Kuntakehityslautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Vanha valtatie, asemakaavamuutos (3625)

TUUDno-2020-2170

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Jalonen, kaavoitusavustaja, laura.jalonen@tuusula.fi

Perustelut

Vanhan valtatien asemakaavamuutos

Perustelut

Asemakaavan muutos koskee maantien 1456 (Vanha valtatie) aluetta, joka sijaitsee Kellokosken keskustassa välillä Carlanderintien liittymä - Kellotorin eteläpuoli. Nykyinen liikennealue on tarkoitus muuttaa katualueeksi. Kaavaratkaisu mahdollistaa Vanhan valtatien saneerauksen toiminnallisesti järkevänä kokonaisuutena yhdessä Kellokosken keskustan asemakaavamuutoksessa kaduksi muutetun Vanhan valtatien kanssa välillä Kellotorin eteläpuoli - Linjatie.

Tavoitteena on parantaa ja täydentää Kellokosken keskustan liikenneverkkoa ja kevyenliikenteen reittejä. Saneeraustoimenpiteillä pyritään ottamaan uuden tieliikennelain mukaisesti paremmin huomioon eri liikkumismuodot erottamalla Vanhan valtatien suunnassa jalankulku, pyöräily ja moottoriajoneuvoliikenne aiempaa selkeämmin toisistaan omille käytävilleen ja kaistoilleen. Kaavaratkaisu edesauttaa kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että edistämme tuusulalaisten hyvinvointia ja arjen sujuvuutta.

Suunnittelualueen pinta-ala on 6772 m2 ja se on kokonaisuudessaan osoitettu katualueeksi.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kunnalle kunnallistekniikan rakentamiskustannuksia n. 600 000 €. Tarvittava maa-alueiden hankinta hoidetaan kunnan omana työnä yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa.

Tuusulan kunta omistaa osan suunnittelualueesta (n. 30%). Suunnittelualue on myös osittain sekä valtion omistuksessa että yksityisomistuksessa. Asemakaava on tullut vireille vuonna 2020 kunnan aloitteesta.

Ehdotus

Esittelijä

Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö, anne.olkkola@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

 • hyväksyä laaditun Vanhan valtatien asemakaavamuutosehdotuksen
 • asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville sekä muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

---

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

muodosta:


Kuntakehityslautakunta päättää

 • hyväksyä laaditun Vanhan valtatien asemakaavamuutosehdotuksen
 • asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville sekä muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

muotoon:


Kuntakehityslautakunta päättää

 • hyväksyä laaditun Vanhan valtatien asemakaavamuutosehdotuksen
 • asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Kuntakehityslautakunta päätti

 • hyväksyä laaditun Vanhan valtatien asemakaavamuutosehdotuksen
 • asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Valmistelija

Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Kuntakehityslautakunta on 7.10.2020 § 102 päättänyt asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot. Kaavaehdotus on nähtävillä 22.10.2020 - 20.11.2020.

Asemakaavan muutos koskee maantien 1456 (Vanha valtatie) aluetta, joka sijaitsee Kellokosken keskustassa välillä Carlanderintien liittymä - Kellotorin eteläpuoli. Nykyinen liikennealue on tarkoitus muuttaa katualueeksi. Kaavaratkaisu mahdollistaa Vanhan valtatien saneerauksen toiminnallisesti järkevänä kokonaisuutena yhdessä Kellokosken keskustan asemakaavamuutoksessa kaduksi
muutetun Vanhan valtatien kanssa välillä Kellotorin eteläpuoli - Linjatie. Tavoitteena on parantaa ja täydentää Kellokosken keskustan liikenneverkkoa ja kevyenliikenteen reittejä. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 20.11.2020 klo 16.00.

Tiivistelmä asemakaavaselostuksesta

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on parantaa ja täydentää Kellokosken keskustan liikenneverkkoa ja kevyenliikenteen reittejä. Saneeraustoimenpiteillä pyritään ottamaan uuden tieliikennelain mukaisesti paremmin huomioon eri liikkumismuodot erottamalla Vanhan valtatien suunnassa jalankulku, pyöräily ja moottoriajoneuvoliikenne aiempaa selkeämmin toisistaan omille käytävilleen ja kaistoilleen. Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kunnalle kunnallistekniikan rakentamiskustannuksia n. 600 000 €. Tarvittava maa-alueiden hankinta hoidetaan kunnan omana työnä yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa. Tuusulan kunta omistaa osan suunnittelualueesta (n. 30%). Suunnittelualue on myös osittain sekä valtion omistuksessa että yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty kunnan aloitteesta.

Kaavaratkaisun tavoitteena on parantaa ja täydentää Kellokosken keskustan liikenneverkkoa ja kevyenliikenteen reittejä. Saneeraustoimenpiteillä pyritään ottamaan uuden tieliikennelain mukaisesti paremmin huomioon eri liikkumismuodot erottamalla Vanhan valtatien suunnassa jalankulku, pyöräily ja moottoriajoneuvoliikenne aiempaa selkeämmin toisistaan omille käytävilleen ja kaistoilleen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lausunto

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan mielestä Vanhan Valtatien uudistaminen yhtenäisenä alueena on positiivinen asia. Kellokosken keskustan liikenneverkon ja kevyenliikenteen reittien parantaminen ja jalankulku-, pyöräily- ja moottoriajoneuvoliikenteen aiempaa selkeämpi erottaminen toisistaan omille käytävilleen ja kaistoilleen lisäävät asukkaiden turvallisuutta ja hyvinvointia. 

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää antaa Vanha Valtatie asemakaavan muutosehdotuksesta (3625) asiaselostuksen mukaisen lausunnon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Valmistelija

 • Laura Jalonen, kaavoitusavustaja, laura.jalonen@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Kuntakehityslautakunta päätti 7.10.2020 hyväksyä Vanhan valtatien asemakaavamuutosehdotuksen ja asettaa asemakaavamuutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 22.10.–20.11.2020 välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisilta seitsemän (7) lausuntoa. Muistutuksia saatiin muilta osallisilta yksi (1).

Viranomaisten kannanotot kaavaehdotuksesta kohdistuivat kaava-alueella oleviin kaapeleihin ja kaavan hyväksymisen jälkeen tehtävään kadunpitopäätökseen.

Muistutus kaavaehdotuksesta kohdistui kaava-alueen ja sen vaikutusalueen ulkopuolella olevan kiinteistön käyttötarkoituksen säilyttämiseen.

Liiteraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin. Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen huomautusten johdosta.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset:

 • Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia kunnanosan rajan sekä kaavarajojen osalta

Aineistoon tehdyt täydennykset:

 • kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu ja käsittelyvaiheiden, liikenteen kaavaratkaisun ja mitoitustietojen osalta
 • kaavaselostuksen liitemateriaalia on päivitetty

Ehdotus

Esittelijä

 • Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö, anne.olkkola@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

 • hyväksyä laaditun Vanhan valtatien asemakaavamuutoksen
 • hyväksyä lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Kuntakehityslautakunta päätti

 • hyväksyä laaditun Vanhan valtatien asemakaavamuutoksen
 • hyväksyä lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Tiedoksi

kuntasuunnittelu, maankäyttö, Uudenmaan ELY-keskus, Väylävirasto

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.