Rakennusvalvontajaosto, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Oikaisuvaatimus maisematyölupaan 17-401-M

TUUDno-2017-1178

Valmistelija

 • Kaisa Seuna, johtava rakennustarkastaja, kaisa.seuna@tuusula.fi

Perustelut

Asian tausta

Johtava rakennustarkastaja myönsi Tuusulan kunnalle 4.10.2017 maisematyöluvan puiden kaatoon asemakaavan mukaiseen puistoon (VP) osoitteessa Onkipojankuja 10, 04300 Tuusula kiinteistölle 858-409-0002-0359.

Puiden kaataminen koskee asemakaavan mukaisen Kalamiehenpuiston (VP) puiston hoitoa sekä pieneltä osin myös asemakaavan VL-2 (luonnontilainen lähivirkistysalue) alueen hoitoa. Kalamiehenpuiston hoidettava alue on pinta-alaltaan noin 4000 m2 ja VL2 alueen noin 900 m2. Käsiteltävä alue on jaettu 5 osa-alueeseen. osa-alueen 2 hoitotoimenpiteet on tehty jo 2.6.2010 myönnetyn maisematyöluvan mukaisesti.

VL-2 alueella kaavamääräyksen mukaan ei merkittyjen toimintojen lisäksi saa suorittaa toimenpiteitä, jotka muuttavat alueen luonnontilaa.

Kaavoittajalla ei ollut huomautettavaa hankkeesta. Ympäristösuunnittelija esitti mm. toiveen harvennuksen suorittamisesta siten, että jonkin asteinen ”metsän tuntu” säilytetään puistometsässäkin.

Lähialueen asukkailta tuli kaksi huomautusta, joiden sisältö oli tulkittavissa toisiinsa nähden päinvastaisiksi.

Johtava rakennustarkastaja päätti myöntää maisematyöluvan hakemuksen mukaisesti ja vahvistaa esitetyt piirustukset noudatettaviksi. Muita ehtoja lupaan ei sisällytetty, kuin aloitusilmoituksen tekemistä ja loppukatselmuksen pyytämistä.

Johtava rakennustarkastaja perusteli ratkaisuaan sillä, että maisematyölupa on myönnettävä kun edellytykset sille täyttyvät. Haettu toimenpide ei vaikeuttanut alueen käyttämistä asemakaavassa varattuun tarkoitukseen, eikä turmellut kaupunkikuvaa.

Oikaisuvaatimus

Maisematyöluvasta on tehty oikaisuvaatimus As Oy Kalamiehenrannan toimesta.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan maisematyöluvan peruuttamista vähintään hakemuksen mukaisten alueiden 1, 2 ja 4 osalta.

Perusteina esitettään seuraavaa (suora lainaus): 

”Maisematyölupahakemuksessa osin todetaan hakemuksen kohteina olevien

alueiden tilanne mutta ”unohdetaan” alueella jo tehdyt toimenpiteet. Kiira myrsky kaatoi1- alueelta yhden suuren männyn ja keskikoisen koivun jotka veivät mennessään osan alueen pienpuustoa. Nämä myrskytuhot vähensivät puuston määrää ja myrskytuhot oli jo korjattu ennen naapurikuulemiseen liittyvien asiakirjojen saapumista. Alueella on, vaikkei sitä maisematyölupahakemuksen perusteluissa varsinaisesti mainita, tehty v. 2011 ja loppuvuonna 2012 hakkuita joissa 1-alueelta on poistettu Onkipojankujan tonttien itäpuolelta valtaosa suurista ja hyväkuntoisista puista ja v. 2016 laajoja hakkuita joissa alueen pienpuusto/taimikko ja huonokuntoiset puut jo poistettu 1-, 2- 4- alueilta. Tältä osin on syntynyt vaikutelma postuumista lupahakemuksesta. 1-alueesta on jo 30%- 40% puutonta

aukkoa (2011 ja 2016 hakkuiden seurauksena. 1-alueen kookkaan puuston osuus jää alle hakemuksen 10m – 15m etäisyyden kattavuudesta joten puuston edelleenharvennukselle ei ole perusteita.

Maisematyölupahakemuksessa ei haeta lupaa suurien ja vanhojen puiden kaadolle em. alueille. Maisematyöluvan perusteluissa on kuitenkin myönnetty lupa kookkaan, varttuneen, Kalamiehenpuiston puistomaisen ilmeen, ”kaupunkikuvan” ja ylipäänsä kaavanmukaisen käytön kannalta olennaisen puuston kaatamiselle yksilöimättä mistä mainittua puustoa on tarkoitus kaataa. Näemme tässä vakavan ristiriidan lupahakemuksen ja myönnetyn luvan välillä.”

Kunnanpuutarhurin vastine

Rakennusvalvonta on pyytänyt oikaisuvaatimuksen johdosta vastineen luvan hakijan edustajalta, kunnanpuutarhurilta. Vastine on saatu 13.11.2017 ja on seuraavan sisältöinen:

”Kalamiehenpuisto
Oikaisuvaatimuksen(18.10.2017) vastine

Puistometsän hoito suunnitelma kohdistuu pääasiassa alueille 1,3,4 ja 5. Lopputulos on jo aiemmin hoidetun metsän kaltainen (alue2). Huomioidaan kerroksellisuus, ei tehdä aukkoja vaan kaadetaan isoja vanhoja puita sekä nuorempaa puustoa. Alueille jätetään monilajista puustoa. Nuorta puustoa 2-5m välein. Vanhempaa puustoa 10-15m välein.

Yhteenvetona totean, että kunnan viheralueet-yksikön tehtävänä on kunnostaa/siistiä asemakaavanmukaisia puistometsiä siten, että niitä voisi käyttää mahdollisimman moni kuntalainen."

Asian ratkaisu

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii maisematyöluvan perumista vähintään alueiden 1, 2 ja 4 osalta. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo myönnetyn luvan ja sen perustelujen olevan ristiriidassa.

Rakennusvalvonta toteaa, että kunnanpuutarhurin suunnitelmaan perustuvasta maisematyöluvasta kuulemisvaiheessa saatu palaute on keskenään hyvin ristiriitaista. Molemmissa esitettiin huomattavia muutoksia hakemuksen perusteena olleeseen suunnitelmaan.

Rakennusvalvonnan näkemys kuitenkin on, että kunnan esittämän hakemuksen mukaiselle maisematyöluvalle ei ole myöntämisesteitä. Tätä käsitystä tukee myös kunnanpuutarhailta 13.11.2017 saatu vastine.  Kunta ei myöskään ole ryhtynyt muuttamaan suunnitelmaa palautteen perusteella. MRL 140 § 1. mom. mukaan maisematyölupa on pakko myöntää, jos edellytykset sille ovat olemassa. Ohessa ote finlexistä MRL 140 § 1. mom.

MRL 140 § mukaan maisematyöluvan edellytykset

”Alueella, jolla on voimassa asemakaava tai yleiskaava, maisematyölupa on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.”

Rakennusvalvonnan tulkinta on, että ottaen huomioon voimassaolevat kaavamääräykset asemakaavan mukaiselle Kalamiehenpuistoon (Vp) ja luonnontilaiselle lähivirkistysalueelle(VL-2) lupahakemuksen mukaisella suunnitelmalla haetulle puiston ja lähivirkistysalueen hoitoon tähtäävälle maisematyöluvalle ei ole perusteita olla myöntämättä lupaa. Toimenpiteen ei voida katsoa vaikeuttavan alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. Toimenpiteen ei voida myöskään katsoa turmelevan kaupunki- tai maisemakuvaa.

Lisäksi oikaisuvaatimus näyttäisi kohdistuvan ainakin osin maisematyölupapäätöksen perusteluihin. Hallinnossa katsotaan yleisesti, että valitus voi kohdistua vain itse päätökseen, sen lopputulokseen, ei päätöksen perusteluihin. Sama koskee oikaisuvaatimusta. Teoksessa Hannus – Hallberg 1997 Kuntalaki s.562 todetaan lisäksi: ”Yleisenä periaatteena onkin, ettei perusteluihin saa hakea erikseen muutosta. Vaikka perustelut olisivatkin virheelliset, asianomaisen etu ei vaadi muutoksen saamista niihin, koska perustelut eivät saa oikeusvoimaa, ts. oikeudellisesti sitovaa vaikutusta. Ainoastaan poikkeuksellisissa tapauksissa päätösten perustelut saattavat sisältää kannanoton, mikä määrää ratkaisun toisessa myöhemmin ehkä esille tulevassa asiassa ja siten sisältää päätösvallan käyttöä. Tällaisessa tapauksessa muutoksenhaku saattaa olla mahdollinen.”

Rakennusvalvonta katsoo, että maisematyölupapäätöksen yhteydessä vahvistettu suunnitelma / piirustukset eivät ole sellaisessa ristiriidassa päätöksen perusteluiden kanssa, että käsillä olisi yllä Hannus – Hallberg teoksessa tarkoitettu ”poikkeuksellinen tilanne”. Maisematyölupapäätöksen perustelut eivät ole muutenkaan virheelliset tai lainvastaiset.

Rakennusvalvonta katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä kaikilta osin.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kaisa Seuna, johtava rakennustarkastaja, kaisa.seuna@tuusula.fi

Rakennusvalvontajaosto päättää

 • merkitä tiedoksi maisematyölupapäätöksen  17-0401-M ja siitä tehdyn oikaisuvaatimuksen sekä kunnanpuutarhurin vastineen oikaisuvaatimukseen
   
 • yhtyä johtavan rakennustarkastajan kohdassa ”asian ratkaisu” esitettyyn näkemykseen asiassa
   
 • sekä yhtyä oikaisuvaatimuksen kohteena olevan maisematyölupapäätöksen perusteluihin myönteisen päätöksen puolesta ja todeta, että edellytykset haetun maisematyöluvan myöntämiselle olivat olemassa
   
 • em. perustein hylätä oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

As Oy Kalamiehenranta, Tuusulan kunta kunnossapito ja viheralueet