Kuntakehityslautakunta, kokous 23.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Högberginhaara 10, asemakaavan muutosehdotus

TUUDno-2018-1327

Valmistelija

  • Vilma Karjalainen, kaavasuunnittelija, vilma.karjalainen@tuusula.fi

Perustelut

Perustelu
Kaavoitus on aloitettu vuonna 2018 maanomistajan aloitteesta vähäisenä kaavana. Kaavamuutoshakemus on hyväksytty Kuntakehityslautakunnassa 10.10.2018 § 109 ja Kunnanhallituksessa 15.10.2018 § 345. Kaavamuutos on tullut vireille kuulutuksella 31.10.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 1.11.–30.11.2018. Vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivulla www.tuusula.fi/kuulutukset sekä lehti-ilmoituksella Viikkouutiset-lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta vastaanotettiin 6 lausuntoa. Lausunnot kohdistuivat pääasiassa olemassa olevien johtojen ja muuntamoiden sekä ekologisen viheryhteyden virkistyskäyttömahdollisuuksien huomioimiseen kaavatyössä. Kaava-alueen maanalaiset johdot ja puistomuuntamot merkittiin tarpeellisissa määrin kaavakartalle ja mainittu ekologinen yhteystarve rajautuu kaava-alueen ulkopuolelle. Mielipiteitä ei jätetty.

Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 9004, joka sijoittuu Maantiekylään Kulomäen työpaikka-alueelle ja Etelä-Tuusulaan lähelle Helsinki-Vantaan lentoasemaa sekä tulevaa Kehä IV:ää (Kulomäentie). Kaavaratkaisu tukee yritystoimintaa Tuusulan kunnan strategian mukaisesti tehostamalla yritysalueen tontinkäyttöä korottaen nykyistä 0.45 tonttitehokkuutta ja mahdollistaen lisärakentamisen tontille.

Kaavamuutosalue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty tontin omistajan hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. Kaavaratkaisussa alueen käyttötarkoitus pysyy entisellään toimitilarakennusten korttelialueena (KTY) ja rakennusoikeus määräytyy korotetun tehokkuusluvun e=0.5 mukaan. Tontin suurin sallittu kerrosluku (II) ja autopaikkavaatimus säilyvät ennallaan.

Asemakaavan muutoksen vaikutukset verrattuna voimassa olevaan asemakaavaan ovat vähäisiä. Lisärakentaminen tontilla vaikuttaa vähäisesti hulevesien käsittelyyn, kun piha-ala muuttuu kattoalaksi, josta vedet johdetaan itäpuoleiseen ojaan. Rakennuksen laajennus on suurikokoinen, mutta työpaikka-alueen kokonaisuuteen suhteutettuna sopiva. Lisärakentaminen työpaikka-alueella mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja, marko.harkonen@tuusula.fi

Kuhtakehityslautakunta päättää

  • hyväksyä laaditun Högberginhaara 10 asemakaavamuutosehdotuksen
  • asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27§:n mukaisesti julkisesti nähtäville.

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää

  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.