Rakennusvalvontajaosto, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Oikaisuvaatimus lupapäätökseen 19-111-R

TUUDno-2019-1117

Valmistelija

 • Johanna Aho, johtava rakennustarkastaja, johanna.aho@tuusula.fi

Perustelut

Johtava rakennustarkastaja on tehnyt 17.4.2019 lupapäätöksen 19-0111-R § 152. Lupapäätös koskee pientalon ja talousrakennuksen rakentamista kiinteistölle 858-011-2204-0002, rakennuspaikan osoite Lahelentie 23. Rajanaapuri 858-011-2204-0003 (Jouni Saarinen ja Ritva Kuosmanen) on jättänyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen, joka koskee seuraavia asioita:

 1. Rakennuksen sijainti tonttiimme nähden (lähellä) sekä pintavesien poiston puute suunnitelmassa.
 2. Rakennuksen sijainti katualueeseen nähden (FB kenttä), vain 2 metriä rajasta.

Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan liitteenä (Oikaisuvaatimus)

Johtava rakennustarkastaja on pyytänyt hakijalta vastineen esitettyyn oikaisuvaatimukseen ja siinä todetaan seuraavaa:

 1. ”Kyseiselle uudisrakennukselle on pintavesisuunnitelma. Suunnitelma lisätään sovitusti rakennuslupaan, joka oli luvan ehtona. Salaojaputkisto ja sadevesi katolta johdetaan kokoomakaivoon ja siitä edelleen imeytyskaivoon. Pihalle tulee asfaltti, josta vedet johdetaan öljynerotuskaivoon epo-NS3/1300 1-luokan erottimeen ja siitä edelleen imeytyskaivoon. Hulevesiä ei voida johtaa hulevesivesiviemäriin, koska viemäröinti puuttuu ko. tontin kohdalta.
 2. Uudisrakennuksen sijainti on 5m naapurin rajaan. Salaojat tulevat 4.5m päähän naapurin rajasta, joka tulee ilmi asemapiirroksessa. Lattiatason korko on maaston määräämä ja rakennusluvassa hyväksytty. Kaadot tulevat riittämään.
 3. Uudisrakennuksen sijainti 2m kunnan rajalta on hyväksytty jo poikkeamispäätöksessä. Tontille on tehty maaperätutkimus ja rakennuspaikka todettu sopivaksi rakentamiselle.”

Rakennustarkastajan vastine lupavalmistelun osalta (kommentit lupavalmistelusta)

Rakennuspaikka sijoittuu asemakaavassa AO-10, erillispientalojen, korttelialueelle. Kaavamääräyksen mukaan korttelialueella on varattava autopaikkoja 2/asunto. Rakennuspaikka sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella. Kyseisellä rakennuspaikalla (tontilla) on yksi oleva pientalo.

Haettu uudisrakentaminen koskee yhdenperheen pientalon ja talousrakennuksen rakentamista. Molemmat rakennukset sijoittuvat viiden metrin päähän huomauttaneen naapurikiinteistön 858-011-2204-0003 rajasta. Hankkeeseen on saatu Tuusulan kaavapäällikön myöntämä poikkeamispäätös rakennusoikeuden ylityksestä sekä rakennusalan ylityksestä niin asuinrakennuksen kuin talousrakennuksenkin osalta. Poikkeamispäätöksen mukaan asuinrakennuksen etäisyys kunnan puistoalueen rajasta saa olla vähintään kaksi metriä ja talousrakennuksen vähintään 5 metriä naapuritontin rajasta. Rakennuslupakäsittelyn yhteydessä yhdyskuntatekniikan päällikkö on antanut suostumuksen kuntaa edustavana viranhaltijana sijoittaa asuinrakennuksen kahden metrin etäisyydelle kunnan puistoalueen rajasta ehdolla, että kaikki rakenteet sijoittuvat rakennettavan kiinteistön puolelle. Rakennusten sijoitus on asemakaavan ja hankkeelle myönnetyn poikkeamispäätöksen mukaista.

Hakija on pyytänyt kuntaa suorittamaan naapureiden kuulemisen naapurin 858-011-2204-0003 (oikaisuvaatimuksen tekijä) osalta lupakäsittelyn yhteydessä. Kuuleminen on lähetetty 18.1.2019 postitse ja huomautuksen jättöaikaa on annettu 1.2.2019 saakka. Huomautusta ei ole rakennusvalvontaan saapunut. Näin ollen on katsottu, ettei naapurilla ole huomautettavaa hankkeesta.

Lupahakemukseen liitytyn asemapiirroksen ja julkisivupiirustusten mukaan haettu rakentaminen soveltuu korkeusaseman mukaan rakennuspaikalle. Maanpinta, huomauttaneen kiinteistön rajalla, on olevassa korossa eli maanpintaa ei suunnitelman mukaan ole tarkoitus nostaa rajan tuntumassa. Asuinrakennuksen suunniteltu lattiakorko on +60.15 (sokkelin ja maanpinnan risteyskohdan korko +59.70). Huomauttavan kiinteistön puolella asuinrakennuksen sokkelikorko pohjatutkimuksen vaaituskartan mukaan +60.51 ja maanpinnan korko on asemapiirroksen mukaan +59.50. Aloituskokouksessa, joka tässä oikaisuvaatimuksen alaisessa luvassa 19-0111-R on pidetty, on sovittu asuinrakennuksen osalta lattiakoron nostamisesta 10 cm tasoon +60.25. Rakennustarkastajan näkemys on, että suunniteltu rakennuksen korkeusasema on alueelle sopiva.

Lupahakemukseen liitetyssä asemapiirroksessa on esitetty tontin rajoilla painanteet hulevesien ohjaamiseksi. Hulevedet ohjautuvat imeytyskaivoon, josta ne asemapiirroksen mukaan puretaan avo-ojaan erillisen lvi-suunnitelman mukaisesti. Lupapäätöksessä on edellytetty toimitettavaksi pintavesisuunnitelma, jossa pintavesien ohjaaminen tarkemmin esitetään.

Kaiken kaikkiaan maankäyttö- ja rakennuslain 135 §:n mukaiset luvan myöntämisedellytykset ovat täyttyneet eikä rakentaminen tarpeettomasti haittaa naapuria tai vaikeuta naapurikiinteistön sopivaa rakentamista. Lupa on näin ollen myönnetty.

Vastine oikaisuvaatimukseen (oikaisuvaatimuksen sisältö) ja asian ratkaisu:

Oikaisuvaatimuksessa on kaksi kohtaa, joiden osalta johtava rakennustarkastaja toteaa seuraavaa:

 1. Rakennuksen sijainti tonttiimme nähden (lähellä) sekä pintavesien poiston puute suunnitelmassa.

Oikaisuvaatimuksen tekijä huomauttaa rakennettavan rakennuksen sijainnista kiinteistöön 858-011-2204-0003 nähden. Molemmat rakennukset sijoittuvat viiden metrin etäisyydelle tästä kiinteistön rajasta. Tähän sijoittumiseen on saatu kunnan kaavoituspäällikön poikkeamispäätös ja tämä päätös on ollut lainvoimainen rakennuslupaa ratkaistaessa. Poikkeaminen koskee mm. rakennusalan rajan ylittämistä. Kiinteistön 858-011-2204-0003 rakennusalan raja on neljä metriä kiinteistöjen rajasta ja tällä kiinteistöllä oleva asuinrakennus sijoittuu noin kuuden metrin etäisyydelle kiinteistöjen välisestä rajasta. Näin ollen uusien kiinteistöllä 858-011-2204-0002 rakennettavien rakennusten ja kiinteistöllä 858-011-2204-0003 olevan rakennuksen etäisyys on yli kahdeksan metriä. Hyväksytty sijoitus ei johtavan rakennustarkastajan näkemyksestä haittaa tarpeettomasti naapuria tai vaikeuta naapurikiinteistön sopivaa rakentamista.

Hakemukseen liitetyssä asemapiirroksessa on pintavesien ohjaaminen tontilta esitetty periaatteellisella tasolla. Hulevedet ohjataan tontin pohjoisnurkassa olevaan imeytyskaivoon ja sieltä ne puretaan avo-ojaan. Lupapäätökseen on määritelty ehto, jonka mukaan varsinainen pintavesisuunnitelma tulee liittää hankkeelle ennen kyseisiin rakennustöihin ryhtymistä. Hakija on vastineessaan todennut, että ”salaojat tulevat 4.5m päähän naapurin rajasta, joka tulee ilmi asemapiirroksessa. Lattiatason korko on maaston määräämä ja rakennusluvassa hyväksytty. Kaadot tulevat riittämään.”

 1. Rakennuksen sijainti katualueeseen nähden (FB kenttä), vain 2 metriä rajasta.

Hankkeeseen on saatu Tuusulan kaavapäällikön myöntämä poikkeamispäätös rakennusoikeuden ylityksestä sekä rakennusalan ylityksestä niin asuinrakennuksen kuin talousrakennuksenkin osalta. Tämä poikkeamispäätös on saanut lainvoiman. Poikkeamispäätöksen mukaan asuinrakennuksen etäisyys kunnan puistoalueen rajasta saa olla vähintään kaksi metriä ja talousrakennuksen vähintään 5 metriä naapuritontin rajasta. Rakennuslupakäsittelyn yhteydessä yhdyskuntatekniikan päällikkö on antanut suostumuksen kuntaa edustavana viranhaltijana sijoittaa asuinrakennuksen kahden metrin etäisyydelle kunnan puistoalueen rajasta ehdolla, että kaikki rakenteet sijoittuvat rakennettavan kiinteistön puolelle. Hakija on vastineessaan todennut, että tontille on tehty maaperätutkimus ja rakennuspaikka todettu sopivaksi rakentamiselle.

Rakennustarkastaja toteaa, että haettu rakentaminen täyttää kaiken kaikkiaan maankäyttö- ja rakennuslain 135 §:n mukaiset edellytykset.

MRL 135 §
Rakennusluvan edellytykset asemakaava-alueella
Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä asemakaava-alueella on, että:
1) rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen;

2) rakentaminen täyttää sille 117 §:ssä säädetyt sekä muut tämän lain mukaiset tai sen nojalla asetetut vaatimukset;
3) rakennus soveltuu paikalle;
4) rakennuspaikalle on käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sellaisen järjestämiseen;
5) vedensaanti ja jätevedet voidaan hoitaa tyydyttävästi ja ilman haittaa ympäristölle; sekä
6) rakennusta ei sijoiteta tai rakenneta niin, että se tarpeettomasti haittaa naapuria tai vaikeuttaa naapurikiinteistön sopivaa rakentamista.
Edellä 125 §:n 3 ja 5 momentissa tarkoitettuja korjaus- ja muutostöitä koskevaa lupaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä rakennusluvan edellytyksistä säädetään.

Jos rakennuslupahakemuksen mukainen rakentaminen edellyttää rakennuksen purkamista, luvan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, mitä 139 §:ssä säädetään purkamisluvan edellytyksistä.

Liitteet:

 • Lupapäätös 19-0111-R
 • lupapäätökseen 19-0111-R liittyvät asemapiirros, julkisivupiirustukset sekä leikkauspiirustus (Lupa 19-111-R, Asemapiirros, Lupa 19-111-R, Julkisivupiirustus, Lupa 19-111-R, Leikkauspiirustus)
 • Rakennuspaikan sijainti
 • Oikaisuvaatimus 7.5.2019
 • Hakijan vastine 15.5.2019

Ehdotus

Esittelijä

 • Johanna Aho, johtava rakennustarkastaja, johanna.aho@tuusula.fi

Rakennusvalvontajaos päättää

 • merkitä tiedoksi oikaisuvaatimuksen liitteineen
 • yhtyä johtavan rakennustarkastajan näkemykseen asiassa ja hylätä oikaisuvaatimuksen

Päätös

Rakennusvalvontajaos päätti

 • merkitä tiedoksi oikaisuvaatimuksen liitteineen
 • yhtyä johtavan rakennustarkastajan näkemykseen asiassa ja hylätä oikaisuvaatimuksen

Tiedoksi

Asianosaiset