Kuntakehityslautakunta, kokous 16.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Elinkeinopäällikkö
hankintapäätös:
§1 Messuosaston hankinta, 22.06.2017
henkilöstöpäätös:
§2 Ohjelmapäällikön sijainen, 26.06.2017
muu päätös:
§1 Hacathon-tapahtuma 29.9.-1.10.2017, 13.06.2017

Kaavoituspäällikkö
hankintapäätös:
§1 Tuuskodon asemakaavan arkeologisen koetutkimuksen hankinta, 24.05.2017
§2 Facta kuntarekisterin Toimitustieto- ja Karttaosan hankinta ja Factan versiopäivitys, 21.06.2017
§3 Hyrylän pohjavesialueselvityksen hankintapäätös, 26.06.2017
henkilöstöpäätös:
§2 Kuntasuunnittelu tulosalueen sijaistukset, 26.06.2017
suunnittelutarveratkaisu/poikkeamispäätös:
§9 Huumonen Heino, Larkiala Jari ja Anne, rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös, 22.06.2017

Kuntakehitysjohtaja
delegointipäätös:
§1 Kuntakehitysjohtajan päätösvallan delegointi, hallintosääntö, 11.08.2017
hankintapäätös:
§2 Rykmentinpuiston ja Asuntomessutoimiston kalustehankinta, 09.06.2017
§3 Monitoimilaitteen hankinta Asuntomessu organisaatiolle, 21.06.2017
henkilöstöpäätös:
§4 Sjöroos Pia, kaavoituspäällikön virkaan valinta, 26.06.2017
§5 Antosalo Piia, sisäinen siirto, 29.06.2017
muu päätös:
§1 Rasimus Kimmo ja Remes Jea, rakentamattoman omakotitontin ostaminen takaisin kunnalle, Peltokaari Jokela, 23.05.2017
§2 Iljin Hanna ja Marko, rakentamattoman omakotitontin takaisin osto, Stenbacka Lahela, 24.05.2017
§3 Kuiro Mikko ja Aalto-Kuiro Niina, rakentamattoman omakotitontin takaisin osto, Stenbacka Lahela, 24.05.2017
§4 Skanska Talonrakennus Oy / BoKlok, A-tontin suunnitteluvaraus kiinteistöstä 858-11-2224-3 Lahelanpelto II, 09.06.2017
§15 Yritystontin myynti, ETS-Asennus Oy, Jokela, 31.07.2017
§16 Yritystontin myynti, JHM-Invest Group Oy, Kellokoski, 10.08.2017

Maankäyttöpäällikkö
§2 Katualueen haltuunotto- ja korvaussopimus kiinteistön 858-405-11-152 osalta, Pappilantie ja Topiaksentie, Perttu, Jokela, 06.06.2017
§3 Katualueen haltuunotto- ja korvaussopimukset kiinteistöjen 858-409-3-9, 858-409-3-12 ja 858-409-5-63 osalta, Rantaniityntie, Anttilanranta, Hyrylä, 08.06.2017
§4 Tukioikeuksien myynti, 13.06.2017
§5 Rasitesopimus koskien Anttilanranta-nimisen asemakaava-alueen kortteliin 8089 muodostettavia tontteja 6, 7 ja 9, 13.06.2017
§6 Tukioikeuksien myynti, Salmi, 20.06.2017

Paikkatietopäällikkö
hankintapäätös:
§2 Kiintopistekorttitilaus, 09.06.2017

Ehdotus

Kuntakehityslautakunta päättää, ettei mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kuntakehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kuntakehityslautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181