Kuntakehityslautakunta, kokous 10.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Kaavamuutoshakemus, Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, Neitoperhontie 2

TUUDno-2020-663

Valmistelija

  • Jenni Aalto, kaavasuunnittelija, jenni.aalto@tuusula.fi

Perustelut

Kaava- ja kaavamuutoshakemusten käsittely

Jos maanomistaja tekee aloitteen kaavan muuttamisesta tai laatimisesta ja alueen kaavoittaminen koskee maanomistajan etua, oikeutta ja velvollisuutta sillä tavoin välittömästi, on hänellä oikeus saada kunnan viranomaisen ratkaisu aloitteeseensa. Asemakaavoja koskevat hakemukset käsitellään kuntakehityslautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Mikäli hakemuksesta tehdään myönteinen päätös, laaditaan hakijan ja kunnan välille kaavoituksen käynnistämissopimus, kun hanke on todettu I-prioriteetin hankkeeksi eli ns. kärkihankkeeksi. Käynnistämissopimuksen hyväksymisen jälkeen kaavahanke käynnistyy.

Mikäli kuntakehityslautakunta ja kunnanhallitus tekevät kielteisen päätöksen kaavamuutoshankkeeseen, hakija voi tehdä päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka käsittelee kunnanhallitus. Tästä kunnanhallituksen oikaisuvaatimuksen käsittelypäätöksestä voi valittaa - maanomistajan aloitteeseen annettu kunnan viranomaisen ratkaisu kaavan muuttamisesta tai laatimisesta on valituskelpoinen ja siitä voidaan tehdä kunnallisvalitus (KHO 4.4.2003 t. 851). Myös kunnan päätös, jolla maanomistajan aloitteesta vireille tulleen kaavahankkeen valmistelu on keskeytetty, on valituskelpoinen ja tästäkin voidaan tehdä kunnallisvalitus (KHO 27.10.2009 t. 2628). Kunnanhallituksen päätöksestä tulee tehdä ensin oikaisuvaatimus. Sen sijaan kunnan omasta aloitteesta tehty päätös kaavan muuttamisesta on vain valmistelua eikä tästä päätöksestä voi valittaa (KHO 2003:16).

Hakemus

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy hakee asemakaavan muutosta kiinteistön 858-11-2217-1 osalle käyttötarkoituksesta sekä kiinteistön käyttöä tehostaakseen. Nykyiselle julkisten lähipalvelualueiden korttelialueelle rakennettaisiin vuokratuotantoon sopivia asuinrakennuksia.  Kohde sijaitsee Lahelassa Lahelanpellon asuinalueella. Kiinteistön pinta-ala on 5 294 m2 ja haetun muutosalueen pinta-ala on siitä 2 276 m2. Tontille ei ole vielä tehty virallista jakoa. Kunta omistaa maan haetulla kaavamuutosalueella. Asemakaavan laatiminen tehostaa alueen käyttöä.

Kaavamuutosalueen vieressä on tällä hetkellä rakentumassa oleva Tuusulan kunnan kehitysvammaisten asumispalveluyksikön (ryhmäkoti 15 asukkaalle). Palvelurakennuksen kerrosala on 918 k-m2.

Kaavoitustilanne 

Hakemuksen kohteena oleva kiinteistö sijaitsee asemakaava-alueella (Lahelanpelto I, kaava nro 3429). Ajantasa-asemakaavassa kiinteistö on merkitty YL-9, julkisten lähipalvelualueiden korttelialueeksi. Korttelin rakennusoikeus määräytyy tehokkuusluvun mukaan (e=0,30). Asemakaavassa haetulle muutoskohteelle on osoitettu ohjeellinen pysäköintialue (p-6), ohjeellinen puilla ja pensailla istutettava alueen osa (i-5) sekä ohjeellinen rakennusala.

Hakemuskohde rajautuu pohjoispuolelta julkisten lähipalvelualueiden korttelialueeseen (YL‑9), itä- ja eteläpuolelta puistoon ja länsipuolelta lähipalvelurakennusten korttelialueeseen (PL‑1, päiväkoti). Muutoskohde sijoittuu Hyrylän laajentumissuuntien osayleiskaavan alueelle, jossa alueelle ei ole osoitettu käyttötarkoitusta. Tuusula yleiskaava 2040 ehdotuksessa muutoskohde sijoittuu omakotivaltaiselle asuinalueelle (AO). Kaavamuutos hanke ei ole valtuuston hyväksymässä kaavoitussuunnitelmassa vuosille 2020 – 2024.

Ehdotus

Esittelijä

  • Henna Lindström, vs. kaavoituspäällikkö, henna.lindstrom@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että

  • Tuusulan kunta käynnistää kaavamuutoksen valmistelun muuna kuin merkittävänä asemakaavana.

Kuntakehityslautakunta päättää lisäksi

  • asemakaavan laatimisesta päätetään periä voimassaolevan taksan mukainen maksu 2 000 e. Asemakaava on vaikutukseltaan vähäinen pieni asemakaavanmuutos ja kaavaluokaltaan XS-kaavahanke.
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.