Kuntakehityslautakunta, kokous 21.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Kaavoituskatsaus 2018

TUUDno-2018-399

Valmistelija

  • Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö, pia.sjoroos@tuusula.fi

Perustelut

Kunnan tulee Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla.

Lain edellyttämän lisäksi kaavoituskatsauksessa tiedotetaan muista kaavoitussuunnitelman ja kaavoituksen työohjelman kaavahankkeista ja yleisesti kaavoittamiseen kuuluvista asioista.

Katsaus painetaan ja jaetaan joka talouteen ja tarpeen mukaan viranomaisille ja yhteistyötahoille. Katsaus laitetaan nähtäville verkkosivuille, kaavoitustoimistoon sekä kirjastoihin. Lisäksi kunnan yritysrekisterissä oleville yrityksille lähetetään sähköpostitse katsauksen julkaisemisesta tiedote.

Aineisto

Liitteenä olevassa taittoversiossa on katsaukseen laitettavat hankkeiden kuvaukset. Kaavoituskatsaukseen sisällytetään tämän lisäksi vuoden 2017 kaavoituskatsauksen tapaan:

o Kaavaprosessin kuvaus ja tähän liittyvä termistö

o Lyhyesti maapolitiikasta

o Hankkeiden sijaintikartat kaavoitussuunnitelma 2018-2022:n mukaisesti

o Henkilöstön ja lautakunnan jäsenten yhteystiedot

Lisäksi MAL-sopimuksista ja asuintonttien riittävyydestä tiedotetaan seuraavasti:

Helsingin seudun 14 kuntaa, Tuusula mukaan lukien, solmii valtion kanssa maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL -sopimuksen. MAL-suunnitelma toimii seudun yhteisenä lähtökohtana valtion kanssa käytävissä Helsingin seudun kehittämistä koskevissa neuvotteluissa. Suunnitelma antaa myös selkänojaa kuntien ja valtion suunnitelmien ja strategioiden muodostamiseen sekä toimenpiteiden toteuttamiseen. MAL-sopimuksessa määritellään kuntien asuntotuotantotavoitteet ja asuntorakentamiselle kaavoitettava kerrosalavelvoite.

Yhteisellä suunnittelulla mahdollistetaan nykyisten ja uusien asukkaiden hyvinvoinnin turvaaminen, kohtuuhintainen asuminen sekä seudun elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kilpailukyvyn parantaminen. Tuusulan tavoitteisiin päästään varmista­malla monipuolinen tonttitarjonta. Tuusulal­le perinteikkäät pientalotontit ovat vahvassa asemassa tonttituotannossa, mutta jatkossa on vahvistettava myös kerrostalotonttien ja kaupunkipientalotonttien suunnittelua.

Kokouksessa jaetaan

  • Kaavoituskatsauksen taittoversio.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

  • hyväksyä aineiston kaavoituskatsausta 2018 varten.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.