Kuntakehityslautakunta, kokous 23.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Isokarhunkierto, asemakaava nro 3587

TUUDno-2018-1319

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö, pia.sjoroos@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Isokarhunkierron kaavamuutos on ilmoitettu vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa, joka on jaettu jokaiseen talouteen Tuusulassa. Kaavoitus on tullut vireille 21.3.2018. Asemakaavaprosessissa on käytetty hyväksi MRL 63 §:n 2. momenttia, jonka mukaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ei tarvitse laatia vaikutuksiltaan vähäisissä asemakaavan muutoksissa. Kaavatyö on vähäinen ja vain kaavamerkintöjä koskeva tekninen muutos.

Asemakaavan muutos sijoittuu Rykmentinpuistoon, Puustellinmetsän asemakaava-alueelle ja vuoden 2020 asuntomessualueelle. Puustellinmetsän asemakaavan tavoitteena oli mahdollistaa monipuolinen asuntotarjonta ja joustavat lähipalvelut. Voimassa olevassa kaavassa osa korttelista on asuinrakennusten korttelialuetta A-2, rakennusoikeus 1 600 k-m2 ja osa yleisten rakennusten korttelialuetta Y, rakennusoikeus 1 200 k-m2. Kaavamuutoksella koko kortteli muutetaan palvelu- ja asuinrakennusten korttelialueeksi (PA-1). Korttelin kokonaisrakennusoikeus säilyy samana, 2 800 k-m2, josta asuinrakentamiseen saa käyttää enintään 50 %. Nykyisessä suunnitelmassa palvelurakentamisen määrä kasvaa maksimissaan 200 k-m2 voimassa olevaan kaavaan verrattuna. Korttelin suurin sallittu kerrosluku säilyy samana, III.

Kuntakehitysjohtaja on tehnyt 3.1.2018 suunnittelualuetta koskevan tontinvaruspäätöksen Hoivatilat Oyj:lle, joka toteuttaa kohteen vuoden 2020 asuntomessuille. Kunta omistaa suunnittelualueen ja siitä saatavat maanmyyntitulot riippuvat valitusta toteutusmuodosta. Kaavaratkaisu on tehty kunnan aloitteesta. Kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu Hoivatilat Oyj – UKI Arkkitehdit Oy:n kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä laaditun Isokarhunkierron asemakaavaehdotuksen
  • asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää

  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö, pia.sjoroos@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä laaditun Isokarhunkierron asemakaavamuutosehdotuksen
  • asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jouni Määttä, asemakaava-arkkitehti, jouni.maatta@tuusula.fi
  • Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö, pia.sjoroos@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Isokarhunkierron asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 25.10.-26.11.2018 ja siitä on pyydetty lausunnot. Saadut lausunnot koskivat mm. Rykmentinpuiston kevyen liikenteen yhteyksiä ja koko messualueen tietoliikennekaapeloinnin toteutusta. Lausuntoihin on laadittu vastineet. Ehdotuksesta jätettiin yksi muistutus, jonka sisältö oli, ettei muistutettavaa ole. Asemakaavaehdotukseen on nähtävilläolon jälkeen lisätty ohjeellinen muuntamon paikka ja tarkennettu ohjeellisia rakennusaloja vastaamaan valmisteilla olevia rakennussuunnitelmia. Tarkistukset ovat luonteeltaan teknisluonteisia ja vähäisiä, eivätkä ne vaikuta olennaisesti kaavan sisältöön tai haitallisesti sen toteutettavuuteen tai toteutuksen laatuun.

Asemakaavalla muodostuu palvelu- ja asuinrakennusten korttelialuetta (PA-1). Korttelin kokonaisrakennusoikeus säilyy samana, 2800 k-m2, josta asuinrakentamiseen saa käyttää enintään 50%. Korttelin suurin sallittu kerrosluku säilyy samana, III.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja, marko.harkonen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

  • hyväksyä lausuntoihin laaditut vastineet
  • hyväksyä Isokarhunkierron asemakaavan.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Uudenmaan Ely-keskus, Uudenmaan ELY-keskus/Liikennevirasto

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.