Kuntakehityslautakunta, kokous 8.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Toimielinten työskentelyn arviointi 2017-2021 ja kehittämistoimenpiteet, kuntakehityslautakunta

TUUDno-2019-1176

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

Toimielinten työskentelyn arviointi 2017-2021 ja kehittämistoimenpiteet, Kuntakehityslautakunta

 

Valtuustokauden 2017-2021 päätteeksi on toteutettu luottamuselinten työskentelyn arviointi. Arvioinnin tavoitteena on vetää yhteen päättyvän valtuustokauden onnistumisia ja kehityskohteita sekä kääntää katseita tulevaan valtuustokauteen. Arvioinnin yhteydessä vastattiin myös luottamushenkilöille suunnattuun strategiakyselyyn. Vastauksia hyödynnetään uuden kuntastrategian laadinnassa ja poliittisen johtamisjärjestelmän uudistuksen 2. vaiheen kehittämistyössä.

Arvioinnit toteutettiin 26.5.- 20.6.2021 välillä valtuuston, kunnanhallituksen, lautakuntien ja jaostojen jäsenten keskuudessa. Jokaiselle luottamuselimelle oli oma kyselynsä (valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat, jaostot). Toimielinten työskentelyä arvioineiden kyselyiden rinnalla toteutettiin strategiakysely, jossa arvioitiin päättyvän valtuustokauden strategiaa sekä haettiin evästystä käynnistyvän valtuustokauden strategialle. Vastaavat arvioinnit toteutettiin myös edellisen valtuustokauden päätteeksi keväällä 2017. Tämän lisäksi toteutettiin väliarviointi toimielinten työskentelystä keväällä 2019 ja tulokset käsiteltiin tuolloin luottamuselimissä.

Nyt toteutettujen kyselyiden tuloksia voi verrata vuoden 2017 ja 2019 kyselyihin sekä muiden kuntien luottamuselimissä toteutettujen kyselyiden vastausten keskiarvoihin.

 

Kuntakehityslautakunnan arviointikyselyn tulokset ja kehittämistoimenpiteet

Kuntakehityslautakunnan työskentelyn arviointikyselyssä nousi esiin….

Vahvuudet ja mahdollisuudet

 • Oma rakentava suhtautuminen lautakuntatyöskentelyyn
 • Tiedonsaanti käsiteltävistä asioista
 • Esittelytekstit ovat huolellisesti valmisteltuja
 • Päätösehdotuksen ovat selkeitä

Heikkoudet ja kehittämiskohteet

 • Tiedonsaanti valmisteltavista asioista
 • Vaikuttaminen valmisteltaviin asioihin
 • Käsittelyaikaa on varattu riittävästi
 • Asiat tulevat käsittelyyn oikea-aikaisesti
 • Yhteistyö
 • Lautakuntien ja hallituksen teematapaamiset (kehittämiskohde)

 

Kuntakehityslautakunnan työskentelyn arvioinnin tuloksia esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

 • merkitä tiedokseen Kuntakehityslautakunnan työskentelyn arvioinnin ja sopia kehittämiskohteista.

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun ehdotti puheenjohtaja Mika Mäki-Kuhna Jari Anttalaisen kannattamana päätökseen lisättäväksi kohdan, jonka mukaan kuntakehityslautakunta edellyttää että seuraavan lautakunnan ensimmäisessä kokouksessa selvitys on käytävä läpi. Lautakunta hyväksyi lisäyksen yksimielisesti.

Päätös

Kuntakehityslautakunta päätti

 • merkitä tiedokseen Kuntakehityslautakunnan työskentelyn arvioinnin ja sopia kehittämiskohteista.
 • kuntakehityslautakunta edellyttää että seuraavan lautakunnan ensimmäisessä kokouksessa selvitys on käytävä läpi.

Valmistelija

 • Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

 • merkitä tiedokseen kuntakehityslautakunnan työskentelyn arvioinnin.

 

Päätös

Kuntakehityslautakunta päätti

 • merkitä tiedokseen kuntakehityslautakunnan työskentelyn arvioinnin.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.