Kuntakehityslautakunta, kokous 20.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Linjapuisto II, asemakaavan muutos

TUUDno-2017-457

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lauri Kopposela, kaavasuunnittelija, lauri.kopposela@tuusula.fi

Perustelut

Asian aikaisempi käsittely liitteenä (Kuntakehityslautakunta 6.2.2013)

Tuusulan kaavoitusosastolla on laadittu asemakaavan muutosehdotus Kellokosken linjapuisto II:n alueelle. Asemakaavan yhteydessä laaditaan sitova tonttijako ja tonttijaon muutos kortteleihin 7032–7034 ja 7037–7041. Erillinen sitova tonttijako laaditaan kortteleihin 7035 ja 7036.

Tiivistelmä kaavaselostuksesta

Suunnittelualue sijaitsee Kellokoskella, n. 1 km Kellokosken keskustasta pohjoiseen rajoittuen idästä Linjatiehen ja etelästä Mäntyrinteen tiehen. Lääkärintie ja Toimelantie rajaavat asemakaava muutosaluetta lännensuunnalta. Pohjoisen suunnalta alue rajautuu Raiviontien varren kortteleihin. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 10,8 ha. Suunnittelualue on Linjatienvarrella oleva rakentunut pientaloalue, jota asemakaavan muutoksella tiivistetään.

Asemakaavan tavoite ja sisältö

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää Linjapuisto II:n aluetta lainvoimaisen Kellokosken osayleiskaavan mukaisesti. Alueelle sijoittuva asuntorakentaminen ja olemassa olevan taajamarakenteen tiivistäminen tukee Kellokosken palveluiden säilymistä ja kehittymistä. Asemakaavaehdotuksessa alueelle on osoitettu 27 uutta pientalo-tonttia sekä 3 yhtiömuotoista tonttia jo olemassa olevien 32 rakennetun omakotitontin lisäksi. Asemakaavan muutoksella pyritään lisäämään Kellokosken tontti-varantoa sekä mahdollistamaan Kellokosken osayleiskaavan mukainen kasvutavoitteen toteutuminen. Osayleiskaavassa Linja-puiston täydennysrakentamisalueelle on osoitettu 80 asuntoa ja noin 160 asukasta, joista osa sijoittuu Linjapuiston Mäntyrinteentien eteläiselle osalle suunnittelualueen ulkopuolelle. Suunnittelualue liittyy olennaisesti jo olemassa olevaan taajamarakenteeseen ja sen rakentaminen viihtyisäksi asuinympäristöksi on merkittävää taajamakuvan yhtenäisyyden ja Kellokosken elinvoimaisuuden kannalta.

Suunnittelualue koostuu pääasiassa asuinrakennusten korttelialueista sekä kapeasta viheralueesta. Linjatien varrelle on osoitettu tehokkaampaa II kerroksista rakentamista. Olemassa olevat tontit sijoittuvat Lääkärintien sekä Raiviotien varteen, joista tonteille on myös ajoyhteys. Uudet asuinrakennusten korttelialueet sijoittuvat Linjatien varteen Mäntyrinteentien ja Raiviotien väliin.

Korttelialueet

Uuden katulinjauksen ja Linjatien väliin on sijoitettu enintään kaksikerroksisten asuinrakennusten korttelialueet. Kerrosluku on sitova korttelissa 7040 Linjatien varrelle sijoittuvissa rakennuksissa. Molemmissa muodostuvissa kortteleissa on tehokkuudeltaan e=0.35 rivitalojen, erillis- ja kytkettyjen pientalojen sekä pienkerrostalojen korttelialue A-12, sekä tehokkuudeltaan e=0.25 erillispientalojen korttelialue A0-56. 

Uuden katulinjauksen eteläpuolelle sijoittuu erillispientalojen korttelialue AO-56. Tehokkuudeltaan alue on e=0.20. Korttelissa 7038 rinnemaastossa sijaitseva tontit 7-10 on osoitettu enintään ½I -kerroksisiksi. Tontit 1-6 ovat I-kerroksisia. Korttelien 7039 ja 7041 tontit ovat I-kerroksisia. Korttelialueet rajautuvat eteläreunastaan kapeaan viheralueeseen, jossa kasvaa nuorta männikköä. Viheralue sijaitsee rakentuvan alueen ja olemassa olevan rakentamisen välissä. 

Kevyenliikenteen reitit sijoittuvat pääosin jo olemassa olevien katujen laitaan kevyenliikenteen väylinä. Kapea viheralue toimii kevyenliikenteen yhteytenä Raiviotien ja Mäntyrinteentien välissä. Pohjoiseen polku jatkuu kortteleiden 7035 ja 7036 välistä, etelään yhteys jatkuu Mäntyrinteentien yli Linjapuiston eteläosan virkistysalueelle. Viheralueen puistoreitille on lisäksi yhteys Lääkärinpellon olemassa olevista kortteleista.

Kaavan vaikutukset

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön jäävät vähäisiksi, alue täydentää olemassa olevaa asuntoaluetta. Rakentaminen on mittakaavaltaan pientä ja matalaa. Alue ei erotu kaukomaisemassa. Lähimaisemassa alue erottuu lähinnä Linjatien kohdalla. Suurin muutos on havaittavissa alueen muuttuessa rakennetuksi ympäristöksi. Asemakaavan muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia luontoon ja luonnonympäristöön. Asemakaavan muutos kohdistuu tiiviin yhdyskuntarakenteen sisällä olevaan alueeseen, jolla ei ole todettu olevan erityisiä luontoarvoja.

Suunnitelmalla osoitetaan rakentamista Linjapuistonalueelle, jonka virkistyskäyttö on vähäistä, eikä alueella ole erityistä merkitystä virkistyskäytön kannalta. Lisäksi jo olemassa olevaa rakennuskantaa tiivistetään. Muutos selkeyttää alueen taajamakuvaa ja rakennettua ympäristöä. Valtaosa vähällä käytöllä olevasta, hoitamattomasta viheralueesta muutetaan tonteiksi. Viheryhteys säilyy uuden alueen ja olemassa olevan rakennetun alueen välissä lähivirkistysalueena.

Alueen rakentuminen tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, kunnallistekniikkaan ja liikenneverkkoon. Uusi asuinalue liittyy luontevasti ympäröiviin alueisiin tehokkuudeltaan ja rakennustyypeiltään.

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.2.-25.3.2013.

Luonnosvaiheessa saadut mielipiteet ja lausunnot ovat asemakaavan liitteenä.

Asemakaavan yhteydessä tehdään sitova tonttijako kortteleihin 7032–7034 ja 7037–7041. Erillinen sitova tonttijako laaditaan kortteleihin 7035 ja 7036. 

Ehdotus

Esittelijä

Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä laaditun Linjapuisto II asemakaavan muutosehdotuksen sekä mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditut vastineet
  •  asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27§:n mukaisesti julkisesti nähtäville

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asia tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Valmistelija

Lauri Kopposela, kaavasuunnittelija, lauri.kopposela@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä laaditun Linjapuisto II asemakaavan muutosehdotuksen sekä mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditut vastineet
  • asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Lauri Kopposela, kaavasuunnittelija, lauri.kopposela@tuusula.fi

Perustelut

Linjapuisto II asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 5.10 – 6.11.2017. Asemakaavan muutos ehdotuksesta on saatu nähtävillä oloaikana 5 muistutusta. Lausunnot Uudenmaan ELY – keskukselta sekä Carunalta. Uudenmaan liitto ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa asemakaavan muutosehdotuksesta. Muistutukset, vastineet muistutuksiin ja lausunnot ovat liitteenä.

Asemakaavan muutokseen on tehty vähäisiä teknisiä korjauksia nähtävillä olon jälkeen. Korjaukset eivät edellytä asemakaavan muutosehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö, pia.sjoroos@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus

–                          hyväksyy laaditun asemakaavan

–                          hyväksyy lausuntoihin laaditut vastineet

–                          ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– hyväksyä Linjapuisto II asemakaavan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.