Kuntakehityslautakunta, kokous 23.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kiinteistön osto, Vaunukangas

TUUDno-2018-1693

Valmistelija

  • Timo Mattila, maankäyttöneuvottelija, timo.mattila@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunta on neuvotellut ***** kanssa noin 82.560 m²:n suuruisen kiinteistön ***** ostamisesta kunnalle.

Kiinteistö sijoittuu pääasiassa lainvoimaisen Hyrylän laajentumissuunnat osayleiskaavan alueelle sekä pienemmältä osin Nahkela-Siippoo-Rusutjärvi osayleiskaavan alueelle. Hyrylän laajentumissuunnat osayleiskaavassa kiinteistö sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU-1). Nahkela-Siippoo-Rusutjärvi osayleiskaavassa kiinteistö sijoittuu maa- ja metsätalousalueelle (MT-1). Kiinteistöön ei kohdistu asemakaavaa tai voimassa olevia asemakaavahankkeita. Kiinteistö on metsämaata.

Alustavassa, päätöksentekoon tulevassa yleiskaava 2040-ehdotusluonnoksessa, kiinteistö on osoitettu pääosin II-vaiheen omakotitalovaltaiseksi asuinalueeksi (AO-2).

Kauppahinnaksi on neuvoteltu 412.800 euroa, josta muodostuu yksikköhinnaksi noin 5 €/m².

Hallintosäännön mukaan kuntakehityslautakunnalla on oikeus kiinteän omaisuuden hankkimiseen, jos vastike yksittäisessä kaupassa ei ylitä 500.000 euroa ja jos hankintaa varten on riittävä määräraha. Hankintaa varten on tarvittava määräraha.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja, marko.harkonen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

  • että Tuusulan kunta ostaa ***** 412.800 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin noin 82.560 m²:n suuruisen kiinteistön *****
  • hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

maanomistaja, taloushallinto/Hippeläinen, Alhola, maankäyttö, kaavoitus, kasvu ja ympäristö toimialue, KuntaPro/kirjanpito

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kuntakehityslautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181