Rakennusvalvontajaosto, kokous 11.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 As Oy Tuusulan Ruukinpuiston oikaisuvaatimus päätökseen LP-858-2020-01094

TUUDno-2020-3058

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Johanna Aho, johtava rakennustarkastaja, johanna.aho@tuusula.fi

Perustelut

Taustaa ja asian selvittely:

Johtava rakennustarkastaja on tehnyt rakennuslupapäätöksen LP-858-2020-01094 § 578 liikerakennuksen rakentamiseksi ja rakennuksen purkamiseksi. Päätöksestä on jätetty oikaisuvaatimus määräajassa. Oikaisua päätökseen haetaan seuraavasti:

 • Carlanderintien liittymä
  • Tarkennus siitä, mitä rakennustarkastaja tarkoittaa vastineessaan lauseella ” Asuinaluetta vasten on asemakaavassa varattu pysäköintialue. Näin ollen esitetty liittymä Carlanderintieltä on asemakaavan mukainen.”
  • Miten suuremman kaupan huoltoliikenne on vähäistä. Nykyiselläänkin huoltopihan läpi ajaa vähän väliä jokin jakelu- tms. auto.
  • Miten liikenneturvallisuus tullaan huomioimaan risteyskohdassa?
 • Kierrätyspiste
  • Kierrätyspiste on suoraan Carlanderintielle tulevan uuden liittymän kohdalla. Jos kauppiaan vastine on lisätä puomi hillitäkseen läpiajoa tontilla, niin miten kierrätyspisteillä käyvät henkilöt alkavat todennäköisesti käyttäytyä?
 • Huoltopihaa rajaava aita
  • Minkälainen aita tähän on suunniteltu? Jotta huoltopihalta ja kierrätyspisteeltä ei ajaudu roskia tuulen mukana tontillemme, tulisi kyseisen aidan olla umpinainen maasta lähtien tai tiheäverkkoinen maavarasta aidan alareunaan asti.
  • Lisäksi tulee huomioida, se että kiinteistö 858-3I-740I-2 on jo valmiiksi yli metrin korkeammalla maantasosta. Kaupan alue on erittäin tuulinen paikka, joten ajopöly lentää ikivihreistä istutuksista huolimatta.
  • Nykyiselläkin ratkaisulla kaupan välinen tila ja tontin rajalla lähellä olevat rakennukset aiheuttavat kaikukammion, joten muutama ikivihreä puu ei valitettavasti toimi ääniesteenä.

Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan liitteenä.

Asian selvittely:

Rakennuspaikka sijoittuu Roinilanpellon asemakaavan K-23, liike- ja toimistorakennusten, korttelialueelle. Kaavamääräyksessä todetaan mm. seuraavaa:

 • Varastointialueet on sijoitettava rakennusten sisälle.
 • Mahdollinen huoltopiha on erotettava muusta ympäristöstä kaupunkikuvallisesti korkeatasoisin aidoin.
 • Liikennealueen puoleisissa julkisivuissa ja lähiympäristön käsittelyssä on kiinnitettävä erityistä huomiota kaupunkikuvallisiin seikkoihin. Rakentamisen laadun tulee korostaa alueen merkitystä kuntakeskuksen pääsisääntuloalueena.

Lisäksi määräyksissä määrätään julkisivu- ja kattomateriaaleista sekä kattomuodosta, katoksista sekä rakentamattomien korttelinosien käsittelystä.

Hankkeelle on myönnetty poikkeamispäätös, mikä on lainvoimainen. Poikkeamispäätöksessä on hyväksytty rakentaminen muun muassa osittain rakennusalan ulkopuolelle pysäköintialueeksi osoitetulle alueelle ehdolla, että pysäköintialueelle osoitettujen toimintojen aiheuttamia haittoja rajanaapurin suuntaan pyritään minimoimaan.

Myönnetty rakennuslupa LP-858-2020-01094 § 578 on voimassaolevan asemakaavan sekä myönnetyn poikkeamispäätöksen mukainen.

Oikaisuvaatimuksen tekijöiden kiinteistö sijoittuu liikerakennuksen huoltopihan naapurustoon. Oikaisuvaatimuksen tehneen kiinteistön rajalla on autokatos sekä aita. Asuntojen oleskelupihat sijoittuvat poispäin liikerakennuksesta.

Hakijalle on varattu mahdollisuus mielipiteensä antamiseen jätettyyn oikaisuvaatimuksen sisällöstä. Hakijan on antanut vastineen oikaisuvaatimukseen, jossa todetaan mm. seuraavaa:

 • Tulevaisuudessa kaupan tavaran toimitusaikoja muutetaan siten, että haittaa ei aiheudu lähialueelle klo 22.00 jälkeen.
 • Carlanderintien uuden liittymän rakentaminen liittyy alueen uuteen katusuunnitelmaan. Kaupan toiveena on turvallisen suojatien rakentaminen em. liittymään.
 • Huoltopihaa rajaavan aidan rakentamisessa tullaan huomioimaan roskien lentämisen estäminen naapuritontille asentamalla esim. aidan alareunaan tiheäsilmäinen verkko.

Vastine kokonaisuudessaan on liitteenä.

Asian ratkaisu:

Maankäyttö- ja rakennuslain 135 §:n rakennusluvan myöntämisedellytykset ovat:

1) rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen;
2) rakentaminen täyttää sille 117 §:ssä säädetyt sekä muut tämän lain mukaiset tai sen nojalla asetetut vaatimukset;
3) rakennus soveltuu paikalle;
4) rakennuspaikalle on käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sellaisen järjestämiseen;
5) vedensaanti ja jätevedet voidaan hoitaa tyydyttävästi ja ilman haittaa ympäristölle; sekä
6) rakennusta ei sijoiteta tai rakenneta niin, että se tarpeettomasti haittaa naapuria tai vaikeuttaa naapurikiinteistön sopivaa rakentamista.

Myönnetty lupa on voimassaolevan asemakaavan ja kiinteistölle myönnetyn poikkeamispäätöksen mukainen. Naapuri on oikaisuvaatimuksessa tuonut esille muun muassa Carlanderintiehen rakennettavan uuden huoltoajoon liittyvän liittymän liikenneturvallisuuden. Kyseisessä kohdassa ei ole asemakaavassa liittymäkieltoa, joten liittymä on asemakaavan mukaan mahdollinen. Liittymä johtaa asemakaavassa pysäköintiin varatulle tontin osalle, joten tältäkin osin ratkaisu toteuttaa asemakaavaa. Asian valmistelun yhteydessä on myös pyydetty kunnallistekniikan näkemys ratkaisun mahdollisesta liikenneturvallisuuden vaarantumisesta. Kunnan yhdyskuntatekniikka on tähän todennut seuraavaa: ”Kauppojen ajoliittymät ovat tunnetusti yleensä varsin vilkasliikenteisiä risteyskohtia. Siksi kunnan näkemys on, että kauppojen ajoliittymiin on perusteltua lisätä suojatiemerkit ja ajoratamaalaukset kevyen liikenteen risteyskohtiin liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Kiinteistön tulee olla asiasta yhteydessä kuntaan tarkempien ohjeiden saamiseksi.” Hakija on vastineessaan esittänyt halukkuuden toimia kunnan kanssa yhteistyössä turvallisen liittymän toteuttamiseksi.

Hakija on vastineessaan myös esittänyt, että kauppatoiminnan tavaratoimitusten osalta voidaan aikatauluja muuttaa, jotta lähialueen asukkaille ei toiminnasta aiheutuisi kohtuutonta haittaa. Myöskin huoltopihaa rajaavaan aitaan on hakija antanut selvityksen, jonka mukaan oikaisuvaatimuksessa esille nostettu roskien ohjautuminen naapurikiinteistölle voidaan estää.

Esittelijän näkemyksestä hakija on vastineessaan esittänyt ratkaisut oikaisuvaatimuksessa esille nostettuihin epäkohtiin. Johtavan rakennustarkastajan myöntämä rakennuslupa on voimassaolevan asemakaavan ja hankkeelle myönnetyn poikkeamispäätöksen mukainen, rakennus soveltuu paikalle. Hakijan esittämillä toimilla minimoidaan rakentamisen ja kaupan toiminnan aiheuttama haitta naapurustoon sekä huomioidaan mahdolliset liikenneturvallisuusasiat. Näin ollen rakennus ei haittaa tarpeettomasti naapuria tai vaikeuttaa naapurikiinteistön sopivaa rakentamista. Johtavan rakennustarkastajan lupapäätös tulisi pysyttää voimassa.

Liitteet:

 • johtavan rakennustarkastajan lupapäätös LP-858-2020-01094 § 578
 • Lupapäätökseen liittyvä asemapiirros
 • Oikaisuvaatimus 18.12.2020
 • Hakijan vastine oikaisuvaatimukseen

Ehdotus

Esittelijä

Johanna Aho, johtava rakennustarkastaja, johanna.aho@tuusula.fi

Rakennusvalvontajaos päättää

 • merkitä tiedoksi oikaisuvaatimuksen liitteineen
 • yhtyä johtavan rakennustarkastajan näkemykseen asiassa ja hylätä oikaisuvaatimuksen

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun, puheenjohtaja esitti asian palauttamista valmisteluun. Rakennusvalvontajaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

Päätös

Rakennusvalvontajaosto päätti palauttaa asian valmisteluun.
 

Valmistelija

 • Johanna Aho, johtava rakennustarkastaja, johanna.aho@tuusula.fi

Perustelut

Taustaa ja asian selvittely:

Johtava rakennustarkastaja on tehnyt rakennuslupapäätöksen LP-858-2020-01094 § 578 liikerakennuksen rakentamiseksi ja rakennuksen purkamiseksi. Päätöksestä on jätetty oikaisuvaatimus määräajassa. Oikaisua päätökseen haetaan seuraavasti:

 • Carlanderintien liittymä
  • Tarkennus siitä, mitä rakennustarkastaja tarkoittaa vastineessaan lauseella ” Asuinaluetta vasten on asemakaavassa varattu pysäköintialue. Näin ollen esitetty liittymä Carlanderintieltä on asemakaavan mukainen.”
  • Miten suuremman kaupan huoltoliikenne on vähäistä. Nykyiselläänkin huoltopihan läpi ajaa vähän väliä jokin jakelu- tms. auto.
  • Miten liikenneturvallisuus tullaan huomioimaan risteyskohdassa?
 • Kierrätyspiste
  • Kierrätyspiste on suoraan Carlanderintielle tulevan uuden liittymän kohdalla. Jos kauppiaan vastine on lisätä puomi hillitäkseen läpiajoa tontilla, niin miten kierrätyspisteillä käyvät henkilöt alkavat todennäköisesti käyttäytyä?
 • Huoltopihaa rajaava aita
  • Minkälainen aita tähän on suunniteltu? Jotta huoltopihalta ja kierrätyspisteeltä ei ajaudu roskia tuulen mukana tontillemme, tulisi kyseisen aidan olla umpinainen maasta lähtien tai tiheäverkkoinen maavarasta aidan alareunaan asti.
  • Lisäksi tulee huomioida, se että kiinteistö 858-3I-740I-2 on jo valmiiksi yli metrin korkeammalla maantasosta. Kaupan alue on erittäin tuulinen paikka, joten ajopöly lentää ikivihreistä istutuksista huolimatta.
  • Nykyiselläkin ratkaisulla kaupan välinen tila ja tontin rajalla lähellä olevat rakennukset aiheuttavat kaikukammion, joten muutama ikivihreä puu ei valitettavasti toimi ääniesteenä.

Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan liitteenä.

 

Asian selvittely:

Rakennuspaikka sijoittuu Roinilanpellon asemakaavan K-23, liike- ja toimistorakennusten, korttelialueelle. Kaavamääräyksessä todetaan mm. seuraavaa:

 • Varastointialueet on sijoitettava rakennusten sisälle.
 • Mahdollinen huoltopiha on erotettava muusta ympäristöstä kaupunkikuvallisesti korkeatasoisin aidoin.
 • Liikennealueen puoleisissa julkisivuissa ja lähiympäristön käsittelyssä on kiinnitettävä erityistä huomiota kaupunkikuvallisiin seikkoihin. Rakentamisen laadun tulee korostaa alueen merkitystä kuntakeskuksen pääsisääntuloalueena.

Lisäksi määräyksissä määrätään julkisivu- ja kattomateriaaleista sekä kattomuodosta, katoksista sekä rakentamattomien korttelinosien käsittelystä.

Hankkeelle on myönnetty poikkeamispäätös, mikä on lainvoimainen. Poikkeamispäätöksessä on hyväksytty rakentaminen muun muassa osittain rakennusalan ulkopuolelle pysäköintialueeksi osoitetulle alueelle ehdolla, että pysäköintialueelle osoitettujen toimintojen aiheuttamia haittoja rajanaapurin suuntaan pyritään minimoimaan.

Myönnetty rakennuslupa LP-858-2020-01094 § 578 on voimassaolevan asemakaavan sekä myönnetyn poikkeamispäätöksen mukainen.

Oikaisuvaatimuksen tekijöiden kiinteistö sijoittuu liikerakennuksen huoltopihan naapurustoon. Oikaisuvaatimuksen tehneen kiinteistön rajalla on autokatos sekä aita. Asuntojen oleskelupihat sijoittuvat poispäin liikerakennuksesta.

Hakijalle on varattu mahdollisuus mielipiteensä antamiseen jätettyyn oikaisuvaatimuksen sisällöstä. Hakijan on antanut vastineen oikaisuvaatimukseen, jossa todetaan mm. seuraavaa:

 • Tulevaisuudessa kaupan tavaran toimitusaikoja muutetaan siten, että haittaa ei aiheudu lähialueelle klo 22.00 jälkeen.
 • Carlanderintien uuden liittymän rakentaminen liittyy alueen uuteen katusuunnitelmaan. Kaupan toiveena on turvallisen suojatien rakentaminen em. liittymään.
 • Huoltopihaa rajaavan aidan rakentamisessa tullaan huomioimaan roskien lentämisen estäminen naapuritontille asentamalla esim. aidan alareunaan tiheäsilmäinen verkko.

Vastine kokonaisuudessaan on liitteenä.

Asia palautettiin 21.1.2021 rakennusvalvontajaostossa valmisteltavaksi, koska olevan kierrätyspisteen sijaintia ei pidetty ratkaisussa hyvänä. Kierrätyspisteen sijainnin osalta valmistelija lähestyi kuntasuunnittelupäällikköä ja asian tiimoilta pidettiin palaveri, jossa mukana olivat hakijan, kierrätyspisteen ja kunnan edustajat. Palaverissa sovittiin kierrätyspisteen sijainnin muutos kiinteistön sisällä. Kierrätyspiste siirretään hakijan antaman selvityksen mukaan rakentamisen ajaksi esitettyyn uuteen paikkaan. Kierrätyspisteen toimija (Rinki Oy) selvittää mihin Kellokoskella lopullisesti kierrätyspiste sijoittuu. Hakija toimitti muutetun asemapiirroksen ja muutoksen osalta kuultiin lähintä rajanaapuria 31-7401-5. Naapurilla ei ole huomautettavaa uudesta väliaikaisesta sijainnista.

 

Asian ratkaisu:

Maankäyttö- ja rakennuslain 135 §:n rakennusluvan myöntämisedellytykset ovat:

1) rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen;
2) rakentaminen täyttää sille 117 §:ssä säädetyt sekä muut tämän lain mukaiset tai sen nojalla asetetut vaatimukset;
3) rakennus soveltuu paikalle;
4) rakennuspaikalle on käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sellaisen järjestämiseen;
5) vedensaanti ja jätevedet voidaan hoitaa tyydyttävästi ja ilman haittaa ympäristölle; sekä
6) rakennusta ei sijoiteta tai rakenneta niin, että se tarpeettomasti haittaa naapuria tai vaikeuttaa naapurikiinteistön sopivaa rakentamista.

Myönnetty lupa on voimassaolevan asemakaavan ja kiinteistölle myönnetyn poikkeamispäätöksen mukainen. Naapuri on oikaisuvaatimuksessa tuonut esille muun muassa Carlanderintiehen rakennettavan uuden huoltoajoon liittyvän liittymän liikenneturvallisuuden. Kyseisessä kohdassa ei ole asemakaavassa liittymäkieltoa, joten liittymä on asemakaavan mukaan mahdollinen. Liittymä johtaa asemakaavassa pysäköintiin varatulle tontin osalle, joten tältäkin osin ratkaisu toteuttaa asemakaavaa. Asian valmistelun yhteydessä on myös pyydetty kunnallistekniikan näkemys ratkaisun mahdollisesta liikenneturvallisuuden vaarantumisesta. Kunnan yhdyskuntatekniikka on tähän todennut seuraavaa: ”Kauppojen ajoliittymät ovat tunnetusti yleensä varsin vilkasliikenteisiä risteyskohtia. Siksi kunnan näkemys on, että kauppojen ajoliittymiin on perusteltua lisätä suojatiemerkit ja ajoratamaalaukset kevyen liikenteen risteyskohtiin liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Kiinteistön tulee olla asiasta yhteydessä kuntaan tarkempien ohjeiden saamiseksi.” Hakija on vastineessaan esittänyt halukkuuden toimia kunnan kanssa yhteistyössä turvallisen liittymän toteuttamiseksi.

Hakija on vastineessaan myös esittänyt, että kauppatoiminnan tavaratoimitusten osalta voidaan aikatauluja muuttaa, jotta lähialueen asukkaille ei toiminnasta aiheutuisi kohtuutonta haittaa. Myöskin huoltopihaa rajaavaan aitaan on hakija antanut selvityksen, jonka mukaan oikaisuvaatimuksessa esille nostettu roskien ohjautuminen naapurikiinteistölle voidaan estää.

Asian palauttamisen jälkeen hanke on muuttunut kierrätyspisteen sijainnin osalta. Uusi sijainti on kiinteistön sisällä Olanderintien varressa pohjoisosassa kiinteistöä. Uuden sijainnin osalta on lähintä asuinkiinteistöä kuultu, eikä tällä naapurilla ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Esittelijän näkemyksestä hakija on vastineessaan sekä muutetussa asemapiirroksessa esittänyt ratkaisut oikaisuvaatimuksessa esille nostettuihin epäkohtiin. Johtavan rakennustarkastajan myöntämä rakennuslupa on voimassaolevan asemakaavan ja hankkeelle myönnetyn poikkeamispäätöksen mukainen, rakennus soveltuu paikalle. Hakijan esittämillä toimilla minimoidaan rakentamisen ja kaupan toiminnan aiheuttama haitta naapurustoon sekä huomioidaan mahdolliset liikenneturvallisuusasiat. Näin ollen rakennus ei haittaa tarpeettomasti naapureita tai vaikeuttaa naapurikiinteistöjen sopivaa rakentamista. Johtavan rakennustarkastajan lupapäätös tulisi pysyttää voimassa ja hyväksyä oikaisuvaatimuksen käsittelyssä liitetty uusi muutettu asemapiirros.

 

Liitteet:

 • johtavan rakennustarkastajan lupapäätös LP-858-2020-01094 § 578
 • Lupapäätökseen liittyvä asemapiirros
 • Oikaisuvaatimus 18.12.2020
 • Hakijan vastine oikaisuvaatimukseen
 • Muutettu asemapiirros

Ehdotus

Esittelijä

 • Johanna Aho, johtava rakennustarkastaja, johanna.aho@tuusula.fi

Rakennusvalvontajaosto päättää

 • merkitä tiedoksi oikaisuvaatimuksen liitteineen
 • yhtyä johtavan rakennustarkastajan näkemykseen asiassa ja hylätä oikaisuvaatimuksen sekä hyväksyä uusi muutettu asemapiirros kierrätyspisteen siirrosta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

oikaisuvaatimuksen tekijä, hakija

Muutoksenhaku

Valitusoikeus

Rakennusvalvontajaoston päätökseen saa hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelle tehtävällä kirjallisella valituksella.

Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Valitusaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen on katsottava saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä jolloin tuomioistuimessa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Helsingin hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
 • muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
 • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
 • jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmä on muutoksenhakijan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava.

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo aiemmin ole toimitettu viranomaiselle
 • asiamiehen on liitettävä valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeuteen osoitteella:

Helsingin hallinto-oikeus

Radanrakentajantie 5

00520 Helsinki

Faksinumero: 029 56 42079

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmän voi toimittaa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä taikka lähettää lähetin välityksellä, postitse, faksina tai sähköpostina. Valituskirjelmän lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen virka-ajan päättymistä.

Sähköisesti (faksina tai sähköpostina) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.