Kuntakehityslautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Kuntakehityslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävilläpitäminen 2021

TUUDno-2020-2800

Valmistelija

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Vastaava säännös on halllintosäännön 129 §:ssä. Hallintosäännön 128 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää, että

  • lautakunnan pöytäkirjan tarkastavat kaksi erikseen valittavaa pöytäkirjantarkastajaa, jotka valitaan aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajiksi ei valita puheenjohtajaa
  • lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n ja hallintosäännön 128 §:n mukaisesti
  • jos käsiteltävä asia on kiireellinen, ko. pykälän jatkokäsittely tapahtuu esim. seuraavassa kunnanhallituksessa, tarkastetaan pöytäkirjan liitteineen ko. pykälän osalta heti kokouksessa.

---

Esittelijä muutti esitystään ensimmäisen kohdan kohdalta seuraavanlaiseksi: 

  • lautakunnan pöytäkirjan tarkastavat kaksi erikseen valittavaa pöytäkirjantarkastajaa, jotka valitaan aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajiksi ei valita puheenjohtajaa eikä varapuheenjohtajaa.

Päätös

Kuntakehityslautakunta päätti, että

  • lautakunnan pöytäkirjan tarkastavat kaksi erikseen valittavaa pöytäkirjantarkastajaa, jotka valitaan aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajiksi ei valita puheenjohtajaa eikä varapuheenjohtajaa.
  • lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n ja hallintosäännön 128 §:n mukaisesti
  • jos käsiteltävä asia on kiireellinen, ko. pykälän jatkokäsittely tapahtuu esim. seuraavassa kunnanhallituksessa, tarkastetaan pöytäkirjan liitteineen ko. pykälän osalta heti kokouksessa.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.