Lapsi- ja perheasiainneuvosto, kokous 6.5.2021

§ 15 Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäyttösuunnitelmaehdotus, Lape-neuvoston lausunto

TUUDno-2020-1790

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Tuusulan kunnan kasvu ja ympäristö/kaavoitus pyytää lausuntopyynnössään 24.3.2021 Lapsi- ja perheasiainneuvoston lausuntoa Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelmasta.  Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 6.5.2020 klo 16.00.

Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämisestä on laadittu visio,​ joka on pohjana asemakaavoitukselle, ​puistosuunnitelmalle sekä virkistystoimintojen toteutukselle. Työn painopisteeksi on otettu venepaikkojen ja uusien ranta-​aktiviteettien kehittäminen maisema-​ ja luontoarvoja vaalien.

Kehittämissuunnitelman sisältö tiivistettynä
Kehittämissuunnitelmassa todetaan Anttilan tilakeskuksen tukeutuvan vahvasti Tuusulanjärveen. Rannan upeat maisemat ja alueelle suunnitellut oleskelupaikat,​ luontopolut sekä palvelut ovat tulevaisuudessa asukkaiden, ​Sarvikalliolla ulkoilevien,​ järven pyörällä kiertävien sekä matkailijoiden käytössä. Suunnitelmassa esitetään alueelle monenlaisia oleskelulavoja tai -​paikkoja,​ jotka muodostavat alueelle omia toiminnallisia saarekkeitaan,​ jotka yhdistyvät toisiinsa kattavan polkureitistön ja pitkospuureittien avulla. Keinotekoiselle niemelle osoitetaan mm. ravintolaa ja terassia,​ saunaa ja infopistettä.

Suunnittelussa tuodaan esille Anttilan koetilan historiaa,​hyödynnetään alueen maisemaelementtejä sekä vaalitaan luontoarvoja. Suunnitteluperiaatteena on, ​että rakentamisesta jää mahdollisimman vähäinen jalanjälki ja että rakentaminen nivoutuu ympäristöönsä sulavasti. 

Virkistystoimintojen toteutus esitetään vaiheistettavan siten,​että alueen kehittäminen ja aktivoiminen lähtevät liikkeelle pienin askelin: syksyllä on tarkoitus rakentaa piknik-​ ja grillipaikka nykyisen kasvihuoneen ja rannan väliselle niitylle. Jatkossa rakentamista  esitetään tehtävän yhteistyössä asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa, ​jolla vahvistetaan yhteisön sitoutumista alueen kehittämiseen ja rakentamiseen.

Suuri osa rannasta ja siellä jo olevasta reitistä sekä venepaikat ovat Paijalan osakaskunnan ja vesiosakaskunnan omistuksessa. Olemassa olevia venepaikkoja voidaan myöhemmin täydentää suunnitelmassa esitellyllä venelaiturilla. Nykyisen venevajan tilalle on esitetty venevajaa, ​jossa veneitä voi kunnostaa,​ järjestää kursseja tai tavata muita veneilijöitä. Osakaskunnan alueella kulkeva rantareitti on osoitettu suunnitelmassa luonnonmukaiseksi jätettäväksi rannan suuntaiseksi kävelyreitiksi.

Tämän nähtävillä oloaineiston liitteenä on myös suunnitelman pohjalta laadittu laituri- ​ja uimapaikkaselvitys,​ jossa arvioitiin niiden  toteuttamismahdollisuuksia ja -​kustannuksia. Selvityksen perusteella oleilu ja toiminnot veden äärellä voidaan toteuttaa monen tasoisina: kohteeseen voidaan tehdä pelkkä uimapaikka siivoamalla vesialue ja ranta sekä tasoittamalla pohjaa hieman. Sinne voidaan myös tehdä ruoppausten, ​kelluvan saaren ja laiturin päähän suunnitellun uima-​altaan avulla tasokkaampi uimaranta. Laiturit voidaan toteuttaa myös osa kerrallaan ja niitä voidaan täydentää tarpeen mukaan myöhemminkin.

Reittiyhteyksien parantaminen on keskeisessä roolissa alueen virkistystoimintojen kehittämisessä: alueelle osoitetaan erikseen reittejä pyöräilyyn,​kävelyyn sekä luonnon kokemiseen: rantaan kulkevia reittejä lisätään siten,​että järven eteläosan asuinalueet 
yhdistyvät alueelle Rantaniityntien kevyen liikenteen väylältä suunnitellun reitin ja Hankkijanojan yli rakennettavan uuden sillan kautta tilakeskukselle ja siitä edelleen Sarvikallion suuntaan. Pyöräilyreitti kulkee Anttilan tilakeskuksen tulevan asutusalueen läpi – kävelijöitä ja hidasta liikkumista varten on oma rantareittinsä,​joka alueella on jo nyt olemassa Paijalan osakaskunnan mailla. Uudet reitit ja luontopolut suunnitellaan rakennettavan mahdollisimman luonnonmukaisista materiaaleista.

 

Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma,​ Lapsi- ja perheasiainneuvoston lausunto

Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma on kunnianhimoinen suunnitelma, ​jossa kuntalaisten ja maanomistajien osallistuminen suunnitteluun on tärkeää. Lapsi- ja perheasiainneuvoston mielestä alueen kehittäminen niin,​ että se toimisi 
yhteisenä olohuoneena asukkaiden käyttöön on kannatettava ajatus. On myös hyvä asia,​ että toimintoja esitetään toteutettavaksi yksi kerrallaan. Asukkaiden osallistumisessa ja alueen yhteiskehittämisessä huomioitava lapsiperheet,​ koska tarkoitus on tehdä julkista tilaa kaikkien käyttöön. On myös hyvä asia, ​että toimintoja esitetään toteutettavaksi osissa, ​sillä matkan varrella voi nousta esiin uusia tarpeita ja asioita,​ jotka voidaan ottaa huomioon aluetta rakennettaessa.

Suunnitelma tarjoaa erilaisia toimintoja erilaisille kohderyhmille ympäri vuoden, ​mikä osaltaan lisää alueen virkistyskäytön mahdollisuuksia ja tarjoaa mahdollisuuksia asukkaiden hyvinvoinnin edistämiselle.

Suunnittelussa on huomioitu alueella jo olemassa olevat paikat, ​maaseutumaisuus ja luontoarvojen vaaliminen. Huomioitavaa on myös, ​että reittiyhteyksien parantaminen on keskeistä virkistyskäytön lisäämisessä. On tärkeää, ​että Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma ja Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma nivoutuvat toisiinsa yhteneväiseksi kokonaisuudeksi. 

Anttilan aluen kohdalla esteettömyyttä ei ole erityisesti painotettu. Ainakin osa reiteistä pitäisi toteuttaa esteettöminä, ​erityisesti 
rantaan pääsy, jolloin muun muassa lastenvaunuilla on helpompi päästä rannan tuntumaan. 

Lapsi- ja perheasianneuvosto toteaa, että turvallisuuteen olisi hyvä panostaa, jotta kaiken ikäisten turvallinen liikkuminen ja oleskelu alueella voidaan taata. Lisäksi Anttilan rannan pyöräilyreitin sijaintiin kannattaa kiinnittää huomiota ja varmistaa että ranta-alue pysyy vapaa-​ajankäytössä ja vältytään pyöräilijoiden,​ kävelijöiden ja veneilijöiden yhteentörmäyksiltä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Lapsi- ja perheasiainneuvosto päättää hyväksyä asiaselostuksen mukaisen lausunnon.