Kuntakehityslautakunta, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Muut asiat

Perustelut

  • Hökilän asemakaavoitus, ennakkokeskustelu, Jouni Määttä​

Hökilä alueen asemakaavoitus

Rykmentinpuiston alueesta on tähän mennessä asemakaavoitettu noin 79 ha, jolle sijoittuu rakennusoikeutta 364 000 k-m2. Nyt käynnissä on kaavoitussuunnitelmassa kärkihankkeeksi merkitty Hökilän alueen asemakaavoitus. Kaavoitussuunnitelmassa on mainittu, että alue asemakaavoitetaan osayleiskaavan periaatteiden mukaisesti mahdollistamalla museotoiminnan jatkuminen sekä asuinrakentaminen. Tavoitteena on lisäksi kehittää uusia pientalotypologioita.

Hökilän kaava-alue sisältää kolme toisistaan poikkeavaa kokonaisuutta, jotka ovat IT-museon ja Klaavolan kotiseutumuseon alueet, asuinkäytössä oleva, yksityisessä omistuksessa oleva alue, sekä asemakaavaluonnoksissa asuinkerrostalokäyttöön osoitettu alue.

Asemakaavoituksen tueksi laadittiin alueelle asemakaavaluonnoksiin pohjautuvia idealuonnoksia, joita esiteltiin lautakunnalle 21.8.2019. Idealuonnosten tavoitteena oli tarkentaa suunnittelua asemakaavaluonnoksissa osoitetun rakennusoikeuden osoittamiseksi alueelle hyödyntäen erilaisia talotyyppejä, sekä esittää pysäköinnin järjestäminen. Suunnittelussa tuli huomioida alueen merkitys yhtenä Rykmentinpuiston sisääntulona, alueen kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot sekä IT-museon alue.  Suunnitelmilta toivottiin erityisesti asumisen uusia ajatuksia ja viereisen hulevesialueen hyödyntämistä ympäristön laatua kohottavana aiheena. Aiemmissa kaavavaihtoehdoissa alueelle on ehdotettu maamerkkimäistä rakentamista.

Tämän jälkeen on selvitetty edelleen alueen maaperää, sen rakennettavuutta ja kustannuksia. Lisäksi on keskusteltu senioripuisto- hankkeesta IT-museon läheisyyteen ja käyty neuvotteluja yksityisessä omistuksessa olevan alueen kehittämisestä.

Keskusteltavia asioita suunnittelun jatkamisen tueksi ovat mm. museoiden alueen kehittäminen, veteraanipuistolle mahdollisesti varattava alue ja sen sijoittuminen, uusien asuinkortteleiden kehittäminen ja rakentamisen määrä ja laatu yksityisen omistuksessa olevalla alueella.

Päätös

Kuntakehityslautakunta evästi valmistelijaa, että Hökilän asemakaavoitus poistetaan toistaiseksi työlistalta.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.