Kuntakehityslautakunta, kokous 16.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Maa-aineslupa, Tuusula/lausunto

TUUDno-2017-334

Valmistelija

  • Lauri Kopposela, kaavasuunnittelija, lauri.kopposela@tuusula.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on varannut Tuusulan kunnanhallitukselle mahdollisuuden lausunnon antamiseen maa-ainesten ottoluvasta. Hakemus koskee maa-ainesluvan voimassaolon jatkamista edelleen 2 vuodella ja maisemointimääräysten muuttamista.

Kunnanhallitus on lausunut edellisen kerran maa-ainesten ottoluvasta 28.4.2014/215§.

Maa-ainesluvan jatkamista haetaan osalle T-9 teollisuuskorttelia sekä katu- ja lähivirkistysalueelle. Tontin pinta-ala on noin 8088 m2 ja rakennusoikeutta sillä on noin 3235 k-m2. Lähivirkistysaluetta on noin 4400 m2 ja katualuetta on noin 1000 m2. Alueen nykyiset asemakaavat ovat vuosilta 1999 ja 2001. Voimassa olevassa asemakaavassa aluetta koskevat seuraavat määräykset:

Lähivirkistysaluetta VL-4/pv koskee määräys, jonka mukaan alueen käytössä ja kunnostuksessa tulee huomioida alueen sijainti tärkeällä pohjavesialueella. Aluetta tulee käyttää ja kunnostaa erikseen laadittavan hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Osa alueesta sijoittuu asemakaavan mukaiselle T-9 alueelle. Alue on asemakaavan mukaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Korttelialueelle sallitusta kerrosalasta saa 40 % toteuttaa toimistotiloina tai toiminnan vaatimina liiketiloina. Korttelialueelle saa rakentaa asuntoja ainoastaan rakennuksen hoidon vaatimaa henkilökuntaa varten, kuitenkin enintään yhden rakennuspaikkaa kohti. Tällöin asunnolle on osoitettava vähintään 100 m2 suuruinen ulko-oleskelutila. Rakennuspaikan rakennusoikeudesta saa uudisrakentamisen yhteydessä toteuttaa korkeintaan 80 % yhteen kerrokseen. Maanalaisia kellaritiloja ei sallita. Rakennuksissa tulee olla harjakatto. Autopaikkoja on varattava teollisuus- ja varastotiloille 1 ap/ 80 k-m2, toimisto- ja liiketiloille 1 ap/50 k-m2 ja asunnoille 2 ap/asunto. Lisäksi korttelia koskevat määräykset § 1 asuntojen ja vastaavien melulta suojeltavien rakennusten ääneneristävyyden on oltava vähintään 30 dB(A) ja § 2 tonttien maastotöistä johtuen pengerrysten kaltevuus ei saa olla jyrkempi kuin 1:2.

Korttelialuetta koskee lisäksi määräys pv-11, jonka mukaan korttelialue kuuluu pohjaveden kertymäalueeseen. Alueella ei saa suorittaa pohjaveden määrään, laatuun tai virtausolosuhteisiin vaikuttavaa maa-ainesten ottoa, läjitystä, kaivutöitä, massanvaihtoja, varastointia tms. toimenpiteitä. Korttelin pysäköintialueet ja ulkovarastoalueet tulee asfaltoida tai muuten pinnoittaa vettä läpäisemättömällä pintamateriaalilla ja sadevedet näiltä alueilta on johdettava viemäriverkon kautta pohjavesialueen ulkopuolelle. Öljysäiliöt on sijoitettava rakennukseen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se

- antaa seuraavan lausunnon maa-ainesten ottolupahakemuksesta Keski-uudenmaan ympäristökeskukselle.

Kuntakehityslautakunnan lausunto

Alueella ei ole rakennuskieltoa eikä toimenpiderajoitusta. Maa-aineslupahakemuksesta ei ilmene, että maa-ainesten otolla kaava-aluetta esim. valmisteltaisiin kaavan mukaiseen rakennuskäyttöön. Maa-ainesten ottotoiminta ei ole kohdealueella nykyisen asemakaavan tavoitteiden mukaista. Alue tulisi toteuttaa taajama-alueen osana, ei maa-ainesottoalueena. Suunniteltu ottoalue sijaitsee kuitenkin pohjavesialueella, jossa tuotetaan juomavettä. Lisäksi vesihuoltoliikelaitoksen runkovesijohto sijaitsee kiinteistön pohjoisreunassa. Tällöin paineellisen runkovesijohdon lähellä ei saisi tehdä suurempaa kaivuutyötä ilman asianmukaisia turvallisuusjärjestelyjä.

Hakemuksessa osoitetun ottotoiminnan jatkaminen aiheuttaisi haittaa asemakaavan toteutumiselle ja vaikeuttaisi alueen käyttämistä kaavassa osoitetun pääkäyttötarkoituksen mukaisesti. Maa-ainesten ottotoiminnan jatkaminen keskellä toimivaa ja merkittävää teollisuusaluetta ei ole kunnantavoitteiden mukaista. Teollisuustontti tulisi tasata ja valmistella teollisuusrakennuksen rakentamista varten sekä muut alueet maisemoida lupamääräysten mukaisesti. Jos asemakaavan mukaista aluetta ei ole tarkoitus ottaa rakentamiskäyttöön, tulisi alue siistiä ja maisemoida viihtyisän ympäristökuvan muodostamiseksi ja pohjavesialueen turvaamiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.