Kuntakehityslautakunta, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelman hyväksyminen

TUUDno-2020-1790

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katja Gräsbeck, kaavasuunnittelija, katja.grasbeck@tuusula.fi

Perustelut

Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma

 

Alueen suunnittelun taustaa


Anttilan tilakeskuksen alue osallistui vuonna 2019 kansainväliseen Europan 15 -arkkitehtuurikilpailuun, jonka voitti portugalilaisen työryhmän ehdotus Anttila Farm Incubator, suunnittelijoinaan Joana Gil Ribeiro (PT) ja Rui Cunha (PT) ja Carolina Gil Ribeiro (PT). Tällä hetkellä koko tilakeskuksen alueelle on tekeillä asemakaavaluonnos yhteistyössä voittajatiimin kanssa. Suunnitteilla on uudenlainen asumista ja tuotantoa yhdistävä ja jopa kansainvälisesti kiinnostava alue, jossa hyödynnetään kiertotaloutta ja energiantuotantoa.

Tuusulan kaavoitus päätti kilpailutuomariston suosituksen mukaisesti antaa rannan virkistyskäytön suunnittelun kilpailussa toiseksi sijoittuneelle 60°North -ryhmälle, johon kuuluvat Natalia Vera Vigaray (ES), Emmanuel Laux (DE), Patxi Martín Domínguez (ES) ja Josep Garriga Tarrés (ES). Kaavoitus on ohjannut suunnittelua tammikuusta 2020 alkaen. Helmikuun 13. järjestettiin yleisötyöpaja, josta saadun palautteen pohjalta virkistyskäytön kehittämisen painopisteeksi otettiin venepaikkojen ja uusien ranta-aktiviteettien kehittäminen. Koronapandemian iskettyä suunnittelua on jatkettu ainoastaan virtuaalisten kanavien avulla. Paijalan alueen osakaskuntien edustajien kanssa on keskusteltu suunnitelmista keväällä.

Ennen alueen toteuttamista, tulee rannan maankäytöstä keskustella maanomistajien kanssa. Mahdollisuuksiensa mukaan kunta pyrkii hankkimaan alueita omistukseensa joko sopimalla tai kiinteistötoimituksilla. Kunta on hakenut Maanmittauslaitokselta kiinteistönmääritystä järvenrannan rajojen selvittämiseksi. Työn arvioidaan valmistuvan syksyllä. Kunta käynnistää vesijätön lunastamistoimitukset tarvittavilta osin, kun kiinteistönmääritys on tehty.

 

Tämän suunnitelman tarkoitus

 

Nyt nähtäville asetettava kehittämissuunnitelma ja siitä saatava palaute toimivat jatkosuunnittelun pohjana asemakaavoitukselle, puistosuunnitelmalle sekä virkistystoimintojen toteutukselle. Nähtäville asetettava kehittämissuunnitelma ei ole toteutussuunnitelma, vaan visio tulevasta.

 

 • Vuorovaikutuksen avulla saadaan kartoitettua asukkaiden, yritysten, kunnan eri toimialojen sekä muiden viranomaisten mielipiteet

 

 • Saatavan palautteen pohjalta voidaan ratkaista, mitä osioita suunnitelmasta halutaan tai voidaan toteuttaa

 

 • Mikäli yhtenäisiä reittiosuuksia halutaan toteuttaa nopeammin, voidaan ne toteuttaa ulkoilureittitoimituksella

 

 • Suunnitelma toimii tausta-aineistona asemakaavoitukselle, puistosuunnitelmalle sekä toteutukselle.

 

Anttilan tilakeskuksen virkistyskäytön kehittämissuunnitelma laitetaan nähtäville kuntakehityslautakunnan päätöksellä, koska suunnitelma toimii vireillä olevan asemakaavoituksen pohjana ranta-alueen osalta. Suunnitelma asetetaan nähtäville, jotta alueen käytöstä saadaan laaja keskustelu alkamaan jo alkuvaiheessa ennen varsinaisen asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamista.

Suunnitelmakartalla näkyy asemakaavaa varten alustavasti luonnosteltua rakentamista, jonka lopullinen ratkaisu selviää kuitenkin vasta kun asemakaavatyö etenee. Suunnitelmaa on käyty läpi myös Tuusulanjärven ja -jokivarsien virkistyskäytön kehittämisprojektin ohjausryhmän kanssa, jossa on laajasti edustettuna kunnan eri toimialat: maankäyttö, matkailu, museo, kulttuuri, tilapalvelu, vapaa-aika, ympäristö, kaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu ja viheralueet.

Kehittämissuunnitelma esitellään nähtävilläoloaikana yleisötilaisuudessa, johon on ennakkoilmoittautuminen. Mikäli koronatilanne pahenee, järjestetään esittelyt virtuaalisesti.

 

Kehittämissuunnitelman sisältö tiivistettynä

 

Kehittämissuunnitelmassa todetaan Anttilan tilakeskuksen tukeutuvan vahvasti Tuusulanjärveen. Rannan upeat maisemat ja alueelle suunnitellut oleskelupaikat, luontopolut sekä palvelut ovat tulevaisuudessa asukkaiden, Sarvikalliolla ulkoilevien, järven pyörällä kiertävien sekä matkailijoiden käytössä. Suunnitelmassa esitetään alueelle monenlaisia oleskelulavoja tai -paikkoja, jotka muodostavat alueelle omia toiminnallisia saarekkeitaan, jotka yhdistyvät toisiinsa kattavan polkureitistön ja pitkospuureittien avulla. Keinotekoiselle niemelle osoitetaan mm. ravintolaa ja terassia, saunaa ja infopistettä.

Suunnittelussa tuodaan esille Anttilan koetilan historiaa, hyödynnetään alueen maisemaelementtejä sekä vaalitaan luontoarvoja. Suunnitteluperiaatteena on, että rakentamisesta jää mahdollisimman vähäinen jalanjälki ja että rakentaminen nivoutuu ympäristöönsä sulavasti. 

Virkistystoimintojen toteutus esitetään vaiheistettavan siten, että alueen kehittäminen ja aktivoiminen lähtevät liikkeelle pienin askelin: syksyllä on tarkoitus rakentaa piknik- ja grillipaikka nykyisen kasvihuoneen ja rannan väliselle niitylle. Jatkossa rakentamista esitetään tehtävän yhteistyössä asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa, jolla vahvistetaan yhteisön sitoutumista alueen kehittämiseen ja rakentamiseen.

Suuri osa rannasta ja siellä jo olevasta reitistä sekä venepaikat ovat Paijalan osakaskunnan ja vesiosakaskunnan omistuksessa. Olemassa olevia venepaikkoja voidaan myöhemmin täydentää suunnitelmassa esitellyllä venelaiturilla. Nykyisen venevajan tilalle on esitetty venevajaa, jossa veneitä voi kunnostaa, järjestää kursseja tai tavata muita veneilijöitä. Osakaskunnan alueella kulkeva rantareitti on osoitettu suunnitelmassa luonnonmukaiseksi jätettäväksi rannan suuntaiseksi kävelyreitiksi.

Tämän nähtävilläoloaineiston liitteenä on myös suunnitelman pohjalta laadittu laituri- ja uimapaikkaselvitys, jossa arvioitiin niiden toteuttamismahdollisuuksia ja -kustannuksia. Selvityksen perusteella oleilu ja toiminnot veden äärellä voidaan toteuttaa monen tasoisina: kohteeseen voidaan tehdä pelkkä uimapaikka siivoamalla vesialue ja ranta sekä tasoittamalla pohjaa hieman. Sinne voidaan myös tehdä ruoppausten, kelluvan saaren ja laiturin päähän suunnitellun uima-altaan avulla tasokkaampi uimaranta. Laiturit voidaan toteuttaa myös osa kerrallaan ja niitä voidaan täydentää tarpeen mukaan myöhemminkin.

Reittiyhteyksien parantaminen on keskeisessä roolissa alueen virkistystoimintojen kehittämisessä: alueelle osoitetaan erikseen reittejä pyöräilyyn, kävelyyn sekä luonnon kokemiseen: rantaan kulkevia reittejä lisätään siten, että järven eteläosan asuinalueet yhdistyvät alueelle Rantaniityntien kevyen liikenteen väylältä suunnitellun reitin ja Hankkijanojan yli rakennettavan uuden sillan kautta tilakeskukselle ja siitä edelleen Sarvikallion suuntaan. Pyöräilyreitti kulkee Anttilan tilakeskuksen tulevan asutusalueen läpi – kävelijöitä ja hidasta liikkumista varten on oma rantareittinsä, joka alueella on jo nyt olemassa Paijalan osakaskunnan mailla. Uudet reitit ja luontopolut suunnitellaan rakennettavan mahdollisimman luonnonmukaisista materiaaleista.

 

Suunnitelman toteuttaminen

 

Rakennettavien reittien, piknikpaikan sekä oleskelulaiturin mahdollisesta toteutuksesta ja ylläpitokustannuksista vastaa kunta. Kustannusten tarkempi toimialataho määräytyy vasta, kun päästää tarkempiin suunnitelmiin, laaditaan kustannusarviot ja toteutuksesta päätetään. Rakennusten osalta kustannusten maksaja arvioidaan siinä vaiheessa, kun toteutuksesta päätetään, kustannuksista vastaa alueelle mahdollisesti tuleva toimija tai yritys.

 

Voimassa olevat kaavat ja muita alueelle laadittuja suunnitelmia

 

Voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmäkartalla alueelle on osoitettu taajamatoimintojen aluetta, Natura-alue, maakunnallisesti merkittävää kulttuurimaisemaa. Lisäksi Tuusulanjärvi on vedenhankinnan kannalta tärkeä pintavesialue.

Hyrylän laajentumissuuntien osayleiskaavassa ranta-alueita on osoitettu luonnonsuojelualueiksi, SL-2 sekä eteläisin osa lähivirkistysalueeksi, VL-1. Alue on kulttuurimaisema-aluetta sr-m. Vesialue on osoitettu W/sl, joka on tarkoitettu luonnonsuojelulain nojalla suojeltavaksi alueeksi. Luonnonsuojelualueita ei ole perustettu.

Tuusulan yleiskaavaehdotuksessa (nähtävillä 28.3. – 17.5.2019) ranta on osoitettu päivittäiseen virkistyskäyttöön, V, sekä luonnonsuojelualueeksi SL-1. Rakennettavat alueet ovat palvelun ja hallinnon aluetta, P, joka varataan julkisille tai yksityisille palveluille, kuten koulutus-, seurakunta-, matkailu-, virkistys-, museo- ja majoituspalveluille. Lisäksi alueelle saa sijoittaa asutusta. Alue on myös maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisema-aluetta.

Tuusulanjärven länsirannan virkistysaluesuunnitelma on valmistunut vuonna 2004.

Keinotekoisen niemen eteläosasta kohti etelää ja järven suuntaan on Natura-verkostoon kuuluva lintuvesi FI0100046.

Ehdotus

Esittelijä

Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

 • Kuntakehityslautakunta päättää asettaa Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelman ja Anttilan rannan kehittämissuunnitelman tiivistetyn raportin julkisesti nähtäville liitteineen.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
Virpi Lehmusvaara, kansliapäällikkö, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan kasvu ja ympäristö/kaavoitus pyytää lausuntopynnössään 24.3.2021 kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausuntoa Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelmasta.  Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 6.5.2020 klo 16.00.


Alueen suunnittelun taustaa

Anttilan tilakeskuksen alue osallistui vuonna 2019 kansainväliseen Europan 15 -arkkitehtuurikilpailuun, jonka voitti portugalilaisen työryhmän ehdotus Anttila Farm Incubator, suunnittelijoinaan Joana Gil Ribeiro (PT) ja Rui Cunha (PT) ja Carolina Gil Ribeiro (PT). 

Tuusulan kaavoitus päätti kilpailutuomariston suosituksen mukaisesti antaa rannan virkistyskäytön suunnittelun kilpailussa toiseksi sijoittuneelle 60°North -ryhmälle, johon kuuluvat Natalia Vera Vigaray (ES), Emmanuel Laux (DE), Patxi Martín Domínguez (ES) ja Josep Garriga Tarrés (ES).

Nyt nähtäville asetettava kehittämissuunnitelma ja siitä saatava palaute toimivat jatkosuunnittelun pohjana asemakaavoitukselle, puistosuunnitelmalle sekä virkistystoimintojen toteutukselle. Nähtäville asetettava kehittämissuunnitelma ei ole toteutussuunnitelma, vaan visio tulevasta.
 

 • Vuorovaikutuksen avulla saadaan kartoitettua asukkaiden, yritysten, kunnan eri toimialojen sekä muiden viranomaisten mielipiteet
 • Saatavan palautteen pohjalta voidaan ratkaista, mitä osioita suunnitelmasta halutaan tai voidaan toteuttaa
 • Mikäli yhtenäisiä reittiosuuksia halutaan toteuttaa nopeammin, voidaan ne toteuttaa ulkoilureittitoimituksella
 • Suunnitelma toimii tausta-aineistona asemakaavoitukselle, puistosuunnitelmalle sekä toteutukselle.
   

Kehittämissuunnitelman sisältö tiivistettynä

Kehittämissuunnitelmassa todetaan Anttilan tilakeskuksen tukeutuvan vahvasti Tuusulanjärveen. Rannan upeat maisemat ja alueelle suunnitellut oleskelupaikat, luontopolut sekä palvelut ovat tulevaisuudessa asukkaiden, Sarvikalliolla ulkoilevien, järven pyörällä kiertävien sekä matkailijoiden käytössä. Suunnitelmassa esitetään alueelle monenlaisia oleskelulavoja tai -paikkoja, jotka muodostavat alueelle omia toiminnallisia saarekkeitaan, jotka yhdistyvät toisiinsa kattavan polkureitistön ja pitkospuureittien avulla. Keinotekoiselle niemelle osoitetaan mm. ravintolaa ja terassia, saunaa ja infopistettä.

Suunnittelussa tuodaan esille Anttilan koetilan historiaa, hyödynnetään alueen maisemaelementtejä sekä vaalitaan luontoarvoja. Suunnitteluperiaatteena on, että rakentamisesta jää mahdollisimman vähäinen jalanjälki ja että rakentaminen nivoutuu ympäristöönsä sulavasti. 

Virkistystoimintojen toteutus esitetään vaiheistettavan siten, että alueen kehittäminen ja aktivoiminen lähtevät liikkeelle pienin askelin: syksyllä on tarkoitus rakentaa piknik- ja grillipaikka nykyisen kasvihuoneen ja rannan väliselle niitylle. Jatkossa rakentamista esitetään tehtävän yhteistyössä asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa, jolla vahvistetaan yhteisön sitoutumista alueen kehittämiseen ja rakentamiseen.

Suuri osa rannasta ja siellä jo olevasta reitistä sekä venepaikat ovat Paijalan osakaskunnan ja vesiosakaskunnan omistuksessa. Olemassa olevia venepaikkoja voidaan myöhemmin täydentää suunnitelmassa esitellyllä venelaiturilla. Nykyisen venevajan tilalle on esitetty venevajaa, jossa veneitä voi kunnostaa, järjestää kursseja tai tavata muita veneilijöitä. Osakaskunnan alueella kulkeva rantareitti on osoitettu suunnitelmassa luonnonmukaiseksi jätettäväksi rannan suuntaiseksi kävelyreitiksi.

Tämän nähtävilläoloaineiston liitteenä on myös suunnitelman pohjalta laadittu laituri- ja uimapaikkaselvitys, jossa arvioitiin niiden toteuttamismahdollisuuksia ja -kustannuksia. Selvityksen perusteella oleilu ja toiminnot veden äärellä voidaan toteuttaa monen tasoisina: kohteeseen voidaan tehdä pelkkä uimapaikka siivoamalla vesialue ja ranta sekä tasoittamalla pohjaa hieman. Sinne voidaan myös tehdä ruoppausten, kelluvan saaren ja laiturin päähän suunnitellun uima-altaan avulla tasokkaampi uimaranta. Laiturit voidaan toteuttaa myös osa kerrallaan ja niitä voidaan täydentää tarpeen mukaan myöhemminkin.

Reittiyhteyksien parantaminen on keskeisessä roolissa alueen virkistystoimintojen kehittämisessä: alueelle osoitetaan erikseen reittejä pyöräilyyn, kävelyyn sekä luonnon kokemiseen: rantaan kulkevia reittejä lisätään siten, että järven eteläosan asuinalueet yhdistyvät alueelle Rantaniityntien kevyen liikenteen väylältä suunnitellun reitin ja Hankkijanojan yli rakennettavan uuden sillan kautta tilakeskukselle ja siitä edelleen Sarvikallion suuntaan. Pyöräilyreitti kulkee Anttilan tilakeskuksen tulevan asutusalueen läpi – kävelijöitä ja hidasta liikkumista varten on oma rantareittinsä, joka alueella on jo nyt olemassa Paijalan osakaskunnan mailla. Uudet reitit ja luontopolut suunnitellaan rakennettavan mahdollisimman luonnonmukaisista materiaaleista.
 

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto:
 

 • Kehittämissuunnitelma on kunnianhimoinen ja ajatus yksi kerrallaan toteutettavista kohteista konkretisoi suunnitelmaa  

 • Kuntalaisten ja maanomistajien osallistaminen on tärkeää alueen kehittämisessä 

 • Venepaikkoja kuntalaisille ja kyläyhteisön käyttöön on osoitettu suunnitelmassa, mikä on kannatettavaa 

 • Yhteydet Tuusulanjärven länsipuolella parantuvat huomattavasti suunnitelmaa toteutettaessa ja on samalla osa Tuusulanjärven reitistön parannustyötä 

 • Maaseutumainen lähestymistapa on loistava kaikessa suunnittelussa 

 • On hienoa, että suunnitelmassa on otettu tavoitteeksi alueen ympärivuotinen käyttö 

 • Näemme Anttilan tilakeskuksen rannan jatkossa hyvänä oppimisympäristönä.  

 

Kuntakehitykseltä lainattua ja muokattua: 

Kunnianhimoinen Anttilan rannan vai Anttilanrannan kehittämissuunnitelma tuo esille kehittämisalueen vahvan sitoutumisen Tuusulanjärveen ja alueen kulttuurihistoriaan. Rannan upeat maisemat ja alueelle suunnitellut oleskelupaikat, luontopolut sekä palvelut ovat tulevaisuudessa asukkaiden,  ulkoilijoiden, järveä pyörällä kiertävien sekä alueella matkailevien käytössä. Suunnitelmassa esitetään alueelle monenlaisia oleskelualueita, jotka yhdistyvät toisiinsa kattavan ja monipuolisen reitistön  avulla. Alueelle osoitetaan paikat myös ravintolalle, saunalle ja infopisteelle. 

Suunnittelussa tuodaan esille Tusuulanjärven historiaa, hyödynnetään alueen erilaisia  maisema-elementtejä sekä vaalitaan luontoarvoja. Suunnitteluperiaatteena on, että rakentamisesta jää mahdollisimman vähäinen jalanjälki ja että rakentaminen nivoutuu ympäristöönsä sulavasti. Alueen vahvuutena tuodaan esille alueen maaseutumainen luonne ja maanviljelysmaisema. Avoimet peltomaiset kuuluvat tuusulalaiseen kulttuuriympäristöön. 

Toimintoja esitetään toteutettavaksi yksi kerrallaan. Jo alueelle toteutettu piknik- ja grillipaikka toimii alueen kehittämisen näyteikkunana. Alueen kehittäminen osallistaen kuntalaisia ja maanomistajia vahvistaa heidän sitoutumista projektiin ja lisää näin sen toteutumismahdollisuuksia. Uusien venepaikkojen osoittaminen kehittämisalueelle kuntalaisten ja kyläyhteisön käyttöön on asukkaille  tarpeellinen lisäys alueen palveluihin.    

Kehittämissuunnitelmassa olevat uudet yhteydet Tuusulanjärven länsipuolen reitistön kehittämiseksi ja parantamiseksi kehittyvät hankkeen myötä. On hienoa, että suunnitelmassa tuodaan esiin alueen käyttö ympärivuotisesti.

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Lehmusvaara, kansliapäällikkö, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää antaa Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelmasta asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
Virpi Lehmusvaara, kansliapäällikkö, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan kasvu ja ympäristö/kaavoitus pyytää lausuntopynnössään 24.3.2021 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoa Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelmasta.  Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 6.5.2020 klo 16.00.


Alueen suunnittelun taustaa

Anttilan tilakeskuksen alue osallistui vuonna 2019 kansainväliseen Europan 15 -arkkitehtuurikilpailuun, jonka voitti portugalilaisen työryhmän ehdotus Anttila Farm Incubator, suunnittelijoinaan Joana Gil Ribeiro (PT) ja Rui Cunha (PT) ja Carolina Gil Ribeiro (PT). 

Tuusulan kaavoitus päätti kilpailutuomariston suosituksen mukaisesti antaa rannan virkistyskäytön suunnittelun kilpailussa toiseksi sijoittuneelle 60°North -ryhmälle, johon kuuluvat Natalia Vera Vigaray (ES), Emmanuel Laux (DE), Patxi Martín Domínguez (ES) ja Josep Garriga Tarrés (ES).

Nyt nähtäville asetettava kehittämissuunnitelma ja siitä saatava palaute toimivat jatkosuunnittelun pohjana asemakaavoitukselle, puistosuunnitelmalle sekä virkistystoimintojen toteutukselle. Nähtäville asetettava kehittämissuunnitelma ei ole toteutussuunnitelma, vaan visio tulevasta.

 • Vuorovaikutuksen avulla saadaan kartoitettua asukkaiden, yritysten, kunnan eri toimialojen sekä muiden viranomaisten mielipiteet
 • Saatavan palautteen pohjalta voidaan ratkaista, mitä osioita suunnitelmasta halutaan tai voidaan toteuttaa
 • Mikäli yhtenäisiä reittiosuuksia halutaan toteuttaa nopeammin, voidaan ne toteuttaa ulkoilureittitoimituksella
 • Suunnitelma toimii tausta-aineistona asemakaavoitukselle, puistosuunnitelmalle sekä toteutukselle.
   

Kehittämissuunnitelman sisältö tiivistettynä

Kehittämissuunnitelmassa todetaan Anttilan tilakeskuksen tukeutuvan vahvasti Tuusulanjärveen. Rannan upeat maisemat ja alueelle suunnitellut oleskelupaikat, luontopolut sekä palvelut ovat tulevaisuudessa asukkaiden, Sarvikalliolla ulkoilevien, järven pyörällä kiertävien sekä matkailijoiden käytössä. Suunnitelmassa esitetään alueelle monenlaisia oleskelulavoja tai -paikkoja, jotka muodostavat alueelle omia toiminnallisia saarekkeitaan, jotka yhdistyvät toisiinsa kattavan polkureitistön ja pitkospuureittien avulla. Keinotekoiselle niemelle osoitetaan mm. ravintolaa ja terassia, saunaa ja infopistettä.

Suunnittelussa tuodaan esille Anttilan koetilan historiaa, hyödynnetään alueen maisemaelementtejä sekä vaalitaan luontoarvoja. Suunnitteluperiaatteena on, että rakentamisesta jää mahdollisimman vähäinen jalanjälki ja että rakentaminen nivoutuu ympäristöönsä sulavasti. 

Virkistystoimintojen toteutus esitetään vaiheistettavan siten, että alueen kehittäminen ja aktivoiminen lähtevät liikkeelle pienin askelin: syksyllä on tarkoitus rakentaa piknik- ja grillipaikka nykyisen kasvihuoneen ja rannan väliselle niitylle. Jatkossa rakentamista esitetään tehtävän yhteistyössä asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa, jolla vahvistetaan yhteisön sitoutumista alueen kehittämiseen ja rakentamiseen.

Suuri osa rannasta ja siellä jo olevasta reitistä sekä venepaikat ovat Paijalan osakaskunnan ja vesiosakaskunnan omistuksessa. Olemassa olevia venepaikkoja voidaan myöhemmin täydentää suunnitelmassa esitellyllä venelaiturilla. Nykyisen venevajan tilalle on esitetty venevajaa, jossa veneitä voi kunnostaa, järjestää kursseja tai tavata muita veneilijöitä. Osakaskunnan alueella kulkeva rantareitti on osoitettu suunnitelmassa luonnonmukaiseksi jätettäväksi rannan suuntaiseksi kävelyreitiksi.

Tämän nähtävilläoloaineiston liitteenä on myös suunnitelman pohjalta laadittu laituri- ja uimapaikkaselvitys, jossa arvioitiin niiden toteuttamismahdollisuuksia ja -kustannuksia. Selvityksen perusteella oleilu ja toiminnot veden äärellä voidaan toteuttaa monen tasoisina: kohteeseen voidaan tehdä pelkkä uimapaikka siivoamalla vesialue ja ranta sekä tasoittamalla pohjaa hieman. Sinne voidaan myös tehdä ruoppausten, kelluvan saaren ja laiturin päähän suunnitellun uima-altaan avulla tasokkaampi uimaranta. Laiturit voidaan toteuttaa myös osa kerrallaan ja niitä voidaan täydentää tarpeen mukaan myöhemminkin.

Reittiyhteyksien parantaminen on keskeisessä roolissa alueen virkistystoimintojen kehittämisessä: alueelle osoitetaan erikseen reittejä pyöräilyyn, kävelyyn sekä luonnon kokemiseen: rantaan kulkevia reittejä lisätään siten, että järven eteläosan asuinalueet yhdistyvät alueelle Rantaniityntien kevyen liikenteen väylältä suunnitellun reitin ja Hankkijanojan yli rakennettavan uuden sillan kautta tilakeskukselle ja siitä edelleen Sarvikallion suuntaan. Pyöräilyreitti kulkee Anttilan tilakeskuksen tulevan asutusalueen läpi – kävelijöitä ja hidasta liikkumista varten on oma rantareittinsä, joka alueella on jo nyt olemassa Paijalan osakaskunnan mailla. Uudet reitit ja luontopolut suunnitellaan rakennettavan mahdollisimman luonnonmukaisista materiaaleista.
 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto:

Anttilan rannan kehittämissuunnitelma tuo esille kehittämisalueen vahvan yhteyden Tuusulanjärveen ja alueen kulttuurihistoriaan. Rannan upeat maisemat ja alueelle suunnitellut oleskelupaikat, luontopolut sekä palvelut ovat tulevaisuudessa asukkaiden, ulkoilijoiden, järveä pyörällä kiertävien sekä alueella matkailevien vierailijoiden käytössä. Suunnitelmassa esitetään alueelle monenlaisia oleskelualueita, jotka yhdistyvät toisiinsa kattavan ja monipuolisen reitistön avulla. Alueelle osoitetaan paikat myös palvelutoiminnalle, kuten ravintolalle, saunalle ja infopisteelle. 

Suunnittelussa tuodaan esille Tuusulanjärven historiaa, hyödynnetään alueen erilaisia maisemaelementtejä sekä vaalitaan luontoarvoja. Suunnitteluperiaatteena on, että rakentamisesta jää mahdollisimman vähäinen jalanjälki ja että rakentaminen nivoutuu ympäristöönsä sulavasti. Alueen vahvuutena tuodaan esille sen maaseutumainen luonne ja maanviljelysmaisema. Avoimet peltomaisemat kuuluvat tuusulalaiseen kulttuuriympäristöön. Anttilan ranta on oiva oppimisympäristö lapsille. 

Toimintoja esitetään toteutettavaksi yksi kerrallaan, kokonaissuunnitelman pohjalta. Grilli- ja piknik-paikan rakentaminen käynnisti viime vuonna pitkäjänteisen alueen kehittämistyön. Uusien venepaikkojen ja laitureiden osoittaminen kehittämisalueelle kuntalaisten ja kyläyhteisön käyttöön parantaa järven saavutettavuutta.  

Kehittämissuunnitelmassa olevat uudet yhteydet Tuusulanjärven länsipuolen reitistön kehittämiseksi ja parantamiseksi kehittyvät hankkeen myötä. On hienoa, että suunnitelmassa tuodaan esiin alueen käyttöä ympärivuotisesti.   

Suunnitelma tuo valtavasti ulkoilun, liikkumisen ja järven virkistyskäytön mahdollisuuksia Tuusulanjärvelle ja kuntaan. Kehittämiskohteiden toteutuksessa on otettava huomioon matkailun tarpeita ja paikallisten asukkaiden toiveita alueen kehittämiseksi. Mahdollisimman laaja sitoutuminen hankkeeseen lisää yksittäisten kohteiden toteuttamismahdollisuuksia ja yhteisön sitoutumista alueen pitkäjänteiseen kehittämiseen.  

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Lehmusvaara, kansliapäällikkö, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelmasta asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut
Tuusulan kunnan kasvu ja ympäristö/kaavoitus pyytää lausuntopyynnössään 24.3.2021 Ikäihmisten neuvoston lausuntoa Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelmasta.  Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 6.5.2020 klo 16.00.
Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämisestä on laadittu visio, joka on pohjana asemakaavoitukselle, puistosuunnitelmalle sekä virkistystoimintojen toteutukselle. Työn painopisteeksi on otettu venepaikkojen ja uusien ranta-aktiviteettien kehittäminen maisema- ja luontoarvoja vaalien.

Kehittämissuunnitelman sisältö tiivistettynä
Kehittämissuunnitelmassa todetaan Anttilan tilakeskuksen tukeutuvan vahvasti Tuusulanjärveen. Rannan upeat maisemat ja alueelle suunnitellut oleskelupaikat, luontopolut sekä palvelut ovat tulevaisuudessa asukkaiden, Sarvikalliolla ulkoilevien, järven pyörällä kiertävien sekä matkailijoiden käytössä. Suunnitelmassa esitetään alueelle monenlaisia oleskelulavoja tai -paikkoja, jotka muodostavat alueelle omia toiminnallisia saarekkeitaan, jotka yhdistyvät toisiinsa kattavan polkureitistön ja pitkospuureittien avulla. Keinotekoiselle niemelle osoitetaan mm. ravintolaa ja terassia, saunaa ja infopistettä.

Suunnittelussa tuodaan esille Anttilan koetilan historiaa, hyödynnetään alueen maisemaelementtejä sekä vaalitaan luontoarvoja. Suunnitteluperiaatteena on, että rakentamisesta jää mahdollisimman vähäinen jalanjälki ja että rakentaminen nivoutuu ympäristöönsä sulavasti. 

Virkistystoimintojen toteutus esitetään vaiheistettavan siten, että alueen kehittäminen ja aktivoiminen lähtevät liikkeelle pienin askelin: syksyllä on tarkoitus rakentaa piknik- ja grillipaikka nykyisen kasvihuoneen ja rannan väliselle niitylle. Jatkossa rakentamista esitetään tehtävän yhteistyössä asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa, jolla vahvistetaan yhteisön sitoutumista alueen kehittämiseen ja rakentamiseen.

Suuri osa rannasta ja siellä jo olevasta reitistä sekä venepaikat ovat Paijalan osakaskunnan ja vesiosakaskunnan omistuksessa. Olemassa olevia venepaikkoja voidaan myöhemmin täydentää suunnitelmassa esitellyllä venelaiturilla. Nykyisen venevajan tilalle on esitetty venevajaa, jossa veneitä voi kunnostaa, järjestää kursseja tai tavata muita veneilijöitä. Osakaskunnan alueella kulkeva rantareitti on osoitettu suunnitelmassa luonnonmukaiseksi jätettäväksi rannan suuntaiseksi kävelyreitiksi.

Tämän nähtävillä oloaineiston liitteenä on myös suunnitelman pohjalta laadittu laituri- ja uimapaikkaselvitys, jossa arvioitiin niiden toteuttamismahdollisuuksia ja -kustannuksia. Selvityksen perusteella oleilu ja toiminnot veden äärellä voidaan toteuttaa monen tasoisina: kohteeseen voidaan tehdä pelkkä uimapaikka siivoamalla vesialue ja ranta sekä tasoittamalla pohjaa hieman. Sinne voidaan myös tehdä ruoppausten, kelluvan saaren ja laiturin päähän suunnitellun uima-altaan avulla tasokkaampi uimaranta. Laiturit voidaan toteuttaa myös osa kerrallaan ja niitä voidaan täydentää tarpeen mukaan myöhemminkin.

Reittiyhteyksien parantaminen on keskeisessä roolissa alueen virkistystoimintojen kehittämisessä: alueelle osoitetaan erikseen reittejä pyöräilyyn, kävelyyn sekä luonnon kokemiseen: rantaan kulkevia reittejä lisätään siten, että järven eteläosan asuinalueet yhdistyvät alueelle Rantaniityntien kevyen liikenteen väylältä suunnitellun reitin ja Hankkijanojan yli rakennettavan uuden sillan kautta tilakeskukselle ja siitä edelleen Sarvikallion suuntaan. Pyöräilyreitti kulkee Anttilan tilakeskuksen tulevan asutusalueen läpi – kävelijöitä ja hidasta liikkumista varten on oma rantareittinsä, joka alueella on jo nyt olemassa Paijalan osakaskunnan mailla. Uudet reitit ja luontopolut suunnitellaan rakennettavan mahdollisimman luonnonmukaisista materiaaleista.


Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma, Ikäihmisten neuvoston lausunto

Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma on kunnianhimoinen suunnitelma, jossa kuntalaisten ja maanomistajien osallistuminen suunnitteluun on tärkeää. Ikäihmisten neuvoston mielestä alueen kehittäminen niin, että se toimisi yhteisenä olohuoneena asukkaiden käyttöön on kannatettava ajatus. On myös hyvä asia, että toimintoja esitetään toteutettavaksi yksi kerrallaan. 

Suunnitelma tarjoaa erilaisia toimintoja erilaisille kohderyhmille ympäri vuoden, mikä osaltaan lisää alueen virkistyskäytön mahdollisuuksia ja tarjoaa mahdollisuuksia asukkaiden hyvinvoinnin edistämiselle. 

Suunnittelussa on huomioitu alueella jo olemassa olevat paikat, maaseutumaisuus ja luontoarvojen vaaliminen. Huomioitavaa on myös, että reittiyhteyksien parantaminen on keskeistä virkistyskäytön lisäämisessä. On tärkeää, että Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma ja Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma nivoutuvat toisiinsa yhteneväiseksi kokonaisuudeksi. 
 

Ehdotus

Esittelijä

Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Ikäihmisten neuvosto päättää antaa asiaselostuksen mukaisen lausunnon Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelmasta. 

_________________________________

Puheenjohtajan avattua keskustelun jäsenet Mäkinen ja Hyökki esittivät lisäystä lausuntoon. Anttilan rannan pyöräilyreitin sijaintiin kannattaa kiinnittää huomiota ja nostaa ylemmäs. Tällöin saadaan ranta-alue pidettyä vapaa-ajankäytössä ja vältytään pyöräilijoiden, kävelijöiden ja veneilijöiden yhteentörmäyksiltä. 

Myös jäsen Petäjäniemi ehdotti seuraavat asiat lisättäväksi lausuntoon. 

Ikäihmisten neuvosto painottaa, että esteettömyys on ikäihmisten näkökulmassta tarpeen huomioida kaikessa suunnittelussa.

Anttilan aluen kohdalla esteettömyyttä ei ole erityisesti painotettu. Pitkospuiden ja polkujen kevyt perustaminen voi helposti johtaa siihen, etteivät polut ole esteettömiä eli esim. pyörätuolilla ja rollaattorilla helposti kuljettavia. Ainakin osa reiteistä pitäisi toteuttaa esteettöminä, erityisesti rantaan pääsy.Myös rakennusten kevyt paviljonkimaisuus mietityttää. Se ei välttämättä johda esteettömyyteen. 

Myös turvallisuuteen olisi hyvä panostaa, esim. laiturien ja terassien kaiteisiin. Terassit järvimaisemineen ovat hyvä toteuttaa. Näin ikäihmisetkin pääsevät järven ääreen helposti.

Asukkaiden osallistamisen osalta on Anttilan asukkaiden lisäksi erikseen huomioitava ikäihmiset, koska tarkoitus on tehdä julkista tilaa kaikkien käyttöön.

Alueen toteuttaminen osissa voi olla hyväksi, sillä matkan varrella voi nousta esiin uusia tarpeita ja asioita, jotka voidaan ottaa huomioon aluetta rakennettaessa.

 

Neuvosto hyväksyi ehdotetut lisäykset yksimielisesti. 

Päätös

Ikäihmisten neuvosto päätti antaa alla olevan muutetun lausunnon.

Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma, Ikäihmisten neuvoston lausunto

Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma on kunnianhimoinen suunnitelma, jossa kuntalaisten ja maanomistajien osallistuminen suunnitteluun on tärkeää. Ikäihmisten neuvoston mielestä alueen kehittäminen niin, että se toimisi yhteisenä olohuoneena asukkaiden käyttöön on kannatettava ajatus. Asukkaiden osallistamisen osalta on Anttilan asukkaiden lisäksi erikseen huomioitava ikäihmiset, koska tarkoitus on tehdä julkista tilaa kaikkien käyttöön. On myös hyvä asia, että toimintoja esitetään toteutettavaksi osissa, sillä matkan varrella voi nousta esiin uusia tarpeita ja asioita, jotka voidaan ottaa huomioon aluetta rakennettaessa.

Suunnitelma tarjoaa erilaisia toimintoja erilaisille kohderyhmille ympäri vuoden, mikä osaltaan lisää alueen virkistyskäytön mahdollisuuksia ja tarjoaa mahdollisuuksia asukkaiden hyvinvoinnin edistämiselle. 

Suunnittelussa on huomioitu alueella jo olemassa olevat paikat, maaseutumaisuus ja luontoarvojen vaaliminen. Huomioitavaa on myös, että reittiyhteyksien parantaminen on keskeistä virkistyskäytön lisäämisessä. On tärkeää, että Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma ja Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma nivoutuvat toisiinsa yhteneväiseksi kokonaisuudeksi. 

Ikäihmisten neuvosto painottaa, että esteettömyys on ikäihmisten näkökulmassta tarpeen huomioida kaikessa suunnittelussa. Anttilan aluen kohdalla esteettömyyttä ei ole erityisesti painotettu. Pitkospuiden ja polkujen kevyt perustaminen voi helposti johtaa siihen, etteivät polut ole esteettömiä eli esim. pyörätuolilla ja rollaattorilla helposti kuljettavia. Ainakin osa reiteistä pitäisi toteuttaa esteettöminä, erityisesti rantaan pääsy. Myös rakennusten kevyt paviljonkimaisuus mietityttää. Se ei välttämättä johda esteettömyyteen. 

Myös turvallisuuteen olisi hyvä panostaa, esim. laiturien ja terassien kaiteisiin. Terassit järvimaisemineen ovat hyvä toteuttaa. Näin ikäihmisetkin pääsevät järven ääreen helposti. Lisäksi Anttilan rannan pyöräilyreitin sijaintiin kannattaa kiinnittää huomiota. Tällöin saadaan ranta-alue pidettyä vapaa-ajankäytössä ja vältytään pyöräilijoiden, kävelijöiden ja veneilijöiden yhteentörmäyksiltä. 

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi
Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan kasvu ja ympäristö/kaavoitus pyytää lausuntopyynnössään 24.3.2021 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lausuntoa Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelmasta.  Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 6.5.2020 klo 16.00.

Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämisestä on laadittu visio, joka on pohjana asemakaavoitukselle, puistosuunnitelmalle sekä virkistystoimintojen toteutukselle. Työn painopisteeksi on otettu venepaikkojen ja uusien ranta-aktiviteettien kehittäminen maisema- ja luontoarvoja vaalien.

Kehittämissuunnitelman sisältö tiivistettynä
Kehittämissuunnitelmassa todetaan Anttilan tilakeskuksen tukeutuvan vahvasti Tuusulanjärveen. Rannan upeat maisemat ja alueelle suunnitellut oleskelupaikat, luontopolut sekä palvelut ovat tulevaisuudessa asukkaiden, Sarvikalliolla ulkoilevien, järven pyörällä kiertävien sekä matkailijoiden käytössä. Suunnitelmassa esitetään alueelle monenlaisia oleskelulavoja tai -paikkoja, jotka muodostavat alueelle omia toiminnallisia saarekkeitaan, jotka yhdistyvät toisiinsa kattavan polkureitistön ja pitkospuureittien avulla. Keinotekoiselle niemelle osoitetaan mm. ravintolaa ja terassia, saunaa ja infopistettä.
Suunnittelussa tuodaan esille Anttilan koetilan historiaa, hyödynnetään alueen maisemaelementtejä sekä vaalitaan luontoarvoja. Suunnitteluperiaatteena on, että rakentamisesta jää mahdollisimman vähäinen jalanjälki ja että rakentaminen nivoutuu ympäristöönsä sulavasti. 

Virkistystoimintojen toteutus esitetään vaiheistettavan siten, että alueen kehittäminen ja aktivoiminen lähtevät liikkeelle pienin askelin: syksyllä on tarkoitus rakentaa piknik- ja grillipaikka nykyisen kasvihuoneen ja rannan väliselle niitylle. Jatkossa rakentamista esitetään tehtävän yhteistyössä asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa, jolla vahvistetaan yhteisön sitoutumista alueen kehittämiseen ja rakentamiseen.

Suuri osa rannasta ja siellä jo olevasta reitistä sekä venepaikat ovat Paijalan osakaskunnan ja vesiosakaskunnan omistuksessa. Olemassa olevia venepaikkoja voidaan myöhemmin täydentää suunnitelmassa esitellyllä venelaiturilla. Nykyisen venevajan tilalle on esitetty venevajaa, jossa veneitä voi kunnostaa, järjestää kursseja tai tavata muita veneilijöitä. Osakaskunnan alueella kulkeva rantareitti on osoitettu suunnitelmassa luonnonmukaiseksi jätettäväksi rannan suuntaiseksi kävelyreitiksi.

Tämän nähtävillä oloaineiston liitteenä on myös suunnitelman pohjalta laadittu laituri- ja uimapaikkaselvitys, jossa arvioitiin niiden toteuttamismahdollisuuksia ja -kustannuksia. Selvityksen perusteella oleilu ja toiminnot veden äärellä voidaan toteuttaa monen tasoisina: kohteeseen voidaan tehdä pelkkä uimapaikka siivoamalla vesialue ja ranta sekä tasoittamalla pohjaa hieman. Sinne voidaan myös tehdä ruoppausten, kelluvan saaren ja laiturin päähän suunnitellun uima-altaan avulla tasokkaampi uimaranta. Laiturit voidaan toteuttaa myös osa kerrallaan ja niitä voidaan täydentää tarpeen mukaan myöhemminkin.

Reittiyhteyksien parantaminen on keskeisessä roolissa alueen virkistystoimintojen kehittämisessä: alueelle osoitetaan erikseen reittejä pyöräilyyn, kävelyyn sekä luonnon kokemiseen: rantaan kulkevia reittejä lisätään siten, että järven eteläosan asuinalueet yhdistyvät alueelle Rantaniityntien kevyen liikenteen väylältä suunnitellun reitin ja Hankkijanojan yli rakennettavan uuden sillan kautta tilakeskukselle ja siitä edelleen Sarvikallion suuntaan. Pyöräilyreitti kulkee Anttilan tilakeskuksen tulevan asutusalueen läpi – kävelijöitä ja hidasta liikkumista varten on oma rantareittinsä, joka alueella on jo nyt olemassa Paijalan osakaskunnan mailla. Uudet reitit ja luontopolut suunnitellaan rakennettavan mahdollisimman luonnonmukaisista materiaaleista.


Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lausunto

Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma on kunnianhimoinen suunnitelma, jossa kuntalaisten ja maanomistajien osallistuminen suunnitteluun on tärkeää. Lautakunta esittää, että alueen suunnittelussa ja kehittämisessä painotettaisiin asukasvuorovaikutusta ja yhteiskehittämistä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan mielestä alueen kehittäminen niin, että se toimisi yhteisenä ulko-olohuoneena asukkaiden käyttöön, on kannatettava ajatus. On myös hyvä asia, että toimintoja esitetään toteutettavaksi yksi kerrallaan. 

Suunnitelma tarjoaa erilaisia toimintoja erilaisille kohderyhmille ympäri vuoden, mikä osaltaan lisää alueen virkistyskäytön mahdollisuuksia ja tarjoaa mahdollisuuksia asukkaiden hyvinvoinnin edistämiselle. 

Suunnittelussa on huomioitu alueella jo olemassa olevat paikat, maaseutumaisuus ja luontoarvojen vaaliminen. Huomioitavaa on myös, että reittiyhteyksien parantaminen on keskeistä virkistyskäytön lisäämisessä. On tärkeää, että Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma ja Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma nivoutuvat toisiinsa yhteneväiseksi kokonaisuudeksi. 
 

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • antaa Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelmasta asiaselostuksen mukaisen lausunnon.


​​​_________________________________________ 

Puheenjohtajan avattua keskustelun jäsen Palvas teki lausuntoon lisäysehdotuksen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta pyytää tarkentamaan selvityksessä esitellyn alueen kokoa ja arvioimaan edelleen rannan alueelle, järven puolelle suunniteltujen rakenteiden tarpeellisuutta. Rakentaminen alueella ja sen läheisyydessä on suunniteltava siten, ettei luonto- ja virkistysarvot sekä alueen ainutlaatuinen luonto vaarannu.

Lautakunta hyväksyi lisäysehdotuksen yksimielisesti. 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti antaa asiasta alla olevan lausunnon.

Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lausunto

Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma on kunnianhimoinen suunnitelma, jossa kuntalaisten ja maanomistajien osallistuminen suunnitteluun on tärkeää. Lautakunta esittää, että alueen suunnittelussa ja kehittämisessä painotettaisiin asukasvuorovaikutusta ja yhteiskehittämistä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan mielestä alueen kehittäminen niin, että se toimisi yhteisenä ulko-olohuoneena asukkaiden käyttöön, on kannatettava ajatus. On myös hyvä asia, että toimintoja esitetään toteutettavaksi yksi kerrallaan. 

Suunnitelma tarjoaa erilaisia toimintoja erilaisille kohderyhmille ympäri vuoden, mikä osaltaan lisää alueen virkistyskäytön mahdollisuuksia ja tarjoaa mahdollisuuksia asukkaiden hyvinvoinnin edistämiselle.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta pyytää tarkentamaan selvityksessä esitellyn alueen kokoa ja arvioimaan edelleen rannan alueelle, järven puolelle suunniteltujen rakenteiden tarpeellisuutta. Rakentaminen alueella ja sen läheisyydessä on suunniteltava siten, ettei luonto- ja virkistysarvot sekä alueen ainutlaatuinen luonto vaarannu.

Suunnittelussa on huomioitu alueella jo olemassa olevat paikat, maaseutumaisuus ja luontoarvojen vaaliminen. Huomioitavaa on myös, että reittiyhteyksien parantaminen on keskeistä virkistyskäytön lisäämisessä. On tärkeää, että Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma ja Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma nivoutuvat toisiinsa yhteneväiseksi kokonaisuudeksi. 


 

Valmistelija

Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Tuusulan kunnan kasvu ja ympäristö/kaavoitus pyytää lausuntopyynnössään 24.3.2021 Lapsi- ja perheasiainneuvoston lausuntoa Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelmasta.  Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 6.5.2020 klo 16.00.

Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämisestä on laadittu visio,​ joka on pohjana asemakaavoitukselle, ​puistosuunnitelmalle sekä virkistystoimintojen toteutukselle. Työn painopisteeksi on otettu venepaikkojen ja uusien ranta-​aktiviteettien kehittäminen maisema-​ ja luontoarvoja vaalien.

Kehittämissuunnitelman sisältö tiivistettynä
Kehittämissuunnitelmassa todetaan Anttilan tilakeskuksen tukeutuvan vahvasti Tuusulanjärveen. Rannan upeat maisemat ja alueelle suunnitellut oleskelupaikat,​ luontopolut sekä palvelut ovat tulevaisuudessa asukkaiden, ​Sarvikalliolla ulkoilevien,​ järven pyörällä kiertävien sekä matkailijoiden käytössä. Suunnitelmassa esitetään alueelle monenlaisia oleskelulavoja tai -​paikkoja,​ jotka muodostavat alueelle omia toiminnallisia saarekkeitaan,​ jotka yhdistyvät toisiinsa kattavan polkureitistön ja pitkospuureittien avulla. Keinotekoiselle niemelle osoitetaan mm. ravintolaa ja terassia,​ saunaa ja infopistettä.

Suunnittelussa tuodaan esille Anttilan koetilan historiaa,​hyödynnetään alueen maisemaelementtejä sekä vaalitaan luontoarvoja. Suunnitteluperiaatteena on, ​että rakentamisesta jää mahdollisimman vähäinen jalanjälki ja että rakentaminen nivoutuu ympäristöönsä sulavasti. 

Virkistystoimintojen toteutus esitetään vaiheistettavan siten,​että alueen kehittäminen ja aktivoiminen lähtevät liikkeelle pienin askelin: syksyllä on tarkoitus rakentaa piknik-​ ja grillipaikka nykyisen kasvihuoneen ja rannan väliselle niitylle. Jatkossa rakentamista  esitetään tehtävän yhteistyössä asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa, ​jolla vahvistetaan yhteisön sitoutumista alueen kehittämiseen ja rakentamiseen.

Suuri osa rannasta ja siellä jo olevasta reitistä sekä venepaikat ovat Paijalan osakaskunnan ja vesiosakaskunnan omistuksessa. Olemassa olevia venepaikkoja voidaan myöhemmin täydentää suunnitelmassa esitellyllä venelaiturilla. Nykyisen venevajan tilalle on esitetty venevajaa, ​jossa veneitä voi kunnostaa,​ järjestää kursseja tai tavata muita veneilijöitä. Osakaskunnan alueella kulkeva rantareitti on osoitettu suunnitelmassa luonnonmukaiseksi jätettäväksi rannan suuntaiseksi kävelyreitiksi.

Tämän nähtävillä oloaineiston liitteenä on myös suunnitelman pohjalta laadittu laituri- ​ja uimapaikkaselvitys,​ jossa arvioitiin niiden  toteuttamismahdollisuuksia ja -​kustannuksia. Selvityksen perusteella oleilu ja toiminnot veden äärellä voidaan toteuttaa monen tasoisina: kohteeseen voidaan tehdä pelkkä uimapaikka siivoamalla vesialue ja ranta sekä tasoittamalla pohjaa hieman. Sinne voidaan myös tehdä ruoppausten, ​kelluvan saaren ja laiturin päähän suunnitellun uima-​altaan avulla tasokkaampi uimaranta. Laiturit voidaan toteuttaa myös osa kerrallaan ja niitä voidaan täydentää tarpeen mukaan myöhemminkin.

Reittiyhteyksien parantaminen on keskeisessä roolissa alueen virkistystoimintojen kehittämisessä: alueelle osoitetaan erikseen reittejä pyöräilyyn,​kävelyyn sekä luonnon kokemiseen: rantaan kulkevia reittejä lisätään siten,​että järven eteläosan asuinalueet 
yhdistyvät alueelle Rantaniityntien kevyen liikenteen väylältä suunnitellun reitin ja Hankkijanojan yli rakennettavan uuden sillan kautta tilakeskukselle ja siitä edelleen Sarvikallion suuntaan. Pyöräilyreitti kulkee Anttilan tilakeskuksen tulevan asutusalueen läpi – kävelijöitä ja hidasta liikkumista varten on oma rantareittinsä,​joka alueella on jo nyt olemassa Paijalan osakaskunnan mailla. Uudet reitit ja luontopolut suunnitellaan rakennettavan mahdollisimman luonnonmukaisista materiaaleista.

 

Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma,​ Lapsi- ja perheasiainneuvoston lausunto

Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma on kunnianhimoinen suunnitelma, ​jossa kuntalaisten ja maanomistajien osallistuminen suunnitteluun on tärkeää. Lapsi- ja perheasiainneuvoston mielestä alueen kehittäminen niin,​ että se toimisi 
yhteisenä olohuoneena asukkaiden käyttöön on kannatettava ajatus. On myös hyvä asia,​ että toimintoja esitetään toteutettavaksi yksi kerrallaan. Asukkaiden osallistumisessa ja alueen yhteiskehittämisessä huomioitava lapsiperheet,​ koska tarkoitus on tehdä julkista tilaa kaikkien käyttöön. On myös hyvä asia, ​että toimintoja esitetään toteutettavaksi osissa, ​sillä matkan varrella voi nousta esiin uusia tarpeita ja asioita,​ jotka voidaan ottaa huomioon aluetta rakennettaessa.

Suunnitelma tarjoaa erilaisia toimintoja erilaisille kohderyhmille ympäri vuoden, ​mikä osaltaan lisää alueen virkistyskäytön mahdollisuuksia ja tarjoaa mahdollisuuksia asukkaiden hyvinvoinnin edistämiselle.

Suunnittelussa on huomioitu alueella jo olemassa olevat paikat, ​maaseutumaisuus ja luontoarvojen vaaliminen. Huomioitavaa on myös, ​että reittiyhteyksien parantaminen on keskeistä virkistyskäytön lisäämisessä. On tärkeää, ​että Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma ja Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma nivoutuvat toisiinsa yhteneväiseksi kokonaisuudeksi. 

Anttilan aluen kohdalla esteettömyyttä ei ole erityisesti painotettu. Ainakin osa reiteistä pitäisi toteuttaa esteettöminä, ​erityisesti 
rantaan pääsy, jolloin muun muassa lastenvaunuilla on helpompi päästä rannan tuntumaan. 

Lapsi- ja perheasianneuvosto toteaa, että turvallisuuteen olisi hyvä panostaa, jotta kaiken ikäisten turvallinen liikkuminen ja oleskelu alueella voidaan taata. Lisäksi Anttilan rannan pyöräilyreitin sijaintiin kannattaa kiinnittää huomiota ja varmistaa että ranta-alue pysyy vapaa-​ajankäytössä ja vältytään pyöräilijoiden,​ kävelijöiden ja veneilijöiden yhteentörmäyksiltä. 

Ehdotus

Esittelijä

Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Lapsi- ja perheasiainneuvosto päättää hyväksyä asiaselostuksen mukaisen lausunnon. 

____

Puheenjohtajan avattua kokouksen jäsen Allenius ehdotti, että joukkoliikennemahdollisuuksia lisättäisiin alueelle, jotta virkistyskohteet olisivat mahdollisimman laajan joukon hyödynnettävissä. 

Myös Palvas teki lisäysehdotuksen, jossa lapsi- ja perheasiainneuvosto pyytää tarkentamaan selvityksessä esitellyn alueen kokoa ja arvioimaan edelleen rannan alueelle, järven puolelle suunniteltujen rakenteiden tarpeellisuutta. Rakentaminen alueella ja sen läheisyydessä on suunniteltava siten, ettei luonto- ja virkistysarvot sekä alueen ainutlaatuinen luonto vaarannu.

Kaikki esitetyt lisäysehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. 

Päätös

Lapsi- ja perheasiainneuvosto päätti hyväksyä alla olevan muutetun lausunnon. 

Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma,​ Lapsi- ja perheasiainneuvoston lausunto

Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma on kunnianhimoinen suunnitelma, ​jossa kuntalaisten ja maanomistajien osallistuminen suunnitteluun on tärkeää. Lapsi- ja perheasiainneuvoston mielestä alueen kehittäminen niin,​ että se toimisi yhteisenä olohuoneena asukkaiden käyttöön on kannatettava ajatus. On myös hyvä asia,​ että toimintoja esitetään toteutettavaksi yksi kerrallaan. Asukkaiden osallistumisessa ja alueen yhteiskehittämisessä huomioitava lapsiperheet,​ koska tarkoitus on tehdä julkista tilaa kaikkien käyttöön. On myös hyvä asia, ​että toimintoja esitetään toteutettavaksi osissa, ​sillä matkan varrella voi nousta esiin uusia tarpeita ja asioita,​ jotka voidaan ottaa huomioon aluetta rakennettaessa.

Suunnitelma tarjoaa erilaisia toimintoja erilaisille kohderyhmille ympäri vuoden, ​mikä osaltaan lisää alueen virkistyskäytön mahdollisuuksia ja tarjoaa mahdollisuuksia asukkaiden hyvinvoinnin edistämiselle.

Suunnittelussa on huomioitu alueella jo olemassa olevat paikat, ​maaseutumaisuus ja luontoarvojen vaaliminen. lapsi- ja perheasiainneuvosto pyytää tarkentamaan selvityksessä esitellyn alueen kokoa ja arvioimaan edelleen rannan alueelle, järven puolelle suunniteltujen rakenteiden tarpeellisuutta. Rakentaminen alueella ja sen läheisyydessä on suunniteltava siten, ettei luonto- ja virkistysarvot sekä alueen ainutlaatuinen luonto vaarannu.

Huomioitavaa on myös, ​että reittiyhteyksien parantaminen on keskeistä virkistyskäytön lisäämisessä. On tärkeää, ​että Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma ja Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma nivoutuvat toisiinsa yhteneväiseksi kokonaisuudeksi. Lapsi- ja perheasiainneuvosto toivoo, että joukkoliikennemahdollisuuksia lisättäisiin alueelle, jotta virkistyskohteet olisivat mahdollisimman laajan joukon hyödynnettävissä. 

Anttilan aluen kohdalla esteettömyyttä ei ole erityisesti painotettu. Ainakin osa reiteistä pitäisi toteuttaa esteettöminä, ​erityisesti rantaan pääsy, jolloin muun muassa lastenvaunuilla on helpompi päästä rannan tuntumaan. 

Lapsi- ja perheasianneuvosto toteaa, että turvallisuuteen olisi hyvä panostaa, jotta kaiken ikäisten turvallinen liikkuminen ja oleskelu alueella voidaan taata. Lisäksi Anttilan rannan pyöräilyreitin sijaintiin kannattaa kiinnittää huomiota ja varmistaa että ranta-alue pysyy vapaa-​ajankäytössä ja vältytään pyöräilijoiden,​ kävelijöiden ja veneilijöiden yhteentörmäyksiltä. 

 

Valmistelija

Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut
Tuusulan kunnan kasvu ja ympäristö/kaavoitus pyytää lausuntopyynnössään 24.3.2021 Vammaisneuvoston lausuntoa Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelmasta. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 6.5.2020 klo 16.00.

Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämisestä on laadittu visio, ​joka on pohjana asemakaavoitukselle, puistosuunnitelmalle sekä virkistystoimintojen toteutukselle. Työn painopisteeksi on otettu venepaikkojen ja uusien ranta-aktiviteettien kehittäminen maisema- ​ja luontoarvoja vaalien.

Kehittämissuunnitelman sisältö tiivistettynä
Kehittämissuunnitelmassa todetaan Anttilan tilakeskuksen tukeutuvan vahvasti Tuusulanjärveen. Rannan upeat maisemat ja alueelle suunnitellut oleskelupaikat,​ luontopolut sekä palvelut ovat tulevaisuudessa asukkaiden,​Sarvikalliolla ulkoilevien,​ järven pyörällä kiertävien sekä matkailijoiden käytössä. Suunnitelmassa esitetään alueelle monenlaisia oleskelulavoja tai -​paikkoja, jotka muodostavat alueelle omia toiminnallisia saarekkeitaan,​ jotka yhdistyvät toisiinsa kattavan polkureitistön ja pitkospuureittien avulla.

Keinotekoiselle niemelle osoitetaan mm. ravintolaa ja terassia,​saunaa ja infopistettä. Suunnittelussa tuodaan esille Anttilan koetilan historiaa, ​hyödynnetään alueen maisemaelementtejä sekä vaalitaan luontoarvoja. Suunnitteluperiaatteena on,​että rakentamisesta jää mahdollisimman vähäinen jalanjälki ja että rakentaminen nivoutuu ympäristöönsä sulavasti. 

Virkistystoimintojen toteutus esitetään vaiheistettavan siten,​että alueen kehittäminen ja aktivoiminen lähtevät liikkeelle pienin askelin: syksyllä on tarkoitus rakentaa piknik-​ja grillipaikka nykyisen kasvihuoneen ja rannan väliselle niitylle. Jatkossa rakentamista  esitetään tehtävän yhteistyössä asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa, ​jolla vahvistetaan yhteisön sitoutumista alueen kehittämiseen ja rakentamiseen.

Suuri osa rannasta ja siellä jo olevasta reitistä sekä venepaikat ovat Paijalan osakaskunnan ja vesiosakaskunnan omistuksessa. Olemassa olevia venepaikkoja voidaan myöhemmin täydentää suunnitelmassa esitellyllä venelaiturilla. Nykyisen venevajan tilalle on esitetty venevajaa, ​jossa veneitä voi kunnostaa,​järjestää kursseja tai tavata muita veneilijöitä. Osakaskunnan alueella kulkeva rantareitti on osoitettu suunnitelmassa luonnonmukaiseksi jätettäväksi rannan suuntaiseksi kävelyreitiksi.

Tämän nähtävillä oloaineiston liitteenä on myös suunnitelman pohjalta laadittu laituri-​ ja uimapaikkaselvitys,​jossa arvioitiin niiden toteuttamismahdollisuuksia ja -​kustannuksia. Selvityksen perusteella oleilu ja toiminnot veden äärellä voidaan toteuttaa monen tasoisina: kohteeseen voidaan tehdä pelkkä uimapaikka siivoamalla vesialue ja ranta sekä tasoittamalla pohjaa hieman. Sinne voidaan myös tehdä ruoppausten,​kelluvan saaren ja laiturin päähän suunnitellun uima-​altaan avulla tasokkaampi uimaranta. Laiturit voidaan toteuttaa myös osa kerrallaan ja niitä voidaan täydentää tarpeen mukaan myöhemminkin.

Reittiyhteyksien parantaminen on keskeisessä roolissa alueen virkistystoimintojen kehittämisessä: alueelle osoitetaan erikseen reittejä pyöräilyyn,​kävelyyn sekä luonnon kokemiseen: rantaan kulkevia reittejä lisätään siten,​ että järven eteläosan asuinalueet yhdistyvät alueelle Rantaniityntien kevyen liikenteen väylältä suunnitellun reitin ja Hankkijanojan yli rakennettavan uuden sillan kautta tilakeskukselle ja siitä edelleen Sarvikallion suuntaan. Pyöräilyreitti kulkee Anttilan tilakeskuksen tulevan asutusalueen läpi – kävelijöitä ja hidasta liikkumista varten on oma rantareittinsä, ​joka alueella on jo nyt olemassa Paijalan osakaskunnan mailla. Uudet reitit ja luontopolut suunnitellaan rakennettavan mahdollisimman luonnonmukaisista materiaaleista.

 

Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma, Vammaisneuvoston lausunto

Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma on visio, ​jossa kuntalaisten ja maanomistajien osallistuminen suunnitteluun on tärkeää. Vammaisneuvoston mielestä alueen kehittäminen niin, ​että se toimisi yhteisenä olohuoneena asukkaiden käyttöön on kannatettava ajatus. Asukkaiden osallistamisen osalta on Anttilan asukkaiden lisäksi huomioitava ikäihmiset ja vammaiset henkilöt,​ jotta virkistykseen suunnitellut tilat ja paikat olisivat kaikkien käytettävissä. On myös hyvä asia,​että toimintoja esitetään toteutettavaksi osissa,​ sillä matkan varrella voi nousta esiin uusia tarpeita ja asioita, ​jotka voidaan ottaa huomioon aluetta rakennettaessa.

Suunnitelma tarjoaa erilaisia toimintoja erilaisille kohderyhmille ympäri vuoden,​ mikä osaltaan lisää alueen virkistyskäytön mahdollisuuksia ja tarjoaa mahdollisuuksia asukkaiden hyvinvoinnin edistämiselle. Suunnittelussa on huomioitu alueella jo olemassa olevat paikat,​ maaseutumaisuus ja luontoarvojen vaaliminen. Huomioitavaa on myös,​ että reittiyhteyksien parantaminen on keskeistä virkistyskäytön lisäämisessä. On tärkeää,​ että Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma ja Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma nivoutuvat toisiinsa yhteneväiseksi kokonaisuudeksi. 

Vammaisneuvosto painottaa,​ että esteettömyys on ikäihmisten ja vammaisten näkökulmasta tarpeen huomioida kaikessa suunnittelussa. Anttilan aluen kohdalla esteettömyyttä ei ole erityisesti painotettu. Pitkospuiden ja polkujen kevyt perustaminen voi helposti johtaa siihen,​ etteivät polut ole esteettömiä eli esim. pyörätuolilla ja rollaattorilla helposti kuljettavia. Ainakin osa reiteistä, erityisesti rantaan pääsy pitäisi toteuttaa esteettöminä. Myös turvallisuuteen olisi hyvä panostaa,​esim. laiturien ja terassien kaiteisiin. Terassit järvimaisemineen ovat hyvä toteuttaa, jotta järven ääreen pääseminen helpottuu. 

Ehdotus

Esittelijä

Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Vammaisneuvosto päättää antaa asiaselostuksen mukaisen lausunnon. 

___________________________

Puheenjohtajan avattua keskustelun, jäsen Heikkonen ehdotti, että lause Terassit järvimaisemineen ovat hyvä toteuttaa, jotta järven ääreen pääseminen helpottuu, muutetaan muotoon Terassit järvimaisemineen tulee toteuttaa siten, että järven ääreen pääseminen helpottuu ja laitureille pääsee esteettömästi. Lisäksi Heikkonen ehdotti lisäystä: Alue ei ole kovin suuri ja suunnitelma alueen kokoon nähden on suureellinen. Alueen luontoarvot tulee säilyttää ja riittää, että alueesta tehdään toimiva ja mahdollisimman monelle kuntalaiselle sopiva virkistyspaikka. 

Molemmat lisäysehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.  

Päätös

Vammaisneuvosto päätti hyväksyä muutetun esityksen. 

Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma, Vammaisneuvoston lausunto

Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma on visio, ​jossa kuntalaisten ja maanomistajien osallistuminen suunnitteluun on tärkeää. Vammaisneuvoston mielestä alueen kehittäminen niin, ​että se toimisi yhteisenä olohuoneena asukkaiden käyttöön on kannatettava ajatus. Asukkaiden osallistamisen osalta on Anttilan asukkaiden lisäksi huomioitava ikäihmiset ja vammaiset henkilöt,​ jotta virkistykseen suunnitellut tilat ja paikat olisivat kaikkien käytettävissä. On myös hyvä asia,​että toimintoja esitetään toteutettavaksi osissa,​ sillä matkan varrella voi nousta esiin uusia tarpeita ja asioita, ​jotka voidaan ottaa huomioon aluetta rakennettaessa.

Suunnitelma tarjoaa erilaisia toimintoja erilaisille kohderyhmille ympäri vuoden,​ mikä osaltaan lisää alueen virkistyskäytön mahdollisuuksia ja tarjoaa mahdollisuuksia asukkaiden hyvinvoinnin edistämiselle. Suunnittelussa on huomioitu alueella jo olemassa olevat paikat,​ maaseutumaisuus ja luontoarvojen vaaliminen. Alue ei ole kovin suuri ja suunnitelma alueen kokoon nähden on suureellinen. Alueen luontoarvot tulee säilyttää ja riittää, että alueesta tehdään toimiva ja mahdollisimman monelle kuntalaiselle sopiva virkistyspaikka. Huomioitavaa on myös,​ että reittiyhteyksien parantaminen on keskeistä virkistyskäytön lisäämisessä. On tärkeää,​ että Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma ja Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma nivoutuvat toisiinsa yhteneväiseksi kokonaisuudeksi. 

Vammaisneuvosto painottaa,​ että esteettömyys on ikäihmisten ja vammaisten näkökulmasta tarpeen huomioida kaikessa suunnittelussa. Anttilan aluen kohdalla esteettömyyttä ei ole erityisesti painotettu. Pitkospuiden ja polkujen kevyt perustaminen voi helposti johtaa siihen,​ etteivät polut ole esteettömiä eli esim. pyörätuolilla ja rollaattorilla helposti kuljettavia. Ainakin osa reiteistä, erityisesti rantaan pääsy pitäisi toteuttaa esteettöminä. Myös turvallisuuteen olisi hyvä panostaa,​esim. laiturien ja terassien kaiteisiin. Terassit järvimaisemineen tulee toteuttaa siten, että järven ääreen pääseminen helpottuu ja laitureille pääsee esteettömästi.

 

Valmistelija

Teija Hallenberg, kaavasuunnitelija, teija.hallenberg@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Kuntakehityslautakunta päätti 16.9.2020 § 89 asettaa Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelman ja Anttilan rannan tiivistetyn raportin julkisesti nähtäville liitteineen.

Aineisto oli nähtävillä 25.3.- 6.5.2021 välisenä aikana, jolloin siihen annettiin 12 lausuntoa ja jätettiin 13 mielipidettä. Tämän lisäksi kuntalaisten mielipiteitä ja kommentteja kerättiin 22.4.2021 järjestetyssä virtuaalityöpajassa yhteensä 61.

Lausunnoissa oli kehittämissuunnitelmaan ja tiivistettyyn raporttiin vain vähän huomautettavaa. Mielipiteissä sekä virtuaalityöpajassa annetuissa palautteissa mielipiteitä jakautui puolesta ja vastaan, yleisesti rantaan jo toteutettua piknikpaikkaa pidettiin onnistuneena. 

Ehdotus

Esittelijä

Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö, anne.olkkola@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditut vastineet
 • merkitä tiedoksi asukastilaisuudessa annetun palautteen
 • hyväksyä ja antaa tiedoksi valtuustolle 2.9.2020 päivätyn Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelman ja Anttilan rannan tiivistetyn raportin liitteineen kaavoituksen, viherpalveluiden ja vapaa-aikapalveluiden jatkosuunnittelun valmisteluaineistoksi.

Päätös

Puheenjohtajan avattua keskustelun Jari Raita ehdotti Mika Mäki-Kuhnan kannattamana asian pöydälle jättämistä. Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Neuvottelutauko 20:24-20:30

Tekninen tauko 20:38-20:43

Valmistelija

 • Teija Hallenberg, kaavasuunnitelija, teija.hallenberg@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö, anne.olkkola@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditut vastineet
 • merkitä tiedoksi asukastilaisuudessa annetun palautteen
 • hyväksyä ja antaa tiedoksi valtuustolle 2.9.2020 päivätyn Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelman ja Anttilan rannan tiivistetyn raportin liitteineen kaavoituksen, viherpalveluiden ja vapaa-aikapalveluiden jatkosuunnittelun valmisteluaineistoksi.

Päätös

Kuntakehityslautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditut vastineet
 • merkitä tiedoksi asukastilaisuudessa annetun palautteen
 • hyväksyä ja antaa tiedoksi valtuustolle 2.9.2020 päivätyn Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelman ja Anttilan rannan tiivistetyn raportin liitteineen kaavoituksen, viherpalveluiden ja vapaa-aikapalveluiden jatkosuunnittelun valmisteluaineistoksi.

Lisäksi kuntakehityslautakunta päätti

 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kaavoitus, kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.