Kuntakehityslautakunta, kokous 21.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Nurmijärven, Tuusula, Mäntsälän, Sipoon , Järvenpään ja Keravan pohjavesialueiden luokitus ja rajaus, lausunto

TUUDno-2018-278

Valmistelija

  • Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Perustelut

Lyhyesti

Liitteenä on lausuntopyyntö koskien useiden kuntien pohjavesialueiden luokituksia ja rajauksia. Lausuntopyynnössä kerrotaan, että ELY-keskukset vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta sekä pohjavesialuetietojen ylläpidosta. Lakimuutoksen myötä astuivat voimaan uudet pohjavesialueluokat. Aiemmin käytössä olleet pohjavesialueluokat I ja II korvataan luokilla 1 ja 2. Lisäksi luokitukseen tulee uusi E-luokka, jolla luokitellaan ne alueet, joiden pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Tehtyjen lisäselvitysten pohjalta myös pohjavesialueiden rajauksiin ELY esittää muutoksia. Luokittelumuutoksen sekä rajausten tarkistamistarpeen johdosta pyydetään lausuntoa Tuusulan kunnalta.

Tuusulan pohjavesialueiden esitetyt muutokset

  1. Tuusulan alueelta löytyi kartoituksessa E-luokkaan luokiteltava alue. Kaikulan pohjavesialuetta ehdotetaan luokiteltavaksi 1E-luokkaan, koska Pohjavesialueen koillispuolella pohjavesialuerajan ulkopuolella pohjaveden purkautumisalueella on hyvin rehevä puronrantalehto, joka ylläpitää monipuolista lehtokasvillisuutta. Puron varrella on useita metsälailla suojeltuja lähteitä ja tihkupintoja, jotka ylläpitävät monipuolista lähdelajistoa.
  2. Palaneenmäen pohjavesialueen luokitusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että alue olisi 2-luokan alue nykyisen I-luokan sijaan, koska alueella ei ole vedenottamoa.
  3. Rajausmuutoksia esitetään seuraaviin pohjavesialueisiin: Hyrylä A, Mätäkivi A ja B, Kaikula, Lahela, Jäniksenlinna, Takoja.

Perustelut muutoksille on esitetty liitteessä 1 ”Pohjavesialueiden hydrogeologia ja luokitus”.

Pohjavesien suojelun ja maankäytön yhteensovittamisesta

Pohjavesien laatua pyritään turvaamaan Kuntasuunnittelun keinoin käyttäen ajanmukaista tietoa pohjavesistä ja kaavoittaen riskitoiminnot pohjavesialueiden ulkopuolelle. Pohjaveden suojelun osalta on todettava, että mm. asemakaavojen pohjaveden suojelumääräykset ovat osin tulkinnanvaraisia, vajavaisia tai muutoin vanhentuneita. Tilanteen korjaamiseksi on asemakaavoja laadittaessa ja muutettaessa korjattu myös pohjaveden suojelumääräyksiä, mutta menettely on ollut siksi hankala, että on voitu käsitellä vain pieni osa taajamasta. Hiljattain tehdyn MRL:n muutoksen myötä myös ns. vaiheasemakaavoja voidaan laatia, jolloin esim. pohjavesimääräykset voidaan kaikilta asemakaavoitetuilta alueilta uudistaa puuttumatta muuhun asemakaavan sisältöön yhdellä asemakaavan muutoksella.

Laadittavien kaavojen tulee perustua riittäviin selvityksiin. Tässä tapauksessa esitettyjen pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset on perusteltu parhaalla mahdollisella, ajantasaisella tiedolla, joten esitettyjä rajauksia tulee noudattaa kaavoja laadittaessa. Luonnollisesti pohjavesialueiden laajennukset ovat maankäytön osalta rajoitteita, mutta toisaalta on hyvä, että arvokkaiden pohjavesivarantojen turvaamiseksi tietoja on saatu lisää ja pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia on voitu tarkentaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus

  • päättää todeta lausuntonaan, että Tuusulan kunnalla ei ole huomauttamista esitetyistä pohjavesialueiden luokitus- tai rajausmuutoksista.

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää

  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Merkittiin, että Kati Lepojärvi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.56.