Rakennusvalvontajaosto, kokous 26.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Vastine lintutornin toimenpidelupahakemuksesta tehtyihin oikaisuvaatimuksiin

TUUDno-2021-1719

Valmistelija

 • Johanna Aho, johtava rakennustarkastaja, johanna.aho@tuusula.fi
 • Sakari Eskelinen, lakimies, sakari.eskelinen@tuusula.fi

Perustelut

OIKAISUVAATIMUKSET TOIMENPIDELUPAPÄÄTÖKSEEN

Tausta

Tuusulan rakennusvalvonta myönsi 23.6.2021 Tuusulan kunnan yhdyskuntatekniikan hakemuksesta toimenpideluvan lintutornin ja pitkospuiden rakentamiseen vesialueelle RN.o 858-876-1-0(LP-858-2020-01922) . Myönteisen toimenpidelupapäätöksen perustelut ilmenevät liitteenä olevasta päätöksestä.

Kysymys oli esteettömän lintutornin rakentamisesta, johon sisältyy lupahakemuksessa myös esteettömän pitkospuuväylän rakentaminen lintutornille. Lupaa haettavan väylän pituus on 76 metriä. Samalla vanha lintutorni puretaan.

Ennen luvan myöntämistä lupahakemuksen kuulutuksen yhteydessä hakemuksesta jätettiin kaksi saman sisältöistä muistutusta. Toinen kiinteistöltä Rn:o 878-402-1-14 ja toinen kiinteistöltä Rn:o 878-402-1-9. Hakija antoi muistutuksiin yhden yhteisen vastineen.

 

OIKAISUVAATIMUKSET

Molempien hakemusvaiheessa kuultujen kiinteistöjen omistajien taholta on jätetty oikaisuvaatimukset toimenpidelupapäätöstä koskien. Oikaisuvaatimukset ovat pääosin saman sisältöisiä ja niiden sisältö ilmenee yksityiskohtaisesti liitteenä olevista kirjelmistä. Oikaisuvaatimusten pääasiallinen sisältö:

Olemme tehneet valituksen toimenpideluvasta naapurikiinteistöllemme RN:o 858-876-1-0 haettavasta lintutornin ja pitkospuureitin rakentamiseksi. Viranhaltijan antama vastaus 28.6.2021 on osin virheellinen, eikä siinä oteta huomioon asukkaille aiheutuvaa haittaa. 

 

Esitämme, että kyseistä toimenpidelupaa ei myönnetä. Se ei vastaa teknisen lautakunnan 11.6.2019 (pykälä 79) tekemää päätöstä, eikä päätöksen liitteenä olevaa kuvaa suunnitellusta lintutornista. Tekninen lautakunta on käsitellyt hanketta toistamiseen 4.6.2020 ja todennut, että "rakennuskuvat ja suunnitelmien toteutukset eri vaihtoehdoilla hyväksytetään lautakunnalla. Kunnanhallitus on käsitellyt hanketta otto-oikeudella 10.8.2020 ja tehnyt myönteisen päätöksen, teknisessä lautakunnassa olleiden liitteiden mukaisesti.

 

Emme vastusta alkuperäistä suunnitelmaa, vaan näitä nyt tiedoksi tuotuja huomattavasti muuttuneita suunnitelmia. Meitä lähinaapureita ei ole kuultu aiemmin, eikä alueelta ole tehty ympäristövaikutusten arviointia, kun rakennushanketta on viety eteenpäin. Saimme yllättäen toimenpideluvan 25.5.2021 tiedoksi, jossa lintutorni on suunniteltu siirrettäväksi näköetäisyydelle vastapäätä saunamökkipaikkojamme, tonttien RN:o 858-402-1-91 osoitteessa Kirkkotie 2 ja RN:o 858-402-1-14 osoitteessa Kirkkotie 4. 

 

 • Onko kunnan rakennusvalvonta tai Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus ottanut kantaa suunnitelmiin, sen jälkeen, kun niihin on tehty näin merkittävä muutos verrattuna alkuperäiseen suunnitelmaan. Pitkospuureitti on muuttunut laiturirakennelmaksi, joka olisi nyt 225 metriä pitkä.
 • Onko muuttuneet suunnitelmat ja niistä aiheutuvat lisäkustannukset esitetty tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle.   

 

Viranhaltijan antamassa vastineessa todetaan, ettei lintutornin läheisyys ja sen tuoma näköyhteys tonteille ja kiikarointiyhteys saunaterasseille aiheuta meille asukkaille haittaa, kun rakennelma sijoittuu noin sadan metrin päähän rantaviivastamme. Taajama-alueella se ei varmaankaan haittaa, mutta 

 

 • kyseessä on puuton, aukea järvimaisema, jossa kaislikko ei anna luontaista suojaa vaan päinvastoin. Lintutornilta on aukeat ja esteettömät näkymät pihoille ja jopa sisätiloihin ympäri vuoden. Lintutornin rakennelma nousee kolmen metrin korkeuteen, samoin sinne suunniteltu laiturimainen kulkuväylä nousee korkealle esiin maisemasta ja rikkoo sekin merkittävästi yksityisyyden suojaa. Harrastelijoiden käytössä olevat suurentavat kaukoputket ovat erittäin tehokkaita. Toimenpideluvassa puhutaan pitkospuista, mutta rakennelma näyttää suunnitelman mukaan olevan mittava 225 metriä pitkä laituri.    

 

Mitä tulee viranhaltijan kommenttiin kiinteistöjemme rannassa useita vuosikymmeniä sitten järven kunnostushankkeeseen liittyen avatusta vesireitistä, niin ne ovat kiinteistöjen alueella olevia kapeita ja matalia täynnä kasvillisuutta olevia väyliä eikä veneilijät niitä voi edes käyttää. Olemme omin toimin pitäneet väyliä avoinna vuosikymmeniä, jotta vesi kiertää palteiden takana. Olemme edelleen aktiivisesti mukana Pro Tuusulanjärvi-hankkeessa, jossa saimme käynnistettyä järven kunnostuksen.

 

Viranhaltija perustelee, että lintutornille pääsy on suunniteltu ensisijaisesti liikuntaesteisille, mutta kuitenkin kulkua sinne suunnitellaan vilkkaasti liikennöidyltä suositulta kävely/pyöräilyväylältä, josta aiheutuu liikuntarajoitteiselle vaaratilanteita. Joen ylittävälle sillalle tullaan mäkeä alas polkupyörillä kovaa vauhtia Koskenmäen suunnasta. Venevalkamassa on vain muutama parkkipaikka, eikä invataksikaan pääse ajamaan sillan yli saattamaan liikuntaesteistä.

 

Esitämme, että nyt esitettyä toimenpidelupaa ei myönnetä ja lintutornin suunnitelmat palautetaan uudelleen valmisteluun niin, että linnuston, harrastelijoiden, kunnan sekä meidän naapureiden tarpeet tulee yhdessä huomioiduksi. Kun perusteluna on, että lintutornia suunnitellaan erityisesti liikuntaesteisille, niin sen tulisi olla myös liikenteellisesti turvallisesti tavoitettavissa. 

 

Oikaisuvaatimuksissa vaaditaan rakennusvalvontajaostoa kumoamaan toimenpidelupapäätöksen ja palauttamaan asian uudelleen valmisteluun.

 

HAKIJAN VASTINE

Rakennusvalvonta varasi oikaisuvaatimuksen käsittelyä varten hakijalle tilaisuuden vastineen antamiseen 13.8.2021 mennessä. Vastine annettiin 18.8.2021 ja sen sisältö on seuraava:

 

Vastine lupahakemuksesta tehtyihin oikaisupyyntöihin

 

Tuusulan kunnan yhdyskuntatekniikan palvelualue on hakenut maankäyttö- ja rakennuslain mukaista toimenpidelupaa rakentaa esteetön lintutorni kiinteistölle Rn:o 858-876-1-0 ja samalla purkaa vanha lintutorni. Esteettömän lintutornin rakentamiseen sisältyy lupahakemuksessa myös esteettömän pitkospuuväylän rakentaminen lintutornille. Lupaa haettavan väylän pituus on 76 metriä. Väylän alkuosuus (149 m) on hyväksytty aiemmin teknisen lautakunnan kokouksessa puistosuunnitelmana (11.6.2019 § 79).

Lupahakemuksen kuulutuksen yhteydessä hakemuksesta jätettiin kaksi saman sisältöistä muistutusta. Toinen kiinteistöltä Rn:o 878-402-1-14 ja toinen kiinteistöltä Rn:o 878-402-1-9. Tuusulan kunnan rakennusvalvonta myönsi toimenpideluvan hankkeelle 23.6.2021 (LP-858-2020-01922). Lupapäätöksestä on jätetty kaksi oikaisuvaatimusta, toinen kiinteistöltä Rn:o 878-402-1-14 ja toinen kiinteistöltä Rn:o 878-402-1-9. Oikaisuvaatimuksissa esitetyistä huomautuksista esitämme seuraavaa:

Teknisen lautakunnan päätökset 11.6.2019 (§79) ja 9.6.2020 (§73), kunnanhallituksen päätös 10.8.2020 (§271)

Tässä hankkeessa se osa pitkospuureitin loppupäästä, joka poikkeaa puistosuunnitelmasta, ja itse lintutorni tarkemman detaljisuunnittelun jälkeen on luvitettu MRL:n mukaisessa toimenpidelupaprosessissa, jotta hankkeen vaikutukset ja naapurien kuulemiset tulevat tarkemmin tarkasteltua. Puistosuunnitelmassa ei yleensä esitetä rakenteiden julkisivupiirustuksia, korkeusasemaa ja rakenteita sillä tarkkuudella ja sitovuudella kuin toimenpideluvissa. Päätöstä toimenpideluvasta ei voida perua sillä perusteella, että hankkeen taustalla on puistosuunnitelma. Lupapäätös ei myöskään ole ristiriidassa teknisen lautakunnan päätöksen kanssa siten, että lupapäätös tulisi perua.

Tekninen lautakunta päätti 11.6.2019

 • hyväksyä Tuusulanjärven esteettömät pitkospuut puistosuunnitelmaehdotuksen,​ piir.nro 2075/1-​4
 • määrätä maankäyttö-​ ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti katusuunnitelmien hyväksymispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman
 • ennen kilpailutusta rakennuskuvat ja suunnitelmien toteutukset eri vaihtoehdoilla hyväksytetään lautakunnalla. Ylläpito- ja muut kustannusarviot sekä turvallisuusnäkökulmat huomioitava suunnitelmissa.

Teknisen lautakunnan kokouksessa 9.6.2020 (§73) lautakunta päätti hyväksyä silloiset urakkalaskentaan edotetut kaide- ja lintutornimallit ja päätti samalla pidättäytyä toistaiseksi kohteen rakentamisesta taloudellisen tilanteen johdosta ja ehdottaa asian valitsemista säästökohteeksi.

 

Tältäkään osin toimenpidelupapäätös ei ole ristiriidassa teknisen lautakunnan päätöksen kanssa. Toimenpidelupa ei ole päätös kohteen rakentamisesta tai kilpailuttamisesta. Kunnanhallitus käytti otto-oikeuttaan teknisen lautakunnan päätökseen ja hyväksyi rakennussuunnitelmat esteettömästä pitkospuureitistä ja lintutornista ja velvoitti asianomaisia viemään eteenpäin hankkeen toteuttamista. Tämäkään päätös ei muodosta sellaista ristiriitaa toimenpidelupapäätöksen suhteen, että päätös tulisi tai että sen edes voisi perua. Toimenpideluvan myöntämisen perusteista on säädetty MRL 136 §:ssä. Teknisen lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti suunnitelmat esitellään lautakunnalle ennen kilpailutusta. Kilpailutus tehdään sen jälkeen, kun hankkeella on lainvoimainen toimenpidelupa ja asianosaiset luottamuselimet ovat hankkeen hyväksyneet. Se, että lintutornin paikka on alkuperäisestä paikasta siirtynyt hieman pohjoisemmaksi, johtuu siitä, että torni halutaan tuoda lähemmäksi avovettä, Tornin ulkoasu on muuttunut toimenpidelupahakemuksen aikana, koska maisemakuvallisista syistä nykyistä muotoa pidetään parempana.

Kuuleminen, ympäristövaikutusten arviointi, kustannukset ja suunnitelmien esittely

Oikaisuvaatimuksen tekijää on kuultu oikaisuvaatimuksen alaisessa päätöksessä. Lupahakemuksen kuuluttamisesta ja tiedottamisesta on vastannut Tuusulan kunnan rakennusvalvonta. Kohde sijoittuu Natura-alueelle, jossa valvovana ympäristöviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskus. ELY-keskusta on kuultu ja heiltä on pyydetty lausunto hankkeesta. Lausunnossa hanketta ei vastusteta. Sen todetaan noudattavan kohteesta vuonna 2016 laadittua toimenpidesuunnitelmaa.

Hanke ei vaadi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia. Vaikutusarvioinnin tarpeesta ja menettelystä säädetään MRL 132 §:ssa. Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon mukaan hanke ei myöskään edellytä luonnonsuojelulain 65 b §:n mukaista ilmoitusta, koska toimenpide edellyttää viranomaislupaa, tässä rakennusvalvontaviranomaisen lupaa. Hankkeen maisemallista vaikusta ympäristöön on arvioitu lupaprosessin aikana mm. Tuusulan kunnan julkisivu- ja lähiympäristölaaturyhmän toimesta ja heidän kannanottonsa johdosta lintutornin ulkoasua on työstetty nykyiseen muotoonsa. Tuusulanjärven ympäristön kohteissa näkyy omaleimaisuus, joka maisemaan soveltuen vahvistaa mielikuvaa Tuusulasta taidekuntana.

Hankkeen kustannukset ja suunnitelmien esittelyn ajankohta luottamuselimille eivät ole peruste olla myöntämättä toimenpidelupaa. Toimenpideluvan myöntämisen perusteista on säädetty MRL 136 §:ssä. Kuten edellä on jo todettu, lopullinen suunnitelma esitellään tekniselle lautakunnalle ja tarvittaessa kunnanhallitukselle ennen kilpailutusta ja kilpailutus tehdään sen jälkeen, kun hankkeella on lainvoimainen toimenpidelupa ja asianosaiset luottamuselimet ovat hankkeen hyväksyneet.

 

Lintutornin sijainti ja näkymät

Esteettömyysvaatimukset edellyttävät, että koko pitkospuut esteettömiltä osiltaan on rakennettava puupaalujen varaan. Reitin sijainnista ja maaperästä johtuen suora maanvarainen perustus aiheuttaa etätasaisia painumia reitille ja Tuusulanjärven vedenpinnan ollessa säännöstelyrajan ylätasolla, maanvaraisena pitkospuut jäisivät osittain veden alle. Alkumatkaltaan, puistosuunnitelmaosuudella, pitkospuureitin kansi on tasolla +38,65 eli noin 0,5 m nykyisen maanpinnan yläpuolella. Tämä ei näy ympäristöön. Toimenpideluvan mukaisella osuudella pitkospuiden kantta on esteettömyysvaatimuksista johtuen nostettava loivalla kaltevuudella samaan tasoon lintutornin kannen kanssa (+41,61).

Lintutornin kansi on samalla korkeustasolla kuin nykyinen, purettava lintutorni. Matalampi rakennelma ei palvelisi tarkoitustaan lintujen ja järvimaisemien tarkkailuun. Rakennuskohteessa ja ympäristössä Natura-alueella on keväällä 2021 tehty Uudenmaan ELY-keskuksen ohjaamana vesilintujen elinolosuhteita parantavia hoitotoimia maisemaa avaamalla. Puusto kasvaa kuitenkin 2…3 vuodessa takaisin ja tulevaisuudessa aluetta voidaan hoitaa siten, että pitkospuiden ja lintutornin tukirakenteet maisemoituvat kasvavan puuston ja pensaikon suojaan, jos näin halutaan. Kaidetason yläpuolella näkyvyyden on kuitenkin oltava esteetön.

 Lintutornilta on matkaa kiinteistön 878-402-1-14 rajalle noin 87 m ja asuinkiinteistöön noin 124 m. Tuusulan kunnan kartta-aineiston mukaan ao. kiinteistön rajalta on 4…13 m:n levyinen vesijättövyöhyke ennen oikaisuvaatimuksessa mainittua kapeaa väylää. Kiinteistön saunarakennus on noin 10 m:n päässä kartan mukaisesta rantaviivasta. Vastaavasti lintutornilta on matkaa kiinteistön 878-402-1-9 rajalle noin 79 m, rantaan 87 m ja asuinrakennuksen yhteydessä olevaan saunaosastoon 115 m. Voimassa olevan asemakaavan mukaan asuinrakennuksen ja vesialueen välinen alue on rantavyöhykettä, jossa rantapuusto tulee säilyttää luonnontilassa. Rantavyöhykkeellä sallitaan yhden, enintään 20 k-m2:n suuruisen rantasaunan rakentaminen. Rakennuksen tulee sijaita vähintään 10 m:n etäisyydellä rannasta ja puuston suojassa. Ém. etäisyydet täyttävät MRA 57 §:ssä määritetyt etäisyydet naapurin maasta ja rakennuksista.

Liikenne

Kuten jo lupahakemuksen aikaisemmassa vaiheessa on todettu, lintutornille on katsottu myös vaihtoehtoisia sijainteja mm. järven länsirannalta, mutta niissä on maanomistuksellisia esteitä, pysäköintipaikkaongelmia ja maastollisesti suuria korkeuseroja, jotka eivät mahdollista riittävän loivia kulkukelpoista reittejä liikuntaesteellisille. Valittu paikka täyttää liikenteelliset tarpeet parhaiten niin pysäköintipaikkojen kuin kohteeseen siirtymisenkin osalta. Pysäköintipaikalta on lyhyt, tasainen ja leveä yhteys pitkospuiden alkuun, joka sijaitsee heti Tuusulanjoen ylittävän sillan länsipuolella.

Tuusulassa 17.8.2021

Petri Juhola, Yhdyskuntatekniikan päällikkö

 

ASIAN RATKAISU

 

Hakijan vastineessa todetaan mm. seuraavaa:

 

Oikaisuvaatimuksen tekijää on kuultu oikaisuvaatimuksen alaisessa päätöksessä. Hanke ei vaadi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia. Hankkeen maisemallista vaikusta ympäristöön on arvioitu lupaprosessin aikana mm. Tuusulan kunnan julkisivu- ja lähiympäristölaaturyhmän toimesta ja heidän kannanottonsa johdosta lintutornin ulkoasua on työstetty nykyiseen muotoonsa. Hankkeen kustannukset ja suunnitelmien esittelyn ajankohta luottamuselimille eivät ole peruste olla myöntämättä toimenpidelupaa. Lopullinen suunnitelma esitellään tekniselle lautakunnalle ja tarvittaessa kunnan hallitukselle ennen kilpailutusta ja kilpailutus tehdään sen jälkeen, kun hankkeella on lainvoimainen toimenpidelupa ja asianosaiset luottamuselimet ovat hankkeen hyväksyneet.

 

Lintutornilta on matkaa oikaisuvaatimuksen jättäneen kiinteistön 858-402-1-14rajalle noin 87 m ja asuinkiinteistöön noin 124 m. Tuusulan kunnan kartta-aineiston mukaan oikaisuvaatimuksen jättäneen kiinteistön rajalta on 4…13 m:n levyinen vesijättövyöhyke ennen oikaisuvaatimuksessa mainittua kapeaa väylää.  Vastaavasti lintutornilta on matkaa kiinteistön 858-402-1-9 rajalle 79 m, rantaan 87 m ja asuinrakennuksen yhteydessä olevaan saunaosastoon 115 m.  Voimassa olevan asemakaavan mukaan asuinrakennuksen ja vesialueen välinen alue on rantavyöhykettä, jossa rantapuusto tulee säilyttää luonnontilassa. Rantavyöhykkeellä sallitaan yhden, enintään 20 k-m2:n suuruisen rantasaunan rakentaminen. Rakennuksen tulee sijaita vähintään 10 m:n etäisyydellä rannasta ja puuston suojassa. Em. etäisyydet täyttävät MRA 57 §:ssä määritetyt etäisyydet naapurin maasta ja rakennuksista.

 

Rakennusvalvonta toteaa, että hakija on antanut asiassa perusteellisen vastineen sekä muistutusvaiheessa, että myös jätettyihin oikaisuvaatimuksiin. Oikaisuvaatimuksissa ei esitetä mitään sellaista olennaista ja asiaan vaikuttavaa uutta, mitä rakennusvalvonta toimenpideluvasta päättäessään ei olisi jo ottanut harkinnassaan ja päätöstä tehdessään huomioon.

 

Toimenpideluvan myöntämisedellytykset on määritelty seuraavasti:

 

138 §

Toimenpideluvan edellytykset

Siltä osin kuin on tarpeen toimenpiteen maankäytöllisten ja ympäristöllisten vaikutusten arvioimiseksi toimenpidelupaa ratkaistaessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä rakennusluvan edellytyksistä 72, 135, 136 ja 137 §:ssä sekä rakennuskielloista säädetään. (11.6.2004/476)

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 135 § 1. mom. kohdan 3 mukaan luvan myöntämisen edellytyksenä on, että rakennus soveltuu paikalla ja kohdan 6 mukaan, että rakennusta ei sijoiteta tai rakenneta niin, että se tarpeettomasti haittaa naapuria tai vaikeuttaa naapurikiinteistön sopivaa rakentamista.

 

Rakennusvalvonnan näkemyksen mukaan sekä hakijan toimittamista vastineista muistutuksiin ja oikaisuvaatimuksiin, että myönteisen toimenpidelupapäätöksen perusteluista ja itse lupahakemuksesta liitteineen ilmenee, että myönteisen päätöksen lupapäätöksen edellytykset ovat käsillä. Suunniteltu rakentaminen soveltuu paikalle ja rakennusta ei sijoiteta tai rakenneta niin, että se tarpeettomasti haittaa naapuria tai vaikeuttaa naapurikiinteistön sopivaa rakentamista. Tämän johdosta oikaisuvaatimukset tulee hylätä perusteettomina.

Ehdotus

Esittelijä

 • Lasse Ketoja, rakennustarkastaja, lasse.ketoja@tuusula.fi

Rakennusvalvontajaosto päättää

 • merkitä tiedoksi oikaisuvaatimuksen kohteena olevan toimenpidelupapäätöksen
 • merkitä tiedoksi oikaisuvaatimukset
 • merkitä tiedoksi hakijan vastineen muistutuksiin
 • merkitä tiedoksi hakijan vastineen oikaisuvaatimuksiin
 • hylätä oikaisuvaatimukset kokonaisuudessaan perusteettomina ja pysyttää toimenpidelupapäätöksen voimassa
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Rakennusvalvontajaosto päätti

 • merkitä tiedoksi oikaisuvaatimuksen kohteena olevan toimenpidelupapäätöksen
 • merkitä tiedoksi oikaisuvaatimukset
 • merkitä tiedoksi hakijan vastineen muistutuksiin
 • merkitä tiedoksi hakijan vastineen oikaisuvaatimuksiin
 • hylätä oikaisuvaatimukset kokonaisuudessaan perusteettomina ja pysyttää toimenpidelupapäätöksen voimassa
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijät

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Valitusviranomainen

Päätökseen haetaan muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika ja tiedoksisaanti

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.

Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

 • Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän edustajalle tiedoksisaantipäivä ilmenee tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta todistuksesta
 • Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta
 • Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene
 • Jos päätös on annettu tiedoksi muulle henkilölle kuin asianosaiselle tai tämän edustajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksisaantitodistuksen osoittamasta päivästä

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava seuraavat asiat:

 • päätös johon muutosta haetaan
 • valittajan nimi ja kotikunta
 • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja
 • mahdolliset asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeudelle.

Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse tai maksettuna postilähetyksenä, sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä.

Oikeuslaitoksen Internet-sivuilla on tarkemmat ohjeet asiakirjojen toimittamisesta sähköisesti: http://www.oikeus.fi/fi/index/oikeuslaitos/asiakirjojentoimittaminen.html

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määritelty niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.