Lapsi- ja perheasiainneuvosto, kokous 6.5.2021

§ 14 Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleisssuunnitelma, Lape-neuvoston lausunto

TUUDno-2020-397

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut
Tuusulan kunnan kasvu ja ympäristö/kaavoitus pyytää lausuntopyynnössään 24.3.2021 Lapsi-  ja perheasiainneuvoston lausuntoa Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelmasta. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 6.5.2020 klo 16.00.

Asiaselostus
Tuusula käynnisti vuonna 2017 projektin Tuusulanjärven ja -​joen ranta-​alueiden virkistyskäytön kehittämiseksi. Tuusulanjärveä kiertävän yhtenäisen reitistön suunnittelu ja toteutus on ollut kuluvan valtuustokauden (2017-​2021) tärkeä tavoite. Tuusulanjärven virkistyskäytön yleissuunnitelmatyö tilattiin konsulttityönä Swecolta tammikuussa 2020. Osana työtä Sweco toteutti myös Tuusulanjärven ja lähialueiden virkistys-​ja matkailureittien tarveselvityksen. Selvityksen perusteella erityisen suuri tarve on hyvin opastetuille, ​jatkuville,​ palveluja sisältäville ja teemoitetuille reiteille. Tarve on ylikunnallinen ja kuntien kaikkia alueita koskeva.

Lähivirkistysreittien ympärivuotinen käyttö ja tarve uusille reiteille on vahvassa kasvussa. Nykyisille reiteille toivotaan ulkoilijan peruspalveluita,​parempaa joukkoliikenteen saavutettavuutta sekä matkailupalveluja. Yleissuunnitelmassa on osoitettu Tuusulanjärveä kiertävä reitistö,​ joka johtaa vierailijan tutustumaan alueen monipuoliseen luontoon, ​maisemiin,​ kulttuurikohteisiin ja liikuntapaikkoihin. Suunnitelmakartalle on yhdistetty alueelle eri aikoina laadittujen kaavojen,​virkistyskäyttösuunnitelmien,​selvitysten sekä puistosuunnitelmien aineistoja.

Yleissuunnitelmakartalla osoitetaan virkistysreitistö ja siihen kytkeytyvät olemassa olevat virkistyskohteet. Lisäksi esitetään virkistykseen kehittämiskohteet sekä reittiverkoston täydennystarpeet. Tämän lisäksi suunnitelmaa esittelevään raporttiin on koottu erilaisten selvitysten, ​kuten luonto-​,​ maisema-​ja kulttuuriselvitysten tuloksia sekä muita lähtötietoja,​kuten esimerkiksi karttakoosteita nykyisistä palvelukohteista,​pysäköintipaikoista ja venevalkamista sekä muista järveä ympäröivistä nykyisistä jalankulun ja pyöräilyn reiteistä.

Yleissuunnitelmatyö on pitänyt sisällään laajan lähtöaineiston koonnin lisäksi reittitarkastelua,​jossa on selvitetty Tuusulanjärveä ympäröivät jalankulun,​pyöräilyn,​ ulkoilun sekä maastopyöräilyn reitit. Reittien jatkuvuutta on tutkittu joukkoliikenteen pysäkeiltä ja pysäköintialueilta alueen eri kohteisiin sekä yhteyksien jatkuvuutta eri  palveluiden ja kohteiden välillä. Reittien linjauksissa on pyritty huomioimaan maanomistukselliset kysymykset. 

Suunnittelussa on tarkasteltu laajasti eri virkistyskäyttöjä,​erilaisia käyttäjäryhmiä ja heidän vaihtuvia tarpeitaan reittien näkökulmasta. Osaa kohteista on tutkittu reittien jatkuvuuden ja kohteiden saavutettavuuden sekä rakennettavuuden kannalta  yleissuunnitelmatasoa tarkemmin. Tällaisia kohteita ovat olleet esimerkiksi reittimahdollisuuksien ja vaihtoehtojen tutkiminen Sarvikallion reitiltä kohti lintukosteikkoja,​reittien yhdistyminen Anttilan tilakeskuksen läpi sekä yhteyksien tutkiminen Koskenmäentien yli jokivarteen. Työn yhteydessä on laadittu myös Rantatien alustava kehittämissuunnitelma.


Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleisssuunnitelma, Lapsi ja perheasiainneuvoston lausunto

Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelman tavoitteena on rantojen virkistyskäytön kehittäminen. Yleissuunnitelmassa osoitetaan paitsi virkistysreitistö myös siihen kytkeytyvät olemassa olevat virkistys-​,​ suunnittelu- ​ja kulttuurikohteet sekä virkistyskäytön täydennystarpeet Tuusulan kunnan alueella. Lapsi- ja perheasianneuvoston mielestä esteettömyys on huomioitava kaikessa suunnittelussa. Se helpottaa myös lapsiperheiden liikkumista alueella. 

Raportissa on koottu hyvin yhteen luontoon,​virkistykseen ja kulttuuriin liittyvät virkistyspaikat ja kuvattu laajasti virkistyskäyttöä sekä erilaisia käyttäjäryhmiä. Kuitenkin suunnitelmassa olisi hyvä huomioida palveluiden ja niiden käytettävyys ympäri vuoden. Tuusulanjärvellä liikkuu erityisesti talvella paljon kävijöitä,​ joista osa tulee Tuusulanjärvelle laajemmalti Etelä-​Suomesta. Tämän vuoksi pysäköintialueiden riittävyys on tärkeää. Suunnitelmassa onkin korostettu pysäköintialueiden riittävyyttä ja niiden sijoittumista järven eri puolille, ​mikä on hyvä asia. Ainakin osa nykyisistä reiteistä on hyvin suosittuja, ​mikä asettaa paineita alueen virkistyskäytön kehittämiselle. Sarvikallio on jo nykyisellään erittäin suosittu virkistysalue. Sen ja pysäköintialueen laajentaminen on hyvä tavoite. Lapsiperheet tulevat alueelle usein omalla autollaan,​koska julkinen liikenne on vähäistä. 

Suunnitelmassa esitellään kehittämiskohteet, ​reitistöt ja yhteystarpeet. Reittien yhteyksiä rakennettaessa tulee varmistaa,​että niitä on mahdollista toteuttaa niin kaavojen kuin tarvittavien lupien kannalta. Kulkuyhteydet asuinalueilta Tuusulanjärven virkistyskohteisiin on tehtävä niin,​että asuinalueilta on sujuva pääsy Tuusulanjärven virkistyskohteisiin,​mutta kulkeminen ei häiritse rantojen lähellä 
asuvia asukkaita. Jotta Tuusulanjärven virkistyskohteet ovat käytettävissä mahdollisimman monelle kävijälle ja liikkujalle,​tulee kiinnittää huomiota mahdollisuuteen esteettömään liikkumiseen alueella. 

Rannan saavutettavuuden parantaminen on erittäin hyvä tavoite. Tuusulanjärven virkistävä vaikutus on hyvä saada kaikkien ulottuville nykyistä useammassa kohdassa. Kun karttoja ja opasteita kohteista laaditaan,​tulee niissä selvästi kuvata,​ millainen kohde on, jotta perheet voivat etukäteen miettiä, onko kulkeminen siellä mahdollista esimerkiksi lapsen ikä huomioiden. 

Koskenmäen kevyen liikenteen väylä on kapea ja turvaton. Pyörält liikkuvat tiellä usein lujaa. Pienten lasten kanssa liikuttaessa kevyen liikenteen väylän käyttö on vaarallista ja epämiellyttävää. Sen kehittäminen on tarpeen.

Fjällbon aluetta kannattaa edelleen kehittää kuntalaisten yhteisenä virkistysalueena. 

Kuntayhteistyö on tärkeää ja kehittämishankkeita olisi hyvä suunnitella ja tehdä yhdessä Tuusulanjärven ympäristökuntien kanssa,​jotta yhtenäinen ilme ja palveluiden monipuolisuus voitaisiin taata. Yhteistyö etenkin Järvenpään kanssa on tärkeää Rantareitin kokonaiskäytettävyyden kannalta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Lapsi- ja perheasianneuvosto päättää antaa asiaselostuksen mukaisen lausunnon.