Kuntakehityslautakunta, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Vanha valtatie, asemakaavamuutos (3625)

TUUDno-2020-2170

Valmistelija

 • Laura Jalonen, kaavoitusavustaja, laura.jalonen@tuusula.fi

Perustelut

Vanhan valtatien asemakaavamuutos

Perustelut

Asemakaavan muutos koskee maantien 1456 (Vanha valtatie) aluetta, joka sijaitsee Kellokosken keskustassa välillä Carlanderintien liittymä - Kellotorin eteläpuoli. Nykyinen liikennealue on tarkoitus muuttaa katualueeksi. Kaavaratkaisu mahdollistaa Vanhan valtatien saneerauksen toiminnallisesti järkevänä kokonaisuutena yhdessä Kellokosken keskustan asemakaavamuutoksessa kaduksi muutetun Vanhan valtatien kanssa välillä Kellotorin eteläpuoli - Linjatie.

Tavoitteena on parantaa ja täydentää Kellokosken keskustan liikenneverkkoa ja kevyenliikenteen reittejä. Saneeraustoimenpiteillä pyritään ottamaan uuden tieliikennelain mukaisesti paremmin huomioon eri liikkumismuodot erottamalla Vanhan valtatien suunnassa jalankulku, pyöräily ja moottoriajoneuvoliikenne aiempaa selkeämmin toisistaan omille käytävilleen ja kaistoilleen. Kaavaratkaisu edesauttaa kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että edistämme tuusulalaisten hyvinvointia ja arjen sujuvuutta.

Suunnittelualueen pinta-ala on 6772 m2 ja se on kokonaisuudessaan osoitettu katualueeksi.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kunnalle kunnallistekniikan rakentamiskustannuksia n. 600 000 €. Tarvittava maa-alueiden hankinta hoidetaan kunnan omana työnä yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa.

Tuusulan kunta omistaa osan suunnittelualueesta (n. 30%). Suunnittelualue on myös osittain sekä valtion omistuksessa että yksityisomistuksessa. Asemakaava on tullut vireille vuonna 2020 kunnan aloitteesta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö, anne.olkkola@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

 • hyväksyä laaditun Vanhan valtatien asemakaavamuutosehdotuksen
 • asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville sekä muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

---

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

muodosta:


Kuntakehityslautakunta päättää

 • hyväksyä laaditun Vanhan valtatien asemakaavamuutosehdotuksen
 • asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville sekä muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

muotoon:


Kuntakehityslautakunta päättää

 • hyväksyä laaditun Vanhan valtatien asemakaavamuutosehdotuksen
 • asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Kuntakehityslautakunta päätti

 • hyväksyä laaditun Vanhan valtatien asemakaavamuutosehdotuksen
 • asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Tiedoksi

kuntasuunnittelu, maankäyttö

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kuntakehityslautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.