Kuntakehityslautakunta, kokous 21.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Asiakirjahallinnon järjestäminen, kuntakehityslautakunta

TUUDno-2017-799

Valmistelija

  • Tomi Kaarakainen, asiakirjahallinnon asiantuntija, tomi.kaarakainen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan hallintosäännön 39 § Lautakunnan ja johtokunnan/toimialan asiakirjahallinnon tehtävät mukaan "Lautakunta ja johtokunta/toimiala huolehtii oman tehtäväalueensa asiakirjatietojen hoitamisesta annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti sekä nimeää asiakirjahallinnon vastuuhenkilön tehtäväalueellaan."

Kunnanhallitus (18.9.2017 § 411 Asiakirjahallinnon järjestäminen) päätti nimetä Tuusulan kunnan lautakunnat ja johtokunnat arkistonmuodostajiksi.

Arkistonmuodostajan yhtenä tehtävänä on vastuullisen arkistonhoitajan eli arkistovastaavan nimeäminen. Arkistovastaavien tehtävänä on:

  • osallistua tiedonohjaussuunnitelmien laatimiseen ja päivittämiseen
  • vastata siitä, että keskusarkistoon luovutettavat asiakirjat ovat asianmukaisessa siirtokunnossa ja toimittaa luovutusluettelo (mahdollisine kuvailutietoineen) asiakirjahallintoa johtavalle viranhaltijalle yhdessä luovutettavan aineiston kanssa
  • ohjata ja valvoa oman yksikkönsä asiakirjahallintoa ja arkistointia
  • varmistaa hävitettävien asiakirjatietojen tietosuoja.

Tuusulan kunnan asiakirjahallinnon johtava viranhaltija Tomi Kaarakainen esittää seuraavia henkilöitä kuntakehityslautakunnan ja rakennusvalvontajaoston arkistovastaaviksi:

Toimistosihteeri Päivi Värjymaa, projektikoordinaattori Maria Tiippana, toimistosihteeri Leena Eno, kaavapiirtäjä Anneli Piipponen, hallintopalvelusihteeri Outi Tynjälä, paikkatietokäsittelijä Tarja Nakari, kiinteistörekisterinhoitaja Päivi Kyllönen, tiedonhallinnan suunnittelija rakennusvalvonnassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

  • nimetä ja hyväksyä liitteen mukaisesti kuntakehityslautakunnan ja rakennusvalvontajaoston arkistovastaavat ja vastuualueet
     
  • valtuuttaa kuntakehityksen ja tekniikan toimialajohtajan tekemään teknisluontoisia päivityksiä arkistovastaavien ja vastuualueiden muutoksiin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arkistovastaavat, asiakirjahallinnon asiantuntija, kirjaamo, ketek henkilöstö