Kuntakehityslautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Aropolku, asemakaavan muutos (3611)

TUUDno-2020-2143

Valmistelija

  • Carita Kosonen, kaavoitusavustaja, carita.kosonen@tuusula.fi

Perustelut

Aropolun asemakaavan muutos

Perustelut

Asemakaavan muutosalue sijoittuu Hyrylän eteläpuolelle Mikkolan Aropolun lähiympäristöön. Kaavaratkaisu mahdollistaa läpikulun poistumisen korttelien 32059 ja 32074 väliltä rauhoittaen liikennettä asuinalueiden läheisyydessä. Samalla kun Aropolku poistuu korttelien väliltä, nimetään nykyinen Punasavikanpolku uudelleen Aropoluksi. Kaavaratkaisu korjaa kaavan katualueen ja korttelialueiden välisiä rajalinjoja sekä erillispientalojen alueella määräyksiä ja rakennusalojen rajoja vastaamaan alueen nykyistä maankäyttöä. Lisäksi alueella oleva kulttuurihistoriallisessa inventoinnissa I-luokan kohteeksi merkitty arvokas rakennus osoitetaan kaavassa suojeltavaksi rakennukseksi.

Suunnittelualue on noin 1,1 hehtaaria. Asuntokerrosalaa kaava-ratkaisussa on osoitettu 1600 k-m2. Uutta asuntokerrosalaa ei ole osoitettu alueelle.

Kaavaratkaisu edesauttaa kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista edistämällä asukkaiden hyvinvointia ja arjen sujuvuutta rauhoittamalla liikennettä asuinalueiden läheisyydessä.

Kaavaratkaisun toteuttamisen myötä kunnalle kohdistuvat kustannukset ovat noin 4000 €. Kunnalle kohdistuu vuosittain säästöjä vähentyvien katujen kunnossapitokulujen myötä.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Tuusulan kunta omistaa suunnittelualueesta n. 15 %. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö, anne.olkkola@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

  • hyväksyä laaditun Aropolun asemakaavan muutosehdotuksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditut vastineet
  • asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten

Päätös

Kuntakehityslautakunta päätti

  • hyväksyä laaditun Aropolun asemakaavan muutosehdotuksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditut vastineet
  • asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.

Tiedoksi

Maankäyttö, kuntasuunnittelu

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kuntakehityslautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.