Päävelvoitteille asetettavat tehosteet:

Jokaista velvoitetta 1-​ 4 on kutakin noudatettava  kiinteän 1000 euron uhkasakon uhalla.

Perustelut:

Koska kehotusta ei ole noudatettu rakennusvalvontajaosto joutuu puuttumaan asiaan  pakotetoimin.

MRL 182 § mukaan: "Jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa,​ kunnan rakennusvalvontaviranomainen sekä asianomainen ministeriö markkinavalvontaviranomaisena voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen,​ mitä on tehty tai lyöty laimin.

Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla,​ että  tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Uhkasakkoa ja teettämisuhkaa koskevassa asiassa sovelletaan muutoin,​ mitä  uhkasakkolaissa säädetään."

Kysymys rakennusvalvonnan tulkinnan mukaan on lainvastaisestavarastoinnista ulkosalla joka häiritsee ympäröivää asutusta ja turmelee tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa,​ jota tarkoitetaan MRL169 § 1. momentissa. Valvontatarkastajan on tullut kiinnittää asiaan huomiota,​ puuttua siihen  ja kehottaa tavarat poistettavaksi ja maanläjitys lopettavaksi. Toimenpiteen suorittamiselle on annettu runsaasti  aikaa. Koska sitä ei ole tehty,​ tulee asia käsitellä hallintopakkoasiana rakennusvalvontajaostossa uhkasakon asettamista varten ja rakennusvalvontajaoston  asettaa riittävä uhkasakko. MRL 167 §:n mukaan rakennettu ympäristö on lisäksi pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa. Edelleen MRL 166 § 1 mom. mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa,​ että se  atkuvasti täyttää terveellisyyden,​ turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

MRL 126  §:n mukaan vaaditaan toimenpidelupa rakentamiseen joka ei edellytä rakennuslupaa. Luvatonta  varastoa ei ole poistettu,​ eikä kiinteistönomistaja ole laittanut vireillä,​ vastoin  ilmoitustaan,​ tarvittavaa lupahakemusta. Näin ollen varaston poistamiseksi on  asetettava velvoite ja riittävä uhkasakko.

Sovelletut lainkohdat:

MRL 126 § MRL 166 § 1. mom. MRL 167 § 1. mom. MRL 169§ 1. mom. MRL  182 §,​ MRL 186 §  mom. Uhkasakkolaki 4 §,​ 6 §,​ 7 §,​ 8 §,​ 18 §,​ 19 §,​ 20 §

Ilmoitusvelvollisuus (MRL 186 §):

MRL186 §:n mukaan: Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämistä taikka uhkasakon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai  laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä,​ jos tekoa tai laiminlyöntiä on pidettävä vähäisenä,​ eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.

Rakennusvalvonta katsoo,​ että yleinen etu ei tässä vaiheessa vaadi ilmoituksen  tekemisen poliisille.

Omistus-​ ja käyttöoikeuden siirtymisen vaikutus:

Milloin uhkasakko on asetettu kiinteää tai irtainta omaisuutta koskevan päävelvoitteen  tehosteeksi,​ velvoitetun on omaisuuden tai sen käyttöoikeuden luovuttaessaan ilmoitettava luovutuksensaajalle,​ minkälainen päävelvoite ja uhka sitä koskee. Velvoitetun on lisäksi ilmoitettava uhan asettaneelle viranomaiselle luovutuksensaajan nimi ja osoite. (uhkasakkolaki 18 §).

Rakennusvalvontajaosto lähettää ilmoituksen Uudenmaan maanmittaustoimistolle yllä mainitusta  kiinteistöä koskevista päävelvoitteista ja niiden tehosteeksi asetetusta uhkasakosta merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin. (uhkasakkolaki 19 §)

Jos kiinteää tai irtainta omaisuutta koskeva päävelvoite ja sen tehosteeksi asetettu  uhka ovat luovutushetkellä luovutuksensaajan tiedossa tai merkittynä kiinnityksistä  pidettävään rekisteriin,​ luovutuksensaajan on noudatettava päävelvoitetta sen 
tehosteeksi asetetulla uhalla. (uhkasakkolaki 20 §)

Rakennusvalvonnan tarkastus-​ ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä  suoritettavien maksujen mukaan uhkasakon asettamispäätöksestä peritään taksan mukainen maksu 500 €. jokaiselta velvoitetulta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Johanna Aho, johtava rakennustarkastaja, johanna.aho@tuusula.fi

Rakennusvalvontajaosto päättää:

 • Juhani Wikholm kiinteistön 858-​411-​2-​230 omistajana velvoitetaan lopettamaan kiinteistön ympäristö rumentava varastointi ja maanläjitys sekä poistamaan kiinteistöltä  rakennuspuutavara, kontit, lavetit, kivilaatat, luonnonkivet sekä työntekijöiden autot sekä kuorma-autot 30 vrk kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Sekä asettaa kiinteän 1000 euron uhkasakon  velvoitteen tehosteeksi. (velvoite 1.)
 • Markku Wikholm kiinteistön 858-​411-​2-​230 omistajana velvoitetaan lopettamaan  kiinteistön ympäristö rumentava varastointi ja maanläjitys sekä poistamaan kiinteistöltä  rakennuspuutavara, kontit, lavetit, kivilaatat, luonnonkivet sekä työntekijöiden autot sekä kuorma-autot. Velvoitetta tulee noudattaa 30 vrk kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Sekä asettaa kiinteän 1000 euron uhkasakon velvoitteen tehosteeksi. (velvoite 2.)
 • Martti Wikholm kiinteistön 858-​411-​2-​230 omistajana velvoitetaan lopettamaan kiinteistön ympäristö rumentava varastointi ja maanläjitys sekä poistamaan kiinteistöltä  rakennuspuutavara, kontit, lavetit, kivilaatat, luonnonkivet sekä työntekijöiden autot sekä kuorma-autot. Velvoitetta tulee noudattaa 30 vrk kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Sekä asettaa kiinteän 1000 euron uhkasakon velvoitteen tehosteeksi. (velvoite 3.)
 • Tarja Wikholm kiinteistön 858-​411-​2-​230 omistajana velvoitetaan  lopettamaan  kiinteistön ympäristö rumentava varastointi ja maanläjitys sekä poistamaan kiinteistöltä  rakennuspuutavara, kontit, lavetit, kivilaatat, luonnonkivet sekä työntekijöiden autot sekä kuorma-autot. Velvoitetta tulee noudattaa 30 vrk kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Sekä asettaa kiinteän 1000 euron uhkasakon velvoitteen tehosteeksi (velvoite 4.)

 

 • lähettää päätöksen tiedoksi Uudenmaan maanmittaustoimistolle merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

Päätös

Rakennusvalvontajaosto päätti:

 • Juhani Wikholm kiinteistön 858-​411-​2-​230 omistajana velvoitetaan lopettamaan kiinteistön ympäristö rumentava varastointi ja maanläjitys sekä poistamaan kiinteistöltä  rakennuspuutavara, kontit, lavetit, kivilaatat, luonnonkivet sekä työntekijöiden autot sekä kuorma-autot 30 vrk kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Sekä asettaa kiinteän 1000 euron uhkasakon  velvoitteen tehosteeksi. (velvoite 1.)
 • Markku Wikholm kiinteistön 858-​411-​2-​230 omistajana velvoitetaan lopettamaan  kiinteistön ympäristö rumentava varastointi ja maanläjitys sekä poistamaan kiinteistöltä  rakennuspuutavara, kontit, lavetit, kivilaatat, luonnonkivet sekä työntekijöiden autot sekä kuorma-autot. Velvoitetta tulee noudattaa 30 vrk kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Sekä asettaa kiinteän 1000 euron uhkasakon velvoitteen tehosteeksi. (velvoite 2.)
 • Martti Wikholm kiinteistön 858-​411-​2-​230 omistajana velvoitetaan lopettamaan kiinteistön ympäristö rumentava varastointi ja maanläjitys sekä poistamaan kiinteistöltä  rakennuspuutavara, kontit, lavetit, kivilaatat, luonnonkivet sekä työntekijöiden autot sekä kuorma-autot. Velvoitetta tulee noudattaa 30 vrk kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Sekä asettaa kiinteän 1000 euron uhkasakon velvoitteen tehosteeksi. (velvoite 3.)
 • Tarja Wikholm kiinteistön 858-​411-​2-​230 omistajana velvoitetaan  lopettamaan  kiinteistön ympäristö rumentava varastointi ja maanläjitys sekä poistamaan kiinteistöltä  rakennuspuutavara, kontit, lavetit, kivilaatat, luonnonkivet sekä työntekijöiden autot sekä kuorma-autot. Velvoitetta tulee noudattaa 30 vrk kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Sekä asettaa kiinteän 1000 euron uhkasakon velvoitteen tehosteeksi (velvoite 4.)

 

 • lähettää päätöksen tiedoksi Uudenmaan maanmittaustoimistolle merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

 

Tiedoksi

asianosaiset, Uudenmaan maanmittaustoimisto

Muutoksenhaku

Valitusoikeus

Rakennusvalvontajaoston päätökseen saa hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelle tehtävällä kirjallisella valituksella.

Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Valitusaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen on katsottava saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä jolloin tuomioistuimessa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Helsingin hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
 • muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
 • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
 • jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmä on muutoksenhakijan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava.

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo aiemmin ole toimitettu viranomaiselle
 • asiamiehen on liitettävä valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeuteen osoitteella:

Helsingin hallinto-oikeus

Radanrakentajantie 5

00520 Helsinki

Faksinumero: 029 56 42079

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmän voi toimittaa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä taikka lähettää lähetin välityksellä, postitse, faksina tai sähköpostina. Valituskirjelmän lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen virka-ajan päättymistä.

Sähköisesti (faksina tai sähköpostina) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.