Kuntakehityslautakunta, kokous 23.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Seepsula Oy, kiinteistöjen 858-413-1-396 ja 858-401-1-18 osto, Vaunukangas ja Hyrylä

TUUDno-2018-1539

Valmistelija

  • Timo Mattila, maankäyttöneuvottelija, timo.mattila@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunta on neuvotellut Seepsula Oy:n kanssa noin 1 873 m²:n suuruisen kiinteistön 858-401-1-18 ja noin 86 580 m²:n suuruisen kiinteistön 858-413-1-396 ostamisesta Tuusulan kunnalle.

Kiinteistö 858-401-1-18 sijoittuu lainvoimaisen Hyrylän laajentumissuunnat osayleiskaavan alueelle, jossa kiinteistölle ei ole osoitettu käyttötarkoitusta. Kiinteistö on pääasiassa metsätalousmaata ja pieneltä osin kevyen liikenteen väylää. Yleiskaava 2010:ssä kiinteistö sijoittuu kerrostalovaltaiselle asuntoalueelle (AK) sekä lähivirkistysalueelle (VL). Kiinteistöön kohdistuu lisäksi merkintä seudullisesta ulkoilureitistä. Kiinteistön länsireuna sijoittuu pieneltä osin Aropellon lainvoimaisen asemakaavan alueelle, jossa alue on osoitettu katualueeksi. Kiinteistön muulla osalla ei ole asemakaavaa.

Kiinteistön asemakaavoittamattomalle alueelle kohdistuu Etelä-Tuusulan päiväkoti (kaavanumero 3584) niminen vireillä oleva asemakaavahanke.

Kiinteistö 858-413-1-396 sijoittuu lainvoimaisen Hyrylän laajentumissuunnat osayleiskaavan alueelle, jossa kiinteistö sijoittuu kokonaisuudessaan maa-ainesten ottoalueelle (EO/MU-1). Kiinteistöön kohdistuu lisäksi merkintä alueen osasta, joka on vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta (pv-1). Kiinteistöön ei kohdistu asemakaavaa tai voimassa olevia asemakaavahankkeita. Kiinteistö on entistä soranottoaluetta, jolla toiminta on sittemmin päättynyt. Nykyisin kiinteistö on metsätalousmaata.

Alustavassa, päätöksentekoon myöhemmin tulevassa, yleiskaava 2040 ehdotusluonnoksessa kiinteistön itäosa oltaisiin osoittamassa II-vaiheen omakotitalovaltaiseksi asuinalueeksi (AO-2).

Kauppahinnaksi on neuvoteltu 350.000 euroa, josta muodostuu yksikköhinnaksi noin 3,96 €/m².

Hallintosäännön mukaan kuntakehityslautakunnalla on oikeus kiinteän omaisuuden hankkimiseen, jos vastike yksittäisessä kaupassa on 200.000 € - 500.000 € ja jos hankintaa varten on riittävä määräraha. Hankintaa varten on riittävä määräraha.

Lisätietoja: maankäyttöpäällikkö Päivi Hämäläinen, paivi.hamalainen(at)tuusula.fi / 040 314 4557, maankäyttöneuvottelija Timo Mattila, timo.mattila(at)tuusula.fi / 040 314 3529.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja, marko.harkonen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

  • että Tuusulan kunta ostaa Seepsula Oy:ltä 350.000 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin noin 1 873 m²:n
    suuruisen kiinteistön 858-401-1-18 ja noin 86 580 m²:n suuruisen kiinteistön 858-413-1-396.
  • hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjan.

Päätös

Kuntakehityslautakunta päätti

  • jättää asian pöydälle

Tiedoksi

Maanomistaja, maankäyttö/Tennijärvi ja Kyllönen, maankäyttö, kaavoitus, taloushallinto/Alhola, Hippeläinen, KuntaPro/kirjanpito

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.