Rakennusvalvontajaosto, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Rakennusvalvontajaoston pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan toimielimen pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Vastaava säännös on hallintosäännön 129 §:ssä

Hallintosäännön 128 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Seuna, johtava rakennustarkastaja, kaisa.seuna@tuusula.fi

Rakennusvalvontajaosto päättää, että

rakennusvalvontajaoston tekemät oikaisupäätökset maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista rakennus- tai toimenpidelupapäätöksistä, purkamislupapäätöksistä ja maisematyölupapäätökistä annetaan maankäyttö- ja rakennuslain 142 §:n mukaisesti tiedoksi julkipanon jälkeen kokouspäivän jälkeisenä perjantaina asettamalla julkipanokuulutus kunnan ilmoitustaululle (Kunnantalo, Hyryläntie 16)

  • rakennusvalvontajaoston tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä rakennusvalvonnassa os. Hyryläntie 16, kokouspäivän jälkeisenä perjantaina klo 12.00 - 16.00
  • johtavan rakennustarkastajan tekemät päätökset ovat nähtävillä rakennusvalvonnassa os. Hyryläntie 16 päätöspäivän jälkeisenä perjantaina klo 12.00 - 16.00

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.