Kuntakehityslautakunta, kokous 21.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Ikääntyvien ja nuorten uudet yhteisölliset asumismuodot Tuusulassa, aloite

TUUDno-2019-1330

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Anna Yltävä esitti seuraavan Tuusulan puolesta ry:n valtuustoryhmän aloitteen:

"Tuusulassa ikääntyvien kuntalaistemme määrä on tulevina vuosina, vuosikymmeninä voimakkaassa kasvussa. Tällä hetkellä yli 75 vuotiaita on Tuusulassa noin 2.200. Määrä kasvaa voimakkaasti siten, että jo viiden vuoden kuluttua tämä määrä on väestöennusteen mukaan noin 4.400, kymmenen vuoden kuluttua lähes 6.000. 

Ikääntyvien joukko on heterogeeninen joukko, jolla on erilaisia asumisen toiveita. Osa haluaa elää yksin, osa kaipaa yhteisöllisempää asumisen muotoa, osa keskustoissa, osa tuusulalaisella maaseudulla, mahdollisesti vanhojen koulujemme ympäristössä. Myös ikääntyvien asukkaiden kunto poikkeaa toisistaan. 

Valmistautumisena asukkaidemme ikääntymiseen ja uudenlaisiin asumisen muotoihin ehdotamme, että Tuusulan kunta lähtee selvittämään ja toteuttamaan joko itse tai yhteistyökumppanien kanssa tälle ikäryhmälle uudenlaisia asumisen muotoja. 

Näitä asumisen uusia muotoja Tuusulassa voi olla: 

  1. Helsingin Jätkäsaaren Sukupolvien korttelin tyyppinen kerrostaloasumisen kokonaisuus, jossa on asuntoja nuorille, ikääntyville, perheillekin näitä palvelevine yhteisine tiloineen ja palveluineen,
  2. Oulun Lipporannan vastaavanlainen keskusta-asuminen kortteli Oulujokisuistossa, jossa asuntoja on samaten kaikenikäisille yhteisine tiloineen ja palveluineen tai 
  3. maalaismaisemmat Virkkulakylä-konsepti, joka on esillä ollut myös asuntomessuilla tai jo aikaisempi Kaarinan kylämäinen perhehoitoyhteisö. 

Näissä konsepteissa yhdistyy asumisen uudet muodot niin ikääntyville, nuorille kuin perheillekin. Jokelan keskustan yleissuunnitelma on työn alla, Hyrylässä kehitetään ydinkeskustaa palveluiden ja asumisenkin tavoittein, Kellokoskella sairaalan vanhoille rakennuksille mietitään uutta käyttöä. Tuusulan on oltava aktiivinen ja ryhdyttävä toteuttamaan uusia asumisen muotoja. Samalla nämä hankkeet voivat vauhdittaa keskustojemme tärkeitä hankkeita ollessaan osa kokonaisuutta.

Ehdotamme, että Tuusulan kunta yhteistyökumppaneiden kanssa ryhtyy toimeksi ja aikaan näitä uusia asumisen muotoja."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Kristiina Salo, elinvoimajohtaja, kristiina.salo@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Tuusulan kunnassa on kasvun ja ympäristön toimialueella muodostettu uusi työryhmä valmistelemaan Tuusulan kunnan asumisen strategiaa. Työssä hahmotetaan nykytilanne sekä tulevaisuuden skenaariot sekä tulevaisuuden asumisen visiot, strategia sekä niihin liittyviä tarvittavia toimenpiteitä. Strategiassa huomioidaan siis myös ikääntyvien ja nuorten uusia asumismuotoja. Lisäksi loppuvuoden aikana aloittaa tehtävässään hankekehityspäällikkö, jonka toimenkuva sisältää myös uusien asumismuotojen kehittämisen Tuusulan kunnassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Salo, elinvoimajohtaja, kristiina.salo@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

  • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa valtuutettu Anna Yltävän esittämän Tuusulan puolesta ry:n valtuustoryhmän 10.6.2019 § 104 aloitteen tulleen käsitellyksi.

---

Puheenjohtajan  avattua asiasta keskustelun Liisa Sorri teki esityksen Margita Winqvistin kannattamana asian palauttamiseksi valmisteluun. Kuntakehityslautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

Päätös

Kuntakehityslautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.