Kuntakehityslautakunta, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Kiinteistön osto, Ruotsinkylä

TUUDno-2020-2223

Valmistelija

  • Timo Mattila, maankäyttöneuvottelija, timo.mattila@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunta on neuvotellut noin 8.365 m² suuruisen omakotikiinteistön ostamisesta kunnalle.

Kiinteistö sijaitsee lainvoimaisen FOCUS-osayleiskaavan alueella. Kiinteistö sijoittuu teollisuus- ja varastoalueelle (T-2) ja siihen kohdistuu lisäksi merkinnät lentomeluvyöhykkeestä 2:sta (m2), raakavesitunnelista, kevyen liikenteen reitistä sekä yhdystiestä/kokoojakadusta. 

Kiinteistöllä sijaitsee noin 171 m² suuruinen omakotitalo, noin 53 m² suuruinen autokatos/talousrakennus, noin 20 m² suuruinen aitta sekä noin 15 m² suuruinen purkukuntoinen vaja. Kiinteistö on pääosin omakotitaloon kuuluvaa piha-aluetta ja pieneltä osin metsämaata ja puro-/oja-aluetta. Kiinteistö on edelleen vuokrauskelpoinen ja rakennukset on katselmoitu tilapalveluiden toimesta.

Kiinteistöllä ei ole asemakaavaa, eikä siihen kohdistu vireillä olevia asemakaavahankkeita.

Kauppahinnaksi on neuvoteltu 230.000 euroa.

Hallintosäännön mukaisesti kuntakehityslautakunnalla on oikeus kiinteän omaisuuden hankkimiseen, jos vastike yksittäisessä kaupassa ylittää 200.000 euroa, mutta jää alle 500.000 euron ja jos hankintaa varten on riittävä määräraha. Hankintaa varten on tarvittava määräraha.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö, paivi.hamalainen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

  • että Tuusulan kunta ostaa Miia ja Ismo Virtaselta 230.000 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin noin 8.365 m² suuruisen kiinteistön 858-411-2-175 (Kilbäck). 
  • oikeuttaa kauppakirjan allekirjoittajien tarvittaessa tekemään kauppakirjaan pieniä/teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään lopullisen kauppakirjan.
  • että kauppakirja tulee allekirjoittaa viimeistään 30.4.2021 mennessä edellyttäen, että päätös on saanut lainvoiman. Jos kauppaa ei ole tähän mennessä allekirjoitettu, tämä päätös raukeaa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

maanomistaja, maankäyttö, maankäyttö/Tennijärvi ja Kyllönen, kaavoitus, tilapalvelut, asuntotoimi, taloushallinto/Hippeläinen ja Alhola, Sarastia Oy/Kähö

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kunnanhallitus
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.