Kunnanhallitus, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 325 Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen ohjausryhmä, jäsenen nimeäminen

TUUDno-2020-2060

Valmistelija

  • Kirsi Kurtti, vs. kunnansihteeri, kirsi.kurtti@tuusula.fi

Perustelut

Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) tuli voimaan 1.4.2010. Lain mukaan kunnan on muodostettava maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi toiminnallinen kokonaisuus, jossa toimii vähintään 800 maatalousyrittäjää ja tehtäviä hoitaa vähintään 5 henkilöä.  Jos säädetyt vaatimukset eivät täyty, kunnan on liityttävä vaatimukset täyttävään maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen. 

Tuusulan kunnanhallitus on päättänyt hyväksyä 24.10.2011 maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamisen 1.1.2013 lukien, Tuusulan kunnan liittymisen yhteistoiminta-alueeseen, yhteistoimintasopimuksen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä ja maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen henkilöstösopimuksen.

Yhteistoimintasopimuksen 1 §:n mukaisesti toimintoja koordinoivaksi elimeksi on perustettu ohjausryhmä, johon kukin sopijakunta on nimennty yhden viranhaltijaedustajan ja sopijakuntien henkilöstöjärjestöt yhden henkilöstön edustajan. Ohjausryhmä valvoo sopijakuntien etuja ja yhteistoimintasopimuksen toteuttamista, käsittelee talousarviota ja seurantaraportteja, osallistuu kustannusten jakoperiaatteiden valmisteluun sekä toimii sopijakuntien yhteistyöelimenä.

Tuusulan kunnan edustaja Tuula Hyttisen eläkkeelle siirtymisen vuoksi Tuusulan kunnan tulee nimetä ohjausryhmään uusi jäsen. On tarkoituksenmukaista, että uudeksi jäseneksi nimetään kunnansihteeri.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • nimetä Tuusulan kunnan edustajaksi maaseutuhallinnon ohjausryhmään kunnansihteerin
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mäntsälän kunta, vs. kunnansihteeri Kirsi Kurtti 

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kunnanhallitus
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.