Kuntakehityslautakunta, kokous 23.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Määräalan osto, Rykmentinpuisto

TUUDno-2018-1701

Valmistelija

  • Timo Mattila, maankäyttöneuvottelija, timo.mattila@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunta on neuvotellut ***** kanssa noin 54 976 m²:n suuruisen määräalan ostamisesta kiinteistöstä *****kunnalle.

Määräala sijaitsee lainvoimaisen Rykmentinpuiston osayleiskaavan alueella, jossa määräala sijoittuu tiiviille asuntoalueelle (A-2), lähivirkistysalueelle (VL) sekä retkeily- ja ulkoilualueelle (VR). Määräalaan kohdistuu lisäksi merkinnät viheralueyhteystarpeesta sekä lentomeluvyöhykkeestä (m-3). Määräalalla ei ole asemakaavaa, eikä siihen kohdistu vireillä olevia asemakaavahankkeita. Määräala on metsämaata.

Kauppahinnaksi on neuvoteltu 286.425 euroa, josta muodostuu yksikköhinnaksi noin 5,21 e/m².

Hallintosäännön mukaan kuntakehityslautakunnalla on oikeus maan hankintaan, kun yksittäisen kaupan hinta ei ylitä 500.000 euroa ja kauppaan on tarvittava määräraha. Hankintaa varten on tarvittava määräraha.

Lisätietoja: maankäyttöpäällikkö Päivi Hämäläinen, paivi.hamalainen(at)tuusula.fi / 040 314 4557 ja maankäyttöneuvottelija Timo Mattila, timo.mattila(at)tuusula.fi / 040 314 3529

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja, marko.harkonen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

  • että Tuusulan kunta ostaa ***** 286.425 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin noin 54 976 m²:n suuruisen määräalan kiinteistöstä ***** Määräalan sijainti ja ulottuvuus on merkitty kauppakirjan liitekarttaan.
  • hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että Arto Lindberg saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.19.

Tiedoksi

maanomistaja, taloushallinto/Hippeläinen, Alhola, maankäyttö, kaavoitus, kasvu ja ympäristö toimialue, KuntaPro/kirjanpito

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kuntakehityslautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181